HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - การใส่สื่อชนิดพิเศษ

background image

การใสสื่อชนิดพิเศษ

ตารางตอไปนี้ใหแนวทางสำหรับการใสวัสดุพิมพชนิดพิเศษและกำหนดคาไดรเวอรเครื่องพิมพ ใชการตั้งคาประเภทวัสดุ
พิมพที่ถูกตองในไดรเวอรเครื่องพิมพเพื่อใหไดคุณภาพการพิมพที่ดีที่สุด สำหรับวัสดุพิมพบางประเภท ความเร็วในการพิมพ
ของเครื่องพิมพอาจลดลง

หมายเหตุ

ในไดรเวอรเครื่องพิมพ Windows ใหปรับประเภทกระดาษในแถบ กระดาษ ในรายการแบบด

รอปดาวน ประเภท

ในไดรเวอรเครื่องพิมพ Macintosh ใหปรับประเภทกระดาษในเมนูปอปอัป Printer features (คุณสมบัติ
เครื่องพิมพ) ในรายการดรอปดาวน Media Type (ประเภทกระดาษ)

ประเภทกระดาษ

การตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพ

ถาด 1 แนวการวางกระดาษ

แนวการวางกระดาษสำหรับถาด
อื่นๆ

ปกติ

ธรรมดาหรือไมระบุ

ดานที่จะพิมพหงายขึ้น

ดานที่จะพิมพคว่ำลง

ซองจดหมาย

ซองจดหมาย

ใหหงายดานที่จะพิมพขึ้น, บริเวณ
สำหรับติดแสตมปใกลกับเครื่อง,
ขอบสั้นหันเขาหาเครื่อง

หามพิมพซองจดหมายจากถาดอื่นๆ

ฉลาก

ฉลาก

ดานที่จะพิมพหงายขึ้น

หามพิมพฉลากจากถาดอื่นๆ

แผนใส

แผนใส

ดานที่จะพิมพหงายขึ้น

ดานที่จะพิมพคว่ำลง

66

บท 4 วัสดุพิมพและถาดปอนกระดาษ

THWW

background image

ประเภทกระดาษ

การตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพ

ถาด 1 แนวการวางกระดาษ

แนวการวางกระดาษสำหรับถาด
อื่นๆ

กระดาษมัน

ธรรมดาหรือไมระบุ

ดานที่จะพิมพหงายขึ้น

ดานที่จะพิมพคว่ำลง

กระดาษหัวจดหมาย (การพิมพดาน
เดียว)

กระดาษหัวจดหมาย

ดานที่จะพิมพหงายขึ้น โดยใหหัว
กระดาษหันเขาหาเครื่องพิมพ

ดานที่จะพิมพคว่ำลง โดยใหหัว
กระดาษหันเขาหาเครื่องพิมพ

กระดาษหัวจดหมาย (การพิมพ 2
ดาน)

กระดาษหัวจดหมาย

ดานที่จะพิมพคว่ำลง โดยใหหัว
กระดาษหันเขาหาเครื่องพิมพ

ดานที่จะพิมพหงายขึ้น โดยใหหัว
กระดาษหันเขาหาเครื่องพิมพ

กระดาษสำหรับแฟมเจาะ (การพิมพ
ดานเดียว)

ธรรมดาหรือไมระบุ

ดานที่จะพิมพหงายขึ้น โดยใหหัว
กระดาษหันเขาหาเครื่องพิมพ

ดานที่จะพิมพคว่ำลง โดยใหหัว
กระดาษหันเขาหาเครื่องพิมพ

กระดาษสำหรับแฟมเจาะ (การ
พิมพ 2 ดาน)

ธรรมดาหรือไมระบุ

ดานที่จะพิมพคว่ำลง โดยใหหัว
กระดาษหันเขาหาเครื่องพิมพ

ดานที่จะพิมพหงายขึ้น โดยใหหัว
กระดาษหันเขาหาเครื่องพิมพ

การดสต็อค

การดสต็อค

ดานที่จะพิมพหงายขึ้น

ดานที่จะพิมพคว่ำลง

กระดาษผิวหยาบ

กระดาษผิวหยาบ

ดานที่จะพิมพหงายขึ้น

ดานที่จะพิมพคว่ำลง

THWW

ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

67