HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - แผนผังการแก้ปัญหา

background image

แผนผังการแกปญหา

ลักษณะอาการ

ตรวจสอบ

สาเหตุที่อาจเปนไปได

วิธีการแกไขที่อาจใชได

หนาจอแผงควบคุมไมมีขอมูล
ไมมีสัญญาณไฟติดสวาง และ
ไมมีเสียงจากมอเตอร

เปดเครื่องแลวหรือไม

สวิตชเปดปดอาจอยูในตำแหนงปด

อาจไมไดเสียบสายไฟ

เตาเสียบอาจทำงานผิดปกติ

เพาเวอรซัพพลายในเครื่องอาจชำรุด

1.

ตรวจดูใหเแนใจวาไดเสียบสายไฟแลว
และไดเปดสวิตชเครื่องแลว

2.

ทดสอบเตาเสียบโดยถอดปลั๊กอุปกรณไป
เสียบยังเตาเสียบที่แนใจวาใชงานได

3.

หากยังคงมีปญหา ติดตอฝายบริการลูกคา
ของ HP โปรดดู

ฝายบริการลูกคาของ HP

แผงควบคุมแสดงขอผิดพลาด

มีขอความแสดงขอผิดพลาดบน
แผงควบคุมหรือไม

มีเงื่อนไขหลายประการที่อาจทำใหปรากฏขอ
ความแสดงขอผิดพลาดขึ้นได

1.

ทำตามคำแนะนำบนแผงควบคุมเพื่อแก
ไขปญหา

2.

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู

ขอ

ความที่แผงควบคุม

3.

หากยังคงมีปญหา ติดตอฝายบริการลูกคา
ของ HP โปรดดู

ฝายบริการลูกคาของ HP

คุณลักษณะหลักๆ เชน

สำเนา

และ

อีเมล

บนจอสัมผัสใชงาน

ไมไดใชหรือไม

ล็อคสำหรับการขนสงของสแกนเนอรอาจอยูใน
ตำแหนงล็อค

ตรวจดูใหแนใจวาล็อคสำหรับการขนสงของ
สแกนเนอรไมไดล็อค ตัวล็อคของสแกนเนอรอยู
ทางดานซายของเครื่อง ใตสแกนเนอร

ปญหาการปอนกระดาษ

เกิดปญหากระดาษติดบอยครั้ง
หรือไม

กระดาษไมตรงตามขอกำหนด

กระดาษยังคงอยูในเครื่องหลังจากนำกระดาษที่
ติดกอนหนาออกแลว

เทปสำหรับการขนสง การดบอรด หรือ
ล็อคสำหรับการขนสงบางสวนยังอยูในเครื่อง

อาจตองเปลี่ยนรายการชุดคิทการบำรุงรักษา

1.

ตรวจดูใหแนใจวากระดาษตรงตามราย
ละเอียดที่ระบุของเครื่อง โปรดดู

เลือกวัสดุ

พิมพ

2.

เปดฝาทั้งหมดและถาดทั้งหมดแลวตรวจ
สอบกระดาษที่ติด โปรดดู

แกปญหา

กระดาษติด

3.

ตรวจดูใหแนใจวาไดติดตั้งตลับหมึกพิมพ
ถูกตองแลว โปรดดู

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

4.

ติดตั้งชุดคิทการบำรุงรักษาเครื่อง โปรดดู

การบำรุงรักษาเพื่อปองกัน

5.

หากยังคงมีปญหา ติดตอฝายบริการลูกคา
ของ HP โปรดดู

ฝายบริการลูกคาของ HP

เอกสารตนฉบับถูกปอนผาน
ADF ไดอยางถูกตองหรือไม

เอกสารตนฉบับอาจพิมพบนกระดาษที่บางเกิน
ไปหรือหนาเกินไปสำหรับ ADF

ลูกกลิ้ง ADF และอุปกรณสำหรับแยกกระดาษ
อาจสกปรก

อาจตองเปลี่ยนอะไหลของชุทคิทการบำรุงรักษา
ADF

1.

หากเอกสารตนฉบับพิมพบนกระดาษที่
หนามากหรือบางมาก ใหทำสำเนาโดยใช
กระจกแบน

2.

ทำความสะอาดลูกกลิ้ง ADF และแผนแยก
กระดาษ โปรดดู

การทำความสะอาด ADF

3.

ติดตั้งชุดคิทการบำรุงรักษา ADF โปรดดู

การบำรุงรักษาเพื่อปองกัน

4.

หากยังคงมีปญหา ติดตอฝายบริการลูกคา
ของ HP โปรดดู

ฝายบริการลูกคาของ HP

ปญหาการทำสำเนา

สำเนาที่ไดเปนหนาวางๆ

อาจใสตนฉบับกลับดาน

1.

ใน ADF ใสเอกสารตนฉบับโดยหงายหนา
ขึ้น

2.

ที่กระจกสแกนเนอร ใสเอกสารโดยคว่ำ
หนาลง

3.

หากยังคงมีปญหา ติดตอฝายบริการลูกคา
ของ HP โปรดดู

ฝายบริการลูกคาของ HP

THWW

แผนผังการแกปญหา 159

background image

ลักษณะอาการ

ตรวจสอบ

สาเหตุที่อาจเปนไปได

วิธีการแกไขที่อาจใชได

การทำสำเนาจาก ADF และ
กระจกสแกนเนอรใหคุณภาพที่
ไมดีใชหรือไม

ตองปรับการตั้งคาการทำสำเนาสำหรับเอกสาร
ตนฉบับ

โปรดดู

การปรับการตั้งคาการทำสำเนา

หากยังคงมีปญหา ติดตอฝายบริการลูกคาของ
HP โปรดดู

ฝายบริการลูกคาของ HP

การทำสำเนาใหคุณภาพที่ไมดี
เฉพาะจาก ADF ใชหรือไม

ชองกระจกของ ADF อาจสกปรก

ทำความสะอาดแถบกระจกซึ่งอยูทางดานซาย
ของกระจกสแกนเนอร โปรดดู

ทำความสะอาด

อุปกรณ

หากยังคงมีปญหา ติดตอฝายบริการลูกคาของ
HP โปรดดู

ฝายบริการลูกคาของ HP

การทำสำเนาใหคุณภาพที่ไมดี
เฉพาะจากกระจกของสแกน
เนอรใชหรือไม

กระจกของสแกนเนอรอาจสกปรก

ทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร

โปรดดู

ทำ

ความสะอาดอุปกรณ

หากยังคงมีปญหา ติดตอฝายบริการลูกคาของ
HP โปรดดู

ฝายบริการลูกคาของ HP

ปญหาคุณภาพการพิมพ

คุณภาพการพิมพโดยรวมยังไม
ดีใชหรือไม

การพิมพจางเกินไปใชหรือไม

ปรากฏเสน เปนริ้ว หรือมีจุดบน
กระดาษใชหรือไม

กระดาษไมตรงตามขอกำหนด

ตลับหมึกพิมพอาจหมดหรือชำรุด

อาจตองเปลี่ยนชุดคิทการบำรุงรักษา

1.

ตรวจดูใหแนใจวากระดาษตรงตามราย
ละเอียดที่ระบุของเครื่อง โปรดดู

เลือกวัสดุ

พิมพ

2.

เปลี่ยนตลับหมึกใหม โปรดดู

เปลี่ยนตลับ

หมึกพิมพ

3.

ติดตั้งชุดคิทการบำรุงรักษาเครื่อง โปรดดู

การบำรุงรักษาเพื่อปองกัน

4.

หากยังคงมีปญหา ติดตอฝายบริการลูกคา
ของ HP โปรดดู

ฝายบริการลูกคาของ HP

ปญหาการพิมพทั่วไป

สามารถสั่งพิมพเอกสารจาก
คอมพิวเตอรไดหรือไม

สายเคเบิลของคอมพิวเตอรอาจชำรุด

อาจตองติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพใหม

1.

ลองพิมพหนากำหนดคาที่แผงควบคุม
แตะ

แอดเดรสเครือขาย

แลวแตะ

พิมพ

หากสามารถพิมพหนาดังกลาวได แสดงวา
ปญหาอยูที่สายเคเบิลหรือไดรเวอร

2.

เชื่อมตอเคเบิลใหมอีกครั้ง

3.

ติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพใหม ไดรเวอร
เครื่องพิมพอยูในซีดีที่ใหมาพรอมกับ
เครื่อง

4.

หากยังคงมีปญหา ติดตอฝายบริการลูกคา
ของ HP โปรดดู

ฝายบริการลูกคาของ HP

สามารถพิมพผานทางระบบ
เครือขายไดหรือไม

การกำหนดคาคอนฟกระบบเครือขายอาจไมถูก
ตอง

1.

ลองเชื่อมตอคอมพิวเตอรโดยตรงกับ
เครื่องพิมพ หากคุณสามารถพิมพได
แสดงวาปญหาเกิดจากการกำหนดคา
คอนฟกของระบบเครือขาย โปรดดู

การ

แกไขปญหาการพิมพบนเครือขาย

2.

หากยังคงมีปญหา ติดตอฝายบริการลูกคา
ของ HP โปรดดู

ฝายบริการลูกคาของ HP

คุณมีปญหาในการพิมพจาก
บางโปรแกรมซอฟตแวรใช
หรือไม

ปญหาอาจเกิดจากโปรแกรมซอฟตแวร

1.

ลองพิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรอื่นๆ
หากคุณสามารถพิมพได แสดงวาปญหา
เกิดจากโปรแกรมซอฟตแวรนั้นๆ เอง

2.

ดูคูมือของโปรแกรมซอฟตแวรนั้นๆ

160 บท 11 การแกไขปญหา

THWW

background image

ลักษณะอาการ

ตรวจสอบ

สาเหตุที่อาจเปนไปได

วิธีการแกไขที่อาจใชได

ปญหาการเย็บกระดาษ

มีการเย็บกระดาษที่งานพิมพ
หรือไม

ลวดเย็บกระดาษอาจติด

อาจตองเปลี่ยนลวดเย็บกระดาษ

งานอาจไมไดรับการกำหนดคาคอนฟกสำหรับ
การเย็บกระดาษ

คุณอาจใชกระดาษที่มีขนาดที่ไมสามารถใชได
กับการเย็บกระดาษ

1.

ถอดตลับลวดเย็บกระดาษออก แลวตรวจดู
วามีการติดหรือหมดหรือไม โปรดดู

นำ

ลวดเย็บกระดาษที่ติดออก

2.

สำหรับการทำสำเนา ใหเลือกตัวเลือก

เย็บ

เลม/เรียง

ที่แผงควบคุม

สำหรับงานพิมพ ตรวจดูใหแนใจวาลวด
เย็บกระดาษ/ตัวเรียงกระดาษไดรับการ
กำหนดคาคอนฟกในไดรเวอรเครื่องพิมพ
แลว

3.

ใชเฉพาะกระดาษขนาด Letter หรือ A4
สำหรับการใชลวดเย็บกระดาษ

4.

หากยังคงมีปญหา ติดตอฝายบริการลูกคา
ของ HP โปรดดู

ฝายบริการลูกคาของ HP

ลวดเย็บกระดาษเย็บหนา
กระดาษทั้งหมดไวดวยกันหรือ
ไม

คุณอาจใชลวดเย็บกระดาษที่ไมไดผลิตมา
สำหรับเครื่องนี้

งานอาจมีจำนวนหนามากเกินกวาจะใชลวดเย็บ
กระดาษได

1.

เปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษกับตลับลวด
เย็บกระดาษที่ผลิตสำหรับเครื่องนี้ โปรดดู

การสั่งซื้ออะไหล อุปกรณเสริม และ
วัสดุ

สิ้นเปลือง



2.

ตัวเย็บกระดาษสามารถใชไดกับงานที่มี
ความหนา 30 หนาหรือนอยกวา หรือหนา
ไมเกิน 3 มม.

3.

หากยังคงมีปญหา ติดตอฝายบริการลูกคา
ของ HP โปรดดู

ฝายบริการลูกคาของ HP

การเย็บกระดาษอยูในตำแหนง
ที่ถูกตองหรือไม

คุณอาจตองเปลี่ยนการวางแนวกระดาษสำหรับ
งาน

1.

สำหรับงานพิมพ ปรับรูปแบบหนาใน
โปรแกรมซอฟตแวร

2.

สำหรับงานทำสำเนา ใสเอกสารลงใน
ADF โดยนำขอบดานยาวเขากอน โปรดดู

ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ

3.

หากยังคงมีปญหา ติดตอฝายบริการลูกคา
ของ HP โปรดดู

ฝายบริการลูกคาของ HP

ปญหากระดาษติดกัน

กระดาษเอียงหรือไม

ฝาดานที่นำกระดาษติดออกแลวอาจปดไมสนิท

1.

ตรวจดูใหแนใจวาฝาทั้งหมดทางซายของ
เครื่องปดสนิทดีแลว

2.

หากยังคงมีปญหา ติดตอฝายบริการลูกคา
ของ HP โปรดดู

ฝายบริการลูกคาของ HP

กระดาษติดกันหลายแผนใช
หรือไม

กระดาษอาจไมตรงตามที่ระบุไวสำหรับ
เครื่องพิมพ

กระดาษอาจถูกจัดเก็บไวในสภาพแวดลอมที่ไม
ตรงตามขอกำหนด

1.

ใชกระดาษที่ตรงตามขอกำหนด โปรดดู

เลือกวัสดุพิมพ

2.

เก็บกระดาษไวในพื้นที่ที่ตรงตามขอ
กำหนด โปรดดู

สภาพแวดลอมในการทำ

งาน

3.

ลองใชกระดาษจากรีมที่ยังไมไดเปด

4.

หากยังคงมีปญหา ติดตอฝายบริการลูกคา
ของ HP โปรดดู

ฝายบริการลูกคาของ HP

ปญหาอีเมล

คุณสามารถสงเอกสารแนบของ
อีเมลไดหรือไม

ปรากฏขอความ “E-mail
gateway not responding”
ขึ้นบนแผงควบคุมหรือไม

เกตเวย SMTP อาจตองการไดรับการปรับคา
คอนฟกใหม

โปรดดู

แกไขปญหาอีเมล

THWW

แผนผังการแกปญหา 161

background image

ลักษณะอาการ

ตรวจสอบ

สาเหตุที่อาจเปนไปได

วิธีการแกไขที่อาจใชได

คุณสามารถเปลี่ยนอีเมล
แอดเดรสในชอง “From” ได
หรือไม

เครื่องนี้อาจไดรับการกำหนดคาคอนฟกใหไม
สามารถเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสในชอง “From”

เครื่องนี้อาจตองการใหคุณล็อกอินกอนที่จะ
สามารถเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสในชอง “From”
ได

ใชเว็บเซิรฟเวอรที่ใหมาดวยเพื่อเปลี่ยนการตั้ง
คาเหลานี้ โปรดดู

ใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว

คุณสามารถเปลี่ยนประเภทไฟล
หรือการกำหนดคาสีสำหรับ
เอกสารแนบของอีเมลไดหรือ
ไม

เปลี่ยนการตั้งคาที่แผงควบคุมหรือโดยการใช
เว็บเซิรฟเวอรที่ใหมาดวย

1.

ที่แผงควบคุม แตะ

อีเมล แลวแตะตัวเลือก

อื่นๆ

โปรดดู

เปลี่ยนการตั้งคาอีเมลสำหรับ

งานปจจุบัน

2.

การเปลี่ยนการตั้งคาตางๆ โดยใชเว็บ
เซิรฟเวอรที่ใหมาดวย โปรดดู

ใชเว็บ

เซิรฟเวอรในตัว

คุณไดรับขอความ “job failed”
เมื่อพยายามสงเอกสารแนบ
อีเมลใชหรือไม

อีเมลแอดเดรสที่คุณสงเอกสารถึงอาจไมถูกตอง

ขนาดไฟลอาจใหญกวาขนาดสูงสุดที่ใชได
สำหรับเกตเวย SMTP

1.

สงอีเมลทดสอบจากเครื่องคอมพิวเตอร
ของคุณ

2.

ใชเว็บเซิรฟเวอรที่ใหมาดวยเพื่อเปลี่ยน
ขนาดสูงสุดที่สามารถใชไดสำหรับเอกสาร
แนบของอีเมล โปรดดู

ใชเว็บเซิรฟเวอรใน

ตัว

ปญหาเกี่ยวกับโทรสาร

คุณลักษณะ

โทรสาร

ในแผง

ควบคุมไมสามารถใชงานไดใช
หรือไม

คุณตองทำการตั้งคาตางๆ ที่จำเปนกอนใชคุณ
ลักษณะ

โทรสาร

1.

ที่แผงควบคุม แตะ

การดูแลระบบ

แตะ

ตั้ง

คาเริ่มตน

แลวแตะ

ตั้งคาโทรสาร

2.

กำหนดคาคอนฟกการตั้งคาสำหรับ

สถาน

ที่

,

วันที่/เวลา

และ

สวนหัวโทรสาร

คุณลักษณะ

โทรสาร

ในแผง

ควบคุมหายไปทั้งหมดใชหรือ
ไม

อุปกรณโทรสารอาจติดตั้งไมถูกตอง

1.

ตรวจดูใหแนใจวาไดติดตั้งอุปกรณของ
โทรสารไวอยางถูกตองแลวและไมมีขาใด
งอ โปรดดู

ติดตั้งอุปกรณเสริมของโทรสาร

2.

พิมพหนาแสดงคาคอนฟกแลวตรวจสอบ
สถานะของโมเด็ม ควรมีการระบุไววา
“Operational/Enabled” หากสถานะ
ของโมเด็มเปนอยางอื่น แสดงวามีปญหา
กับอุปกรณเสริมของโทรสาร

การกำหนดคุณลักษณะ

โทร

สาร

ไดรับการกำหนดคาไวถูก

ตองแตคุณไมสามารถสงโทร
สารไดใชหรือไม

คุณตองใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับเครื่อง

สายโทรศัพทอาจไมไดเชื่อมตอสนิท หรือสาย
โทรศัพทอาจใชไมได

คุณอาจเชื่อมตอเครื่องเขากับสายโทรศัพท
ดิจิตอลแทนที่จะเปนสายโทรศัพทอะนาล็อก
อุปกรณเสริมของโทรสารตองการสายโทรศัพท
แบบอะนาล็อก

โปรดดู

แกปญหาโทรสาร

1.

คุณตองใชสายโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับ
เครื่อง

2.

ทดสอบสายโทรศัพทโดยเชื่อมตอสาย
โทรศัพทเขากับเครื่องแลวทดลองโทรออก

3.

ตรวจดูใหแนใจวาคุณเชื่อมตอเครื่องเขา
กับสายโทรศัพทแบบอะนาล็อก

การกำหนดคุณลักษณะ

โทร

สาร

ไดรับการกำหนดคาไวถูก

ตองแตคุณไมสามารถรับโทร
สารไดใชหรือไม

อุปกรณแยกสายหรืออุปกรณปองกันไฟกระชาก
อาจรบกวนโทรสารขาเขา

เครื่องตอบรับหรือระบบขอความเสียงอาจรบ
กวนการสงโทรสารขาเขา

โปรดดู

แกปญหาโทรสาร

1.

หามใชอุปกรณแยกสายหรือปองกันไฟ
กระชาก

2.

ปลดเครื่องตอบรับหรือระบบขอความเสียง

3.

กำหนดจำนวนครั้งของเสียงกริ่งกอนรับ
สำหรับอุปกรณโทรสารใหมีคาลดลง โปรด
ดู

เมนูตั้งคาเริ่มตน

4.

ตรวจดูใหแนใจวาอุปกรณเชื่อมตออยูกับ
สายโทรศัพทอะนาล็อกที่แยกเฉพาะ หาม
ใชสายแยก

162 บท 11 การแกไขปญหา

THWW