HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - เมนูการจัดการ

background image

เมนูการจัดการ

ใชเมนูนี้เพื่อตั้งคาตัวเลือกการจัดการเครื่องพิมพทั่วไป

หมายเหตุ

คาที่แสดงโดยมีคำวา “(default)” กำกับไวเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน บางรายการเมนูไมมีคาเริ่มตน

ตาราง 2-8

เมนูการจัดการ

รายการในเมนู

รายการเมนูยอย

คา

คำอธิบาย

การจัดการงานที่จัดเก็บไว

Quick Copy Job Storage
Limit

เลือกจำนวนงานสูงสุดที่จัดเก็บ

ใชเมนูนี้เพื่อดูและจัดการงานใดๆ ซึ่งเก็บไวในเครื่องพิมพ

Quick Copy Job Held
Timeout

1 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง

1 วัน

1 สัปดาห

โหมดพักเครื่อง

เลิกใช

ใชดีเลยการพักเครื่อง

(คาเริ่ม

ตน)

ใชคุณสมบัตินี้เพื่อกำหนดคาโหมดพักเครื่องสำหรับเครื่องพิมพนี้

เลือก

ใชดีเลยการพักเครื่อง

เพื่อตั้งใหเครื่องเขาสูโหมดพักเครื่อง

หลังครบตามระยะเวลาที่กำหนดไวในเมนู

เวลา/กำหนดเวลา

จัดการอุปกรณสิ้นเปลือง

เกณฑขั้นต่ำของการสั่งซื้อ
อุปกรณสิ้นเปลือง/เหลือนอย

เลือกคาในชวง

ใชเมนูนี้เพื่อดูแลจัดการตั้งคาอุปกรณสิ้นเปลือง เชน การเปลี่ยน
เกณฑขั้นต่ำที่ตองมีการสั่งซื้ออุปกรณสิ้นเปลือง

ใสตลับหมึกสีดำ

หยุดเมื่อเหลือนอย

หยุดเมื่อหมด

Override at out

(คาเริ่มตน)