HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - ตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับการส่งไปยังโฟลเดอร์

background image

ตัวเลือกเริ่มตนสำหรับการสงไปยังโฟลเดอร

หมายเหตุ

เมนูนี้ปรากฏขึ้นเฉพาะสำหรับรุน HP LaserJet M5035 MFP

ใชเมนูนี้เพื่อกำหนดตัวเลือกที่เปนคาเริ่มตนเพื่อสแกนงานสงไปยังคอมพิวเตอร

หมายเหตุ

คาที่แสดงโดยมีคำวา “(default)” กำกับไวเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน บางรายการเมนูไมมีคาเริ่มตน

รายการในเมนู

คา

คำอธิบาย

สี/ขาวดำ

สแกนสี

สแกนขาวดำ

(คาเริ่มตน)

ระบุวาไฟลจะเปนขาวดำหรือสี

ประเภทไฟลเอกสาร

PDF

(คาเริ่มตน)

M-TIFF

TIFF

JPEG

เลือกรูปแบบไฟลสำหรับไฟล

เวอรชัน TIFF

TIFF 6.0

(คาเริ่มตน)

TIFF (post 6.0)

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อระบุเวอรชัน TIFF เพื่อใชเมื่อทำการบันทึกไฟลที่
สแกน

คุณภาพงานพิมพ

สูง

(ไฟลขนาดใหญ)

ปานกลาง (คาเริ่มตน)

ต่ำ (ไฟลขนาดเล็ก)

เลือกคุณภาพที่สูงขึ้นสำหรับการพิมพจะเปนการเพิ่มขนาดของไฟลเอาตพุ
ตดวยเชนกัน

ความละเอียด

75 DPI

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อเลือกความละเอียด ใชการตั้งคาที่ต่ำลงเพื่อสรางไฟลที่
เล็กลง

THWW

ใชเมนูการจัดการ

23

background image

รายการในเมนู

คา

คำอธิบาย

150 DPI

(คาเริ่มตน)

200 DPI

300 DPI