HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - ใช้คุณลักษณะตรวจและเก็บงานพิมพ์

background image

ใชคุณลักษณะตรวจและเก็บงานพิมพ

คุณลักษณะนี้ชวยใหสามารถพิมพและตรวจงานพิมพหนึ่งชุดไดอยางสะดวกและรวดเร็ว กอนที่จะพิมพสำเนาชุดอื่นๆ เพิ่ม
เติม

ในการจัดเก็บงานไวอยางถาวรและปองกันไมใหเครื่องลบงานทิ้งเมื่อตองการที่วางสำหรับทำงานอื่นๆ ใหเลือกตัวเลือก จัดเก็บ
งาน ในไดรเวอร