HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - ปัญหาเกี่ยวกับภาพ

background image

ปญหาเกี่ยวกับภาพ

ปญหา

สาเหตุ

วิธีแกไข

ไมมีภาพหรือภาพซีดจาง

ผงหมึกในตลับหมึกพิมพเหลือนอย

เปลี่ยนตลับหมึกใหม โปรดดู

เปลี่ยนตลับหมึก

พิมพ

เอกสารตนฉบับอาจมีคุณภาพไมดี

หากตนฉบับจางเกินไปหรือมีสภาพที่ชำรุด
สำเนานั้นจะไมสามารถทดแทนขอบกพรองนั้น
ได แมวาคุณจะปรับความเขมแลวก็ตาม หากเปน
ไปได ใหหาเอกสารตนฉบับที่อยูในสภาพที่ดีกวา
เดิม

เอกสารตนฉบับอาจมีพื้นหลังเปนสี

แตะ

สำเนา

และแตะ

การปรับภาพ

ปรับตัวเลื่อน

ลางพื้นหลัง

ไปทางขวาเพื่อลดพื้นหลัง

แถบสีขาวหรือแถบสีจาง ๆ ในแนวตั้งปรากฏบน
สำเนา

สื่อที่ใชอาจไมถูกตองตามขอกำหนดรายละเอียด
ของ HP

ใชวัสดุพิมพที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกำหนด
กระดาษของ HP โปรดดู

วัสดุพิมพและถาดปอน

กระดาษ

ระดับผงหมึกในตลับหมึกพิมพอาจเหลือนอย

เปลี่ยนตลับหมึกใหม โปรดดู

เปลี่ยนตลับหมึก

พิมพ

มีเสนที่ไมตองการปรากฏในสำเนา

A

A
A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

a

a

a

a

a

c

c

c

c

c

b

b

b

b

b

ถาด 1 หรือถาด 2 อาจติดตั้งไวไมถูกตอง

ตรวจสอบวา ถาดกระดาษอยูในตำแหนงแลว

เครื่องสแกนแบบแทนหรือแผนกระจกของ
ADF อาจสกปรก

ทำความสะอาดที่แทนกระจกสแกนเนอรหรือ
ADF โปรดดู

ทำความสะอาดอุปกรณ

ลูกกลิ้งไวแสงที่อยูในตลับหมึกอาจมีรอยขีดขวน

ติดตั้งตลับหมึกพิมพ HP โปรดดู

เปลี่ยนตลับ

หมึกพิมพ

210 บท 11 การแกไขปญหา

THWW

background image

ปญหา

สาเหตุ

วิธีแกไข

จุดสีดำหรือริ้วปรากฏขึ้นในสำเนา

อาจมีหมึก กาว น้ำยาลบคำผิด หรือสารอันไมพึง
ประสงคติดอยูในอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ
(ADF) หรือเครื่องสแกนแบบแทน

ทำความสะอาดอุปกรณ โปรดดู

ทำความสะอาด

อุปกรณ

สำเนาสวางเกินไปหรือมืดเกินไป

ตองปรับการตั้งคาความเขม

แตะ

สำเนา

และแตะ

การปรับภาพ

ปรับตัวเลื่อน

ความเขม

เพื่อทำใหภาพสวางหรือมืดขึ้น

ขอความไมชัด

ตองปรับการตั้งคาความคมชัด

ควรมีการปรับภาพใหดีที่สุดสำหรับขอความ

ในการปรับความคมชัด แตะที่

สำเนา

และแตะที่

การปรับภาพ

ปรับตัวเลื่อน

ความคมชัด

ไปทาง

ขวาเพื่อเพิ่มความคมชัด

ในการปรับภาพใหเหมาะสมสำหรับขอความ
แตะที่

สำเนา

และแตะที่

ปรับขอความ/ภาพ

เลือก

ขอความ