HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Dizin

background image

Dizin

A

Açılış Saati ekranı 53
AÇMA/KAPATMA planı 53
Adres Defteri ekranı 73
adres girme

Adres Defteri'ni kullanma 73
ayarlar 69
Kerberos Kimlik

Doğrulaması 80

Ağ ekranları 83
ağ geçidi ayarları, SMTP 58
Ağ İşlemleri sekmesi 9
ağlar

desteklenen türler 4
Web Jetadmin 3
yapılandırma 83

aksesuarlar, takılı olduğunu

doğrulama 14

artı işareti, menüler 28
Ayarlar sekmesi 9, 27
Aygıt Bilgileri ekranı 23, 47
Aygıt Durumu ekranı 12
aygıt konumu 23
Aygıt Yapılandırması ekranı 28
Aygıt Yapılandırması menüsü 28
aygıtlar, tanımlı 2

B

bağlantılar 45, 87
bellek, takılı olduğunu

doğrulama 14

Bilgi menüsü 28
bilgi sayfaları, e-posta ile

gönderme 37

Bilgi sekmesi

durum ekranları 11
gezinme 9
parola koruması 6

BT yöneticileri

açılış saati ayarları 53

Dijital Gönderme

seçenekleri 57

oturum açma 6
oturumu kapatma 6
uyarılar, ayarlama 32

Ç

çevrimiçi yardım

anında destek 46, 88
ürün desteği 46, 90

D

demirbaş numarası 23
destek

anında 46, 88
ürün 46, 90

Diğer Bağlantılar alanı 45, 87
Diğer Bağlantıları Düzenle

ekranı 45, 87

Dijital Gönderme ekranları

Adres Girme 69
E-postaya Gönder 58
Faksa Gönder 61
Gelişmiş E-posta Ayarları 59
Gelişmiş Faks Ayarları 62
Genel 57
Günlük 75
hakkında 55
Kerberos Kimlik

Doğrulaması 78

Klasöre Gönder 66
Tercihler 77

Dijital Gönderme sekmesi 9
Dil ekranı 48
diller, yazıcı 16
DIMM'ler, takılı olduğunu

doğrulama 14

dosya yazdırma 25, 26
Duraklat onay kutusu 28

durum

ağ 83
aygıt 12
bilgi sayfalarını e-posta ile

gönderme 37

sarf malzemeleri 12, 17
uyarılar 32

düğmeler, kontrol paneli 12

E

e-posta

adres 69, 73
bilgi sayfaları 37
destek 46, 90
ekler, dosya boyutları 59, 60
gelişmiş ayarlar 59
giden, yapılandırma 30
iade adresi, yapılandırma 31
Otomatik Gönder özelliği 39
SMTP ağ geçidi ayarları 58
sunucu ayarları 30
uyarılar 32

e-posta iade adresi 31
E-posta Sunucusu ekranı 30
E-postaya Gönder ekranı 58
ekler, e-posta 59, 60
etkinlik günlükleri

dijital gönderme 75
faks 64

Explorer, desteklenen sürümler 4

F

faks adres defteri 73
faks alma 64
faks ayarları 61, 62
faks gönderme 62, 63
Faks menüsü 28
Faksa Gönder ekranı 61
faturalama kodları, faks 62
Firefox, desteklenen sürümler 4

TRWW

Dizin

93

background image

G

Gelişmiş E-posta Ayarları

ekranı 59

Gelişmiş Faks Ayarları 62
Genel ekran, Dijital Gönderme 57
geri dönüştürülebilen sarf

malzemeleri 46, 90

gezinme 8, 28
giden posta yapılandırması 30
grup ürün yönetimi 3
güç, açılış saati ayarlama 53
günlükler

dijital gönderme 75
olay 19

güvenlik

adres girme 70
ayarlar, genel 41
durum 16
E-postaya Gönder 58
faks modemi 64
Kerberos Kimlik

Doğrulaması 78

Kimlik Doğrulama

Yöneticisi 42

LDAP Kimlik Doğrulaması 43

güvenlik duvarları 5
Güvenlik ekranı 41

H

hata iletileri

dijital gönderme günlükleri 75
Olay Günlüğü 19

hedef listeler

sınama 36

hedef listeleri

oluşturma 33
silme 37

hp instant support 46, 88
HP Jetdirect yazdırma

sunucusu 84

HP Katıştırılmış Web Sunucusu

özellikler 2
tanımlı 2

HP Katıştırılmış Web Sunucusuna

erişme 5

HP Katıştırılmış Web Sunucusunu

açma 5

HP Web Jetadmin 3

I

Internet Explorer, desteklenen

sürümler 4

İ

iletiler, hata

dijital gönderme günlükleri 75
Olay Günlüğü 19

İş İptal düğmesi 41

J

Jetadmin, HP Web 3
Jetdirect yazdırma sunucusu 84

K

kağıt

durum 12
Kullanım Sayfası 20
tepsi ayarları 16, 28

Kağıt Kullanımı menüsü 28
kapatma, açılış saati

ayarlama 53

kartuşlar

durum 12, 17
kullanım bilgileri 20
Otomatik Gönder özelliği 39
sipariş etme 46, 89

katıştırılmış Web sunucusu

özellikler 2
tanımlı 2

Kerberos Kimlik Doğrulaması 78
kimlik doğrulama

adres girme 70
ayarlar 42
Kerberos 78

Kimlik Doğrulama Yöneticisi

ayarlar 42
Kerberos yapılandırması 80

kimlik doğrulaması

e-posta 59
LDAP 43

Klasöre Gönder ekranı 66
klasörler, gönderme 66
Konqueror, desteklenen

sürümler 4

kontrol paneli

dil 48
düğmeler 12
görüntüleme 24

Kerberos Kimlik

Doğrulaması 81

menüler 28

Kontrol Paneli ekranı 24
kullanıcı adı 41
kullanım bilgisi, Otomatik

Gönder 39

Kullanım Sayfası 20

L

LDAP Kimlik Doğrulaması

ekranı 43

LDAP sunucuları

adres girme ayarları 69
Kerberos kimlik

doğrulaması 78

M

menüler

gezinme 28
HP Katıştırılmış Web

Sunucusu 8

kontrol paneli 28

metin dosyaları, yazdırma 25
Microsoft Internet Explorer,

desteklenen sürümler 4

model numarası 23
Mozilla Firefox, desteklenen

sürümler 4

mürekkep kartuşu. Bkz: yazıcı

kartuşları

müşteri desteği

anında 46, 88
ürün 46, 90

N

Netscape Navigator, desteklenen

sürümler 4

O

Olay Günlüğü 19
Opera, desteklenen sürümler 4
ortam

durum 12
Kullanım Sayfası 20
tepsi ayarları 16, 28

Otomatik Gönder 39
oturum açma

Kimlik Doğrulama

Yöneticisi 42

LDAP Kimlik Doğrulaması 43

94

Dizin

TRWW

background image

parola ayarları 41
yordamlar 6

oturumu kapatma 6

Ö

özellikler 2, 16

P

parolalar 6, 41
PDF dosyaları, yazdırma 25
PRN dosyaları 25
PS dosyaları, yazdırma 25

S

saat ayarları 50
saat kaymasını düzeltme 51
Safari, desteklenen sürümler 4
sarf malzemeleri

durum 12
durum sayfası 17
kullanım bilgileri 20
Otomatik Gönder özelliği 39
sipariş etme 46, 89

sarf malzemeleri sipariş etme 46,

89

Sarf Malzemelerinin Durumu

ekranı 17

Sarf Malzemesi Alışverişi

bağlantısı 46, 89

sayfa sayıları 20
sayılar, sayfa 20
seri numarası 23
servis sağlayıcılar

oturum açma kimliği 6

servis sağlayıcıları

bağlantılar 46, 91
oturumu kapatma 6
uyarılar, ayarlama 32

Servis Sağlayıcım bağlantısı 46,

91

servis sözleşmeleri 46, 91
Servis Sözleşmem bağlantısı 46,

91

sistem gereksinimleri 4
SMTP ağ geçidi ayarları 58
sorun giderme

anında destek 46, 88
dijital gönderme günlüğü 75
Olay Günlüğü 19

ürün desteği 46, 90
Yapılandırma Sayfası

ekranı 14

SSS 46, 90
sunucu, HP Jetdirect 84

T

Tanılama menüsü 28
tanılama, faks 64
tarayıcılar

desteklenen 4
oturumu kapattıktan sonra

kapatma 6

tanımlı 2

Tarih/Saat Biçimi, ayar 50
Tarih/Saat ekranı 50
taşınabilir aygıtlar, yazdırma 25
TCP/IP adresi

bulma 5, 23
e-posta yapılandırması 30

TCP/IP tabanlı ağ 4
teknik destek

anında 46, 88
ürün 46, 90

telefon desteği 46, 90
tepsiler

aksesuar bilgileri 16
ayarlar 28
Kullanım Sayfası 20
ortam durumu 12

Tercihler, dijital gönderme 77
toner kartuşu. Bkz: yazıcı kartuşları

U

uyarılar

bilgi sayfalarını e-posta ile

gönderme 37

e-posta yapılandırması 30
hedef listeleri silme 37
hedef listelerini sınama 36
özellikler 32
yapılandırma 33

uzaktan ürün yazılımı

güncelleştirmeleri 25

uzaktan yapılandırma 28

Ü

ürün desteği 46, 90
ürün yazılımı, güncelleştirme 25
ürünler, tanımlı 2

ürünü yazılımını

güncelleştirme 25

W

Web Jetadmin 3
Web siteleri

anında destek 46, 88
ürün desteği 46, 90
ürün yazılımı

güncelleştirmeleri 25

Web sunucusu, katıştırılmış

özellikler 2
tanımlı 2

Web tarayıcıları

desteklenen 4
oturumu kapattıktan sonra

kapatma 6

tanımlı 2

Y

Yapılandırma Sayfası ekranı 14
yardım

anında destek 46, 88
ürün desteği 46, 90

Yazdır ekranı 25
yazdırma sunucusu, HP

Jetdirect 84

yazıcı dilleri 16
yazıcı kartuşları

durum 12, 17
kullanım bilgileri 20
Otomatik Gönder özelliği 39
sipariş etme 46, 89

yöneticiler

açılış saati ayarları 53
Dijital Gönderme ayarları 57
oturum açma 6
oturumu kapatma 6
uyarılar, ayarlama 32

Yüklü Özellik ve Seçenekler 16

Z

zaman ayarları 50

TRWW

Dizin

95

background image

96

Dizin

TRWW

background image
background image

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com