HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - เมนูการใช้อุปกรณ์

background image

เมนูการใชอุปกรณ

หมายเหตุ

คาที่แสดงโดยมีคำวา “(default)” กำกับไวเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน บางรายการเมนูไมมีคาเริ่มตน

ตาราง 2-14

เมนูการใชอุปกรณ

รายการในเมนู

รายการเมนูยอย

รายการเมนูยอย

คา

คำอธิบาย

ภาษา

เลือกภาษาจากรายการ

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อเลือกภาษาที่แตกตางสำหรับขอ
ความของแผงควบคุม เมื่อคุณเลือกภาษาใหม การจัด
วางแปนพิมพอาจจะเปลี่ยนไปดวย

Key Press Sound

เปด

(คาเริ่มตน)

ปด

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อระบุวาคุณไดยินเสียงเมื่อสัมผัส
หนาจอหรือกดปุมที่แผงควบคุมหรือไม

เวลาไทมเอาตไมไดใช
งาน

พิมพคาระหวาง 10 และ
300 วินาที คาเริ่มตนจาก
โรงงานคือ 60 วินาที

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อระบุเวลาที่เหลื่อมกันระหวางการ
ทำงานใดๆ ในแผงควบคุมและการรีเซ็ตอุปกรณไป
เปนการตั้งคาเริ่มตน

คำเตือน/ขอผิดพลาด

คำเตือนที่ลบออกได

เปด

งาน

(คาเริ่มตน)

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อกำหนดเวลาที่ขอความแจงเตือนที่
ลบไดปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม

เหตุการณที่ตอเนื่อง

ทำตออัตโนมัติ (10
วินาที)

(คาเริ่มตน)

แตะ OK เพื่อดำเนินการ
ตอ

ใชตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดคาคอนฟกการใชงานอุปกรณ
เมื่ออุปกรณเกิดความผิดพลาดบางอยาง

การแกไขกระดาษติด

อัตโนมัติ

(คาเริ่มตน)

เปด

ปด

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อกำหนดคาคอนฟกวิธีการจัดการ
หนาเอกสารของอุปกรณที่สูญหายระหวางการเกิด
กระดาษติด

THWW

ใชเมนูการจัดการ

35

background image

รายการในเมนู

รายการเมนูยอย

รายการเมนูยอย

คา

คำอธิบาย

การใชถาด

ใชถาดที่รองขอ

เฉพาะ

(คาเริ่มตน)

แรก

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อควบคุมวิธีการจัดการงานที่มีการ
ระบุถาดปอนกระดาษของเครื่อง

พรอมตการปอนดวยตน
เอง

เสมอ

(คาเริ่มตน)

ยกเวนใสไว

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อระบุพรอมตที่ควรจะปรากฏขึ้น
เมื่อชนิดหรือขนาดของงานไมตรงกับถาดที่ระบุและ
เครื่องดึงกระดาษจากถาดอเนกประสงคแทนหรือไม

PS Defer Media

ใชงาน

(คาเริ่มตน)

เลิกใช

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อเลือกโมเดลการจัดการกระดาษ
PostScript (PS) หรือ HP

ใชถาดอื่น

ใชงาน

(คาเริ่มตน)

เลิกใช

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อเปดหรือปดพรอมตของแผงควบ
คุมเพื่อเลือกถาดปอนกระดาษอื่นเมื่อถาดปอน
กระดาษที่ระบุไวไมมีกระดาษ

พรอมตขนาด/ประเภท

แสดงผล

ไมตองแสดง

(คาเริ่มตน)

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อควบคุมวาขอความการกำหนดคา
คอนฟกถาดปอนกระดาษจะปรากฏขึ้นหรือไมเมื่อมี
การเปดหรือปดถาดปอนกระดาษ

หนาวางการพิมพสอง
หนา

อัตโนมัติ

(คาเริ่มตน)

ใช

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อควบคุมการพิมพสองดานของ
อุปกรณ (การพิมพสองดาน)

หมุนภาพ

มาตรฐาน

(คาเริ่มตน)

สลับกัน

ตัวเลือกนี้สามารถใชงานไดหากเครื่องไมมีถาดรับงาน
ที่พิมพเสร็จแลวที่ตองการหมุนงาน การหมุนภาพชวย
ใหผูใชสามารถวางกระดาษในถาดปอนกระดาษได
โดยใชการวางแนวกระดาษเดิม โดยไมขึ้นอยูกับการ
ติดตั้งหรือไมไดติดตั้งถาดรับงานพิมพ

เลือกการตั้งคา

มาตรฐาน

เพื่อใหตรงกับการวางแนว

กระดาษของอุปกรณอื่นๆ ที่มีอุปกรณสำหรับรับงานที่
พิมพเสร็จแลว

เลือกการตั้งคา

สลับกัน

เพื่อใชการวางแนวกระดาษ

แบบอื่นที่อาจทำงานไดดีกวากับฟอรมที่พิมพมาลวง
หนาที่ใชกับผลิตภัณฑแบบเกา

ที่เย็บกระดาษ/จัดเรียง
กระดาษ

หมายเหตุ

รายการนี้จะ
ปรากฏขึ้น เมื่อ
มีการติดตั้งตัว
เย็บกระดาษ/
อุปกรณจัด
เรียงกระดาษ
เทานั้น

เย็บเลม

ไมมี

One left angled

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อกำหนดลักษณะการเย็บดวยลวด
เย็บกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ

Staples Out

ดำเนินการตอ

(คาเริ่ม

ตน)

หยุด

ตาราง 2-14

เมนูการใชอุปกรณ (ตอ)

36

บท 2 แผงควบคุม

THWW

background image

รายการในเมนู

รายการเมนูยอย

รายการเมนูยอย

คา

คำอธิบาย

ทำสำเนาแบบทั่วไป

Scan Ahead

ใชงาน

(คาเริ่มตน)

เลิกใช

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อเปดใชการสแกนแบบไมตองรอ
ดวยการเปดใช

Scan Ahead

หนาตางๆ ในเอกสาร

ตนฉบับจะไดรับการสแกนไปยังดิสกและรอจนกระทั่ง
สามารถใชงานได

ขัดจังหวะการพิมพ
อัตโนมัติ

ใชงาน

เลิกใช

เมื่อมีการเปดใชคุณลักษณะนี้ การทำสำเนาอาจทำให
เกิดการขัดจังหวะงานพิมพที่กำหนดใหพิมพสำเนา
หลายๆ ชุดได

การทำสำเนาถูกเพิ่มลงในคิวการพิมพที่สวนทายของ
งานพิมพงานใดงานหนึ่ง หลังจากงานการทำสำเนา
เสร็จสมบูรณแลว เครื่องพิมพจะยังคงพิมพสำเนาสวน
ที่เหลือของงานพิมพตอไป

สำเนาถูกขัดจังหวะ

ใชงาน

เลิกใช

เมื่อมีการใชงานคุณลักษณะนี้ สามารถขัดจังหวะการ
ทำสำเนาที่กำลังพิมพอยูไดเมื่อมีการเริ่มงานทำสำเนา
ใหม คุณจะไดรับการพรอมตเพื่อใหยืนยันวาคุณตอง
การขัดจังหวะงานปจจุบันหรือไม

พิมพแบบทั่วไป

ขนาดกระดาษที่เปนคา
เริ่มตน

เลือกจากรายการขนาด
กระดาษ

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อกำหนดคาขนาดกระดาษเริ่มตน
เพื่อใชสำหรับงานพิมพ

แทนที่ A4/Letter

ไมมี

ใช

(คาเริ่มตน)

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อพิมพกระดาษขนาด letter เมื่อมี
งานพิมพขนาด A4 แตไมมีการใสกระดาษขนาด A4
ไวในเครื่องพิมพ (หรือเพื่อพิมพบนกระดาษขนาด A4
เมื่อมีการสงงานขนาด letter แตไมมีการใสกระดาษ
ขนาด letter ไว) ตัวเลือกนี้จะแทนที่ A3 ดวยกระดาษ
ขนาด ledger และ ledger ดวยกระดาษขนาด A3

ปอนดวยตนเอง

ใชงาน

เลิกใช

(คาเริ่มตน)

เมื่อมีการเปดใชคุณลักษณะนี้ ผูใชจะสามารถเลือกการ
ปอนฟอรมเองจากแผงควบคุมตามแหลงกระดาษ
สำหรับงานพิมพ

แบบอักษร Courier

ปกติ

(คาเริ่มตน)

เขม

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อเลือกเวอรชันของแบบอักษร
Courier ที่คุณตองการใช

Wide A4

ใชงาน

เลิกใช

(คาเริ่มตน)

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อเปลี่ยนพื้นที่การพิมพของกระดาษ
ขนาด A4 หากคุณใชงานตัวเลือกนี้ได อักขระ 10-
พิตชแปดสิบรูปแบบสามารถพิมพลงบนบรรทัดเดียว
ของกระดาษ A4

พิมพขอผิดพลาด PS

ใชงาน

เลิกใช

(คาเริ่มตน)

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อเลือกวาจะพิมพหนาแสดงความ
ผิดพลาด PostScript (PS) หรือไมเมื่อเครื่องพบ
ความผิดพลาด PS

พิมพขอผิดพลาด PDF

ใชงาน

เลิกใช

(คาเริ่มตน)

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อเลือกวาหนาแสดงความผิดพลาด
PDF ถูกพิมพเมื่ออุปกรณพบความผิดพลาด PDF

ภาษาเครื่องพิมพ

อัตโนมัติ

(คาเริ่มตน)

PCL

PDF

PS

เลือกภาษาเครื่องพิมพที่อุปกรณควรใช

โดยปกติแลวคุณไมควรเปลี่ยนภาษาของเครื่องพิมพ
หากคุณเปลี่ยนการตั้งคาใหกับภาษา เครื่องพิมพจะไม
สลับจากภาษาหนึ่งไปเปนอีกภาษาโดยอัตโนมัติ นอก
จากจะมีการสงคำสั่งเฉพาะของซอฟตแวรไปยัง
เครื่องพิมพ

ตาราง 2-14

เมนูการใชอุปกรณ (ตอ)

THWW

ใชเมนูการจัดการ

37

background image

รายการในเมนู

รายการเมนูยอย

รายการเมนูยอย

คา

คำอธิบาย

PCL

ความยาวฟอรม

พิมพคาระหวาง 5 และ
128 บรรทัด คาเริ่มตน
จากโรงงานคือ 60
บรรทัด

PCL คือชุดของคำสั่งเครื่องพิมพที่ Hewlett-
Packard ไดพัฒนาขึ้นเพื่อการใชงานคุณลักษณะ
ตางๆ ของเครื่องพิมพ

การวางแนวกระดาษ

แนวตั้ง

(คาเริ่มตน)

แนวนอน

เลือกแนวการวางกระดาษที่มักจะใชกับงานพิมพสวน
ใหญ เลือก

แนวตั้ง

หากขอบดานสั้นอยูที่สวนบนหรือ

เลือก

แนวนอน

หากขอบดานยาวอยูดานบน

แหลงแบบอักษร

เลือกตนทางจากรายการ

ใชคุณสมบัตินี้เพื่อเลือกแหลงขอมูลแบบอักษรสำหรับ
แบบอักษรดีฟอลตที่ผูใชกำหนด

หมายเลขแบบอักษร

พิมพหมายเลขแบบอักษร
โดยชวงจะอยูระหวาง 0
และ 999 คาเริ่มตนจาก
โรงงานคือ 0

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อระบุหมายเลขแบบอักษรสำหรับ
คาเริ่มตนแบบอักษรของผูใช โดยใชแหลงที่ระบุไวใน
รายการเมนู

แหลงแบบอักษร

อุปกรณกำหนดหมาย

เลขใหกับแบบอักษรแตละแบบและแสดงบนรายการ
แบบอักษร PCL (พบไดจากเมนู

การดูแลระบบ

)

พิตชแบบอักษร

พิมพคาระหวาง 0.44
และ 99.99 คาเริ่มตนจาก
โรงงานคือ 10.00

หาก

แหลงแบบอักษร

และ

หมายเลขแบบอักษร

ระบุ

แบบอักษรแบบ contour ใหใชคุณลักษณะนี้เพื่อเลือก
พิทชเริ่มตน (สำหรับแบบอักษรที่กำหนดระยะหางที่
แนนอน)

ขนาดพอยตแบบอักษร

พิมพคาระหวาง 4.00
และ 999.75 คาเริ่มตน
จากโรงงานคือ 12.00

หาก

แหลงแบบอักษร

และ

หมายเลขแบบอักษร

ระบุ

แบบอักษรแบบ contour ใหใชคุณลักษณะนี้เพื่อเลือก
ขนาดพอยทเริ่มตน (สำหรับแบบอักษรที่ไมไดกำหนด
ระยะหาง)

ชุดสัญลักษณ

PC-8

(คาเริ่มตน)

(ชุดสัญลักษณเพิ่มเติม
50 ชุดสำหรับเลือก)

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อเลือกชุดสัญลักษณชุดใดชุดหนึ่ง
จากแผงควบคุม ชุดสัญลักษณ คือ กลุมของอักขระทั้ง
หมดในแบบอักษรซึ่งมีลักษณะเฉพาะ

เพิ่ม CR TO LF

ไมมี

(คาเริ่มตน)

ใช

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อกำหนดวาจะมีการเพิ่มการปด
บรรทัดหรือ carriage return (CR) ตอทายแตละ
line feed (LF) ที่พบไดในงาน PCL รุนกอนหนา (ขอ
ความลวน ไมมีการควบคุมงาน)

หามมีหนาวาง

ไมมี

(คาเริ่มตน)

ใช

ตัวเลือกนี้ใชสำหรับผูใชที่สราง PCL เอง ซึ่งอาจ
ประกอบดวยการปอนฟอรมพิเศษที่ทำใหเกิดหนาวาง
ในการพิมพ เมื่อมีการเลือก

ใช

ไว จะมีการยกเวนการ

ปอนฟอรมหากหนานั้นวาง

กำหนดหมายเลขถาด
กระดาษ

มาตรฐาน

(คาเริ่มตน)

คลาสสิก

ใชคุณลักษณะนี้เพื่อเลือกและใชถาดปอนกระดาษตาม
หมายเลข เมื่อคุณไมไดใชไดรเวอรอุปกรณ หรือเมื่อ
โปรแกรมซอฟตแวรไมมีตัวเลือกสำหรับการเลือกถาด
ปอนกระดาษ