HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - การปิดใช้งานโปรโตคอลเครือข่าย (เลือก)

background image

การปดใชงานโปรโตคอลเครือขาย (เลือก)

ตามคาที่ระบบตั้งไวตั้งแตตนนั้น โปรโตคอลทั้งหมดของเครือขายที่ไดรับการสนับสนุนจะเปดใชงานอยูแลว การปดใชงาน
โปรโตคอลที่ไมไดใชมีขอดีดังตอไปนี้:

ลดความคับคั่งของเครือขายที่อุปกรณสรางขึ้น

ปองกันผูใชที่ไมไดรับอนุญาตเขามาสั่งพิมพไปที่อุปกรณ

ขอมูลที่ปรากฏบนหนาการกำหนดคาเปนขอมูลที่เกี่ยวของเทานั้น

ชวยใหแผงควบคุมของอุปกรณแสดงขอผิดพลาดและขอความเตือนที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับโปรโตคอล