HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - ใส่อุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

background image

ใสอุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

ใช ADF เพื่อทำสำเนา สแกน หรือแฟกซเอกสารไดสูงสุดถึง 50 หนา (โดยขึ้นกับความหนาของแตละหนา)

1.

ใสเอกสารโดยหงายหนาขึ้นใน ADF ดังแสดงตอไปนี้:

สำหรับเอกสารขนาด letter และ A4 ใสขอบดานยาวของเอกสารลงใน ADF โดยใหหัวกระดาษหันเขาดานหลัง
อุปกรณ

สำหรับเอกสาร

ที่มีการหมุน ในขนาด letter และ A4 ใสขอบดานสั้น (หัวกระดาษ) ลงใน ADF

สำหรับเอกสารขนาด legal, 11 x 17 และ A3 ใสขอบดานสั้น (หัวกระดาษ) ลงใน ADF

2.

เลื่อนกองเอกสารลงใน ADF จนสุด

70

บท 4 วัสดุพิมพและถาดปอนกระดาษ

THWW

background image

3.

ปรับตัวกั้นกระดาษใหพอดีกับกระดาษ

THWW

ใสกระดาษสำหรับการสงโทรสาร, การทำสำเนา และการสแกน

71