HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - รายการตรวจสอบการแก้ไขปัญหา

background image

รายการตรวจสอบการแกไขปญหา

หากคุณประสบปญหา โปรดใชรายการตรวจสอบตอไปนี้เพื่อระบุถึงสาเหตุของปญหา:

เสียบปลั๊กเครื่องแลวหรือยัง?

เปดเครื่องแลวหรือยัง?

เครื่องอยูในสถานะ พรอม หรือไม?

สายเคเบิลที่จำเปนทั้งหมดเชื่อมตออยูหรือไม

มีขอความใดบนแผงควบคุมหรือไม

ติดตั้งอุปกรณสิ้นเปลืองของแทของ HP แลวหรือไม

ติดตั้งตลับหมึกพิมพที่เพิ่งเปลี่ยนใหมไดถูกตองหรือไม และไดแกะแท็บดึงและ/หรือเทปออกจากตลับหมึกพิมพหรือ
ไม?

โปรดดูที่คูมือเริ่มตนหากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและการตั้งคา

หากคุณไมพบวิธีแกปญหาในคูมือเลมนี้ โปรดไปที่

www.hp.com/support/M5025mfp

หรือ

www.hp.com/support/

M5035mfp