HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - ระบบวิธีใช้ที่แผงควบคุม

background image

ระบบวิธีใชที่แผงควบคุม

ระบบวิธีใชที่แผงควบคุม

เครื่องพิมพจะมีระบบวิธีใชในตัวซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการใชหนาจอแตละหนาจอ ในการเปดระบบวิธีใช แตะที่ปุมวิธีใช ( ) ที่
มุมขวาบนของหนาจอ

สำหรับบางหนาจอ วิธีใชจะเปดเมนูทั่วไปที่คุณสามารถคนหาหัวขอที่ตองการ คุณสามารถเบราสไปยังโครงสรางเมนูโดยแตะ
ที่ปุมในเมนู

สำหรับหนาจอที่มีการตั้งคาสำหรับแตละงานไว วิธีใชจะแสดงหัวขอที่อธิบายถึงตัวเลือกในหนาจอนั้น

หากเครื่องพิมพเตือนวามีขอผิดพลาดหรือคำเตือน แตะที่ปุมขอผิดพลาด ( ) หรือคำเตือน ( ) เพื่อเปดขอความที่อธิบายถึง
ปญหานั้น ขอความนี้ยังมีคำแนะนำเพื่อชวยในการแกไขปญหา

18

บท 2 แผงควบคุม

THWW

background image

ใชเมนูการจัดการ

ใชเมนูการจัดการเพื่อตั้งคาการทำงานเริ่มตนของเครื่องพิมพและการตั้งคาโดยรวมอื่นๆ เชน ภาษาและรูปแบบวันที่และเวลา

การนาวิเกตในเมนูการดูแลระบบ

จากหนาจอ Home แตะ

การดูแลระบบ

เพื่อเปดโครงสรางเมนู คุณอาจตองเลื่อนไปที่ดานลางของหนาจอ Home เพื่อดู

คุณสมบัตินี้

เมนู การดูแลระบบ มีเมนูยอยหลายเมนู ซึ่งแสดงอยูดานซายของหนาจอ แตะที่ชื่อเมนูเพื่อขยายโครงสราง เครื่องหมายบวก
(+) ที่อยูติดกับชื่อเมนูหมายความวา เมนูนั้นมีเมนูยอย เปดดูโครงสรางยอยลงไปจนกวาคุณจะพบตัวเลือกที่ตองการกำหนด
คา ในการกลับไปที่ระดับกอนหนานี้ แตะ

หลัง

ในการออกจากเมนูการดูแลระบบ แตะปุม Home ( ) ที่มุมซายบนของหนาจอ

เครื่องพิมพนี้มีวิธีใชอยูภายใน ซึ่งอธิบายถึงแตละคุณสมบัติที่มีใหเลือกใชในแตละเมนู คุณสามารถดูวิธีใชไดในหลายเมนู ซึ่ง
อยูดานขวาของทัชสกรีน หรือในการเปดระบบวิธีใชทั่วไป แตะที่ปุมวิธีใช ( ) ที่มุมขวาบนของหนาจอ

ตารางในสวนตอไปนี้จะแสดงถึงโครงสรางโดยรวมของแตละเมนู

เมนูขอมูล

ใชเมนูนี้เพื่อพิมพหนารายละเอียดขอมูลและรายงานตางๆ ที่ไดรับการจัดเก็บไวภายในเครื่อง

ตาราง 2-1

เมนูขอมูล

รายการในเมนู

รายการเมนูยอย

รายการเมนูยอย

คา

คำอธิบาย

หนากำหนดคา/สถานะ

ผังเมนูการดูแลระบบ

พิมพ

(ปุม)

แสดงโครงสรางพื้นฐานของ การดูแลระบบ เมนูและ
การตั้งคาการจัดการ

หนากำหนดคา

พิมพ

(ปุม)

ชุดของหนากำหนดคาที่แสดงการตั้งคาเครื่องพิมพใน
ปจจุบัน

หนาแสดงสถานะอุปกรณ
สิ้นเปลือง

พิมพ

(ปุม)

แสดงสถานะของอุปกรณสิ้นเปลือง เชน ตลับหมึก
พิมพ, ชุดคิทการบำรุงรักษาและลวดเย็บกระดาษ

หนาแสดงการใช

พิมพ

(ปุม)

แสดงขอมูลเกี่ยวกับจำนวนหนาที่พิมพในกระดาษแต
ละชนิดและแตละขนาด

ไดเรคทอรีของไฟล

พิมพ

(ปุม)

หนาไดเรคทอรีที่มีขอมูลสำหรับอุปกรณจัดเก็บขอมูล
ขนาดใหญ เชน แฟลชไดรฟ, การดหนวยความจำ หรือ
ฮารดดิสกที่ไดรับการติดตั้งในเครื่องนี้

THWW