วิธีใช้ HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series

background image
background image
background image

HP LaserJet M5025 และ HP LaserJet M5035

Series MFP

คูมือผูใช

background image

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

หามทำการผลิตซ้ำ ดัดแปลงหรือแปลโดยไมไดรับ
อนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษร ยกเวนตามที่
อนุญาตภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์

ขอมูลที่ปรากฏในที่นี่อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา

การรับประกันเพียงอยางเดียวสำหรับผลิตภัณฑและ
บริการของ HP ปรากฏอยูในรายละเอียดการรับ
ประกันที่แสดงไวอยางชัดแจงและมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑและบริการ และไมมีขอความอื่นใดที่จะถูก
กลาวอางวาเปนการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไมรับ
ผิดตอขอผิดพลาดทางดานเทคนิคหรือการแกไขหรือ
การละเวนเนื้อหาใด

หมายเลขชิ้นสวน: Q7829-90948

การรับรองเครื่องหมายการคา

Adobe

®

, Acrobat

®

และ PostScript

®

เปนเครื่อง

หมายการคาของ Adobe Systems Incorporated

Linux เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนในสหรัฐ
อเมริกาของ Linus Torvalds

Microsoft

®

, Windows

®

และ Windows NT

®

เปน

เครื่องหมายการคาจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ
Microsoft Corporation

UNIX

®

เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ The

Open Group

ENERGY STAR

®

และโลโกของ ENERGY

STAR

®

เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนในสหรัฐ

อเมริกาของกรมคุมครองสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐ
อเมริกา (United States Environmental
Protection Agency)

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Edition 2, 6/2009

background image

สารบัญ

1 พื้นฐาน

การเปรียบเทียบอุปกรณ .............................................................................................................................. 2
การเปรียบเทียบคุณลักษณะ ......................................................................................................................... 3
สำรวจเครื่องพิมพ ...................................................................................................................................... 5

ชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องพิมพ ...................................................................................................... 5
พอรตอินเตอรเฟซ ..................................................................................................................... 8

ซอฟตแวรสำหรับเครื่องพิมพ ....................................................................................................................... 9

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน ......................................................................................................... 9
ไดรเวอรเครื่องพิมพที่สนับสนุน ................................................................................................... 9
เลือกไดรเวอรเครื่องพิมพใหถูกตอง .............................................................................................. 9

ไดรเวอรเครื่องพิมพทั่วไป ........................................................................................ 10
คาคอนฟกเกอเรชันโดยอัตโนมัติของไดรเวอร .............................................................. 10
อัปเดตทันที ........................................................................................................... 10
การกำหนดคาคอนฟกของไดรเวอร HP ลวงหนา .......................................................... 10

ลำดับความสำคัญของคาการพิมพ ............................................................................................... 11
การเปดไดรเวอรเครื่องพิมพ ...................................................................................................... 11
ซอฟตแวรสำหรับเครื่อง Macintosh .......................................................................................... 12

การลบซอฟตแวรออกจากระบบปฏิบัติการ Macintosh .................................................. 12

ยูทิลิตี ................................................................................................................................... 12

HP Web Jetadmin ............................................................................................. 12
เว็บเซิรฟเวอรในตัว ................................................................................................ 13
ซอฟตแวร HP Easy Printer Care ......................................................................... 13

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน ...................................................................... 13
เบราเซอรที่สนับสนุน .............................................................................. 13

สวนประกอบและยูทิลิตีอื่นๆ ...................................................................................... 14

2 แผงควบคุม

การใชแผงควบคุม ................................................................................................................................... 16

ลักษณะแผงควบคุม ................................................................................................................. 16
หนาจอหลัก ........................................................................................................................... 16
ปุมบนทัชสกรีน ...................................................................................................................... 17
ระบบวิธีใชที่แผงควบคุม ........................................................................................................... 18

ใชเมนูการจัดการ .................................................................................................................................... 19

การนาวิเกตในเมนูการดูแลระบบ ............................................................................................... 19
เมนูขอมูล .............................................................................................................................. 19
เมนูคาเริ่มตนตัวเลือกงาน ......................................................................................................... 20

ตัวเลือกเริ่มตนสำหรับตนฉบับ ................................................................................... 20
ตัวเลือกการทำสำเนาเริ่มตน ...................................................................................... 21
ตัวเลือกคาเริ่มตนโทรสาร ......................................................................................... 22

THWW

iii

background image

ตัวเลือกคาเริ่มตนของอีเมล ....................................................................................... 22
ตัวเลือกเริ่มตนสำหรับการสงไปยังโฟลเดอร ................................................................. 23
ตัวเลือกการพิมพเริ่มตน ........................................................................................... 24

เมนูเวลา/กำหนดเวลา ............................................................................................................... 24
เมนูการจัดการ ....................................................................................................................... 26
เมนูตั้งคาเริ่มตน ..................................................................................................................... 26

ระบบเครือขายและ I/O ........................................................................................... 26
การตั้งคาโทรสาร .................................................................................................... 33
ตั้งคาอีเมล ............................................................................................................. 34
เมนูตั้งคาการสง ..................................................................................................... 35

เมนูการใชอุปกรณ .................................................................................................................. 35
เมนูคุณภาพการพิมพ ............................................................................................................... 38
เมนูแกไขปญหา ..................................................................................................................... 40
เมนูรีเซ็ต ............................................................................................................................... 44
เมนูบริการ ............................................................................................................................ 44

3 การกำหนดคาคอนฟก I/O

การกำหนดคา USB ................................................................................................................................ 46

......................................................................................................................... 47

การกำหนดคาพารามิเตอร TCP/IPv4 ........................................................................................ 47

การกำหนดที่อยู IP ................................................................................................. 47
การกำหนด subnet mask ...................................................................................... 48
การกำหนดเกตเวยเริ่มตน ........................................................................................ 48

การกำหนดคาพารามิเตอร TCP/IPv6 ........................................................................................ 49
การปดใชงานโปรโตคอลเครือขาย (เลือก) .................................................................................... 49

การปดใชงาน IPX/SPX ......................................................................................... 49
การปดใชงาน AppleTalk ....................................................................................... 50
การปดใชงาน DLC/LLC ........................................................................................ 50

เซิรฟเวอรพิมพ HP Jetdirect EIO ........................................................................................... 50

4 วัสดุพิมพและถาดปอนกระดาษ

คำแนะนำทั่วไปสำหรับวัสดุพิมพ ................................................................................................................. 52

กระดาษที่ไมควรนำมาใช ......................................................................................................... 52
กระดาษพิมพที่ใชแลวอาจทำใหเครื่องเสียหาย ............................................................................... 52
ขอกำหนดสื่อทั่วไป .................................................................................................................. 52

การพิจารณาวัสดุพิมพชนิดพิเศษ ................................................................................................................ 54

เลือกโหมดฟวเซอรที่ถูกตอง ...................................................................................................... 56

เลือกวัสดุพิมพ ........................................................................................................................................ 58

การตรวจสอบขนาดอัตโนมัติ ..................................................................................................... 58
ขนาดและน้ำหนักวัสดุพิมพที่สามารถใชได ................................................................................... 58

สภาพแวดลอมในการพิมพและการจัดเก็บกระดาษ .......................................................................................... 62
ใสกระดาษลงในถาดปอนกระดาษ ............................................................................................................... 63

การใสกระดาษในถาด 1 (ถาดอเนกประสงค) ............................................................................... 63
กำหนดการใชถาด 1 ............................................................................................................... 64
ใสกระดาษในถาด 2 และ 3 (และถาดเสริม 4, 5 และ 6) ................................................................. 65
การใสสื่อชนิดพิเศษ ................................................................................................................. 66

ใสกระดาษสำหรับการสงโทรสาร, การทำสำเนา และการสแกน .......................................................................... 68

ใสเอกสารลงบนกระจกของสแกนเนอร ........................................................................................ 68
ใสอุปกรณปอนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ...................................................................................... 70

iv

THWW

การกําหนดคาเคร ือขาย

ื 

....

background image

พิมพบนวัสดุพิมพที่มีการหมุน ................................................................................................................... 72
พิมพภาพที่เกินขอบการพิมพปกติ .............................................................................................................. 73
การพิมพบนวัสดุสำหรับพิมพที่กำหนดขนาดเอง ............................................................................................ 74

คำแนะนำในการพิมพกระดาษที่กำหนดขนาดเอง ........................................................................... 74
กำหนดขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง ......................................................................................... 74
ใสวัสดุพิมพที่กำหนดขนาดเองลงในถาด 1 ................................................................................... 74
ใสวัสดุพิมพที่กำหนดขนาดเองลงในถาด 2 และ 3 (และถาดปอนกระดาษเสริม 4, 5 และ 6) ................... 75

การควบคุมงานพิมพ ................................................................................................................................ 77

5 คุณลักษณะของเครื่องพิมพ

ใชที่เย็บกระดาษ ...................................................................................................................................... 80

ใสลวดเย็บกระดาษ .................................................................................................................. 80
การเย็บเลมวัสดุพิมพ ............................................................................................................... 81

ใชคุณลักษณะที่จัดเก็บงาน ......................................................................................................................... 83

การเขาสูคุณสมบัติการจัดเก็บงาน ............................................................................................... 83
ใชคุณลักษณะตรวจและเก็บงานพิมพ .......................................................................................... 83

สรางการตรวจและเก็บงานพิมพ ................................................................................ 83
พิมพสำเนาที่เหลืออยูของการตรวจและเก็บงานพิมพ ...................................................... 84
ลบการตรวจและเก็บงานพิมพ ................................................................................... 84

ใชคุณลักษณะงานสวนตัว ......................................................................................................... 84

สรางงานสวนตัว ..................................................................................................... 84
พิมพงานสวนตัว ..................................................................................................... 84
ลบงานสวนตัว ........................................................................................................ 85

ใชคุณลักษณะการทำสำเนาอยางรวดเร็ว ...................................................................................... 85

สรางงานการทำสำเนาอยางรวดเร็ว ............................................................................. 85
พิมพจำนวนสำเนาเพิ่มเติมของงานการทำสำเนาอยางรวดเร็ว ........................................... 85
ลบงานการทำสำเนาอยางรวดเร็ว ................................................................................ 86

ใชคุณลักษณะการจัดเก็บงาน ..................................................................................................... 86

สรางสำเนาที่เก็บไว ................................................................................................. 86
สรางงานพิมพที่เก็บไว ............................................................................................. 87
การพิมพงานที่เก็บไว .............................................................................................. 87
ลบงานที่เก็บไว ....................................................................................................... 87

6 การพิมพงาน

ใชคุณลักษณะตางๆ ในไดรเวอรเครื่องพิมพสำหรับ Windows ......................................................................... 90

การสรางและใชการตั้งคาแบบดวน .............................................................................................. 90
การใชลายน้ำ ......................................................................................................................... 91
ปรับขนาดเอกสาร ................................................................................................................... 91
การตั้งคาขนาดกระดาษที่กำหนดเองจากไดรเวอรเครื่องพิมพ ........................................................... 91
การใชกระดาษและปกสำหรับพิมพชนิดอื่นๆ ................................................................................. 92
การพิมพหนาวางในหนาแรก ..................................................................................................... 92
การพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียว ........................................................................................... 92
พิมพบนกระดาษทั้งสองดาน ...................................................................................................... 93

ใชการพิมพสองดานอัตโนมัติ .................................................................................... 94
การพิมพงานสองดานดวยตนเอง ................................................................................ 94
ตัวเลือกรูปแบบการพิมพบนกระดาษทั้งสองดาน ............................................................ 94

การใชแถบ Services ............................................................................................................. 95

ใชคุณลักษณะตางๆ ในไดรเวอรเครื่องพิมพสำหรับ Macintosh ....................................................................... 96

การสรางและการใชคาลวงหนา .................................................................................................. 96

THWW

v

background image

การพิมพหนาปก ..................................................................................................................... 96
การพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียว ........................................................................................... 97
พิมพบนกระดาษทั้งสองดาน ...................................................................................................... 97

ยกเลิกการพิมพงาน .................................................................................................................................. 99

การหยุดงานที่กำลังพิมพที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ .......................................................................... 99
การหยุดงานที่กำลังพิมพออกมาในโปรแกรมซอฟตแวร ................................................................... 99

7 สำเนา

การใชหนาจอทำสำเนา ........................................................................................................................... 102
การตั้งคาตัวเลือกทำสำเนาที่ระบบตั้งไวตั้งแตตน .......................................................................................... 103
คำแนะนำเบื้องตนในการทำสำเนา ............................................................................................................. 104

การทำสำเนาจากแผนกระจกของเครื่องสแกน .............................................................................. 104
การทำสำเนาจากอุปกรณปอนกระดาษ ....................................................................................... 104

การปรับการตั้งคาการทำสำเนา ................................................................................................................. 105
การเปลี่ยนการตั้งคาการจัดเรียงสำเนา ........................................................................................................ 106
การทำสำเนาเอกสารที่มีสองดาน ............................................................................................................... 107

การทำสำเนาเอกสารที่มีสองดานดวยตัวคุณเอง ............................................................................ 107
การทำสำเนาเอกสารสองดานแบบอัตโนมัติ (รุนพิมพสองดานเทานั้น) ............................................... 107

การทำสำเนาเอกสารตนฉบับที่มีกระดาษหลายขนาด ..................................................................................... 109
การทำสำเนาภาพถายและหนังสือ .............................................................................................................. 110
การใชตัวเลือก สรางงาน เพื่อรวมงานทำสำเนาหลายๆ งาน ............................................................................. 111
การยกเลิกการทำสำเนา ........................................................................................................................... 112

8 สแกนและสงอีเมล

การกำหนดคาคอนฟกของอีเมล ................................................................................................................ 114

โปรโตคอลที่สนับสนุน ............................................................................................................ 114
การกำหนดคาคอนฟกของเซิรฟเวอรอีเมล .................................................................................. 114
คนหาเกตเวย ....................................................................................................................... 115

คนหาเกตเวย SMTP จากแผงควบคุมเครื่อง .............................................................. 115
คนหาเกตเวย SMTP จากโปรแกรมอีเมล .................................................................. 115

ใชหนาจอการสงอีเมล ............................................................................................................................. 116
การใชงานฟงกชันพื้นฐานของอีเมล ........................................................................................................... 117

วางเอกสาร .......................................................................................................................... 117
สงเอกสาร ........................................................................................................................... 117

สงเอกสาร ........................................................................................................... 117
ใชฟงกชัน Auto-complete .................................................................................. 117

ใชสมุดบันทึกที่อยู .................................................................................................................................. 119

สรางรายชื่อผูรับ ................................................................................................................... 119
ใชสมุดบันทึกที่อยูภายใน ........................................................................................................ 119

เพิ่มอีเมลแอดเดรสไวในสมุดบันทึกที่อยูภายใน ........................................................... 119
ลบอีเมลแอดเดรสออกจากสมุดบันทึกที่อยูภายใน ......................................................... 120

เปลี่ยนการตั้งคาอีเมลสำหรับงานปจจุบัน ..................................................................................................... 121
สแกนไปยังโฟลเดอร .............................................................................................................................. 122
สแกนไปยังเวิรกโฟลว ............................................................................................................................ 123

9 โทรสาร

โทรสารอะนาล็อก .................................................................................................................................. 126

ติดตั้งอุปกรณเสริมของโทรสาร ................................................................................................ 126
การเชื่อมตออุปกรณเสริมของแฟกซเขากับสายโทรศัพท ................................................................ 129

vi

THWW

background image

การตั้งคาคอนฟกและการใชคุณสมบัติตางๆ ของแฟกซ ................................................................. 130

แฟกซที่ใชระบบดิจิตอล .......................................................................................................................... 131

10 จัดการและบำรุงรักษาอุปกรณ

ใชหนารายละเอียดขอมูล ......................................................................................................................... 134
การกำหนดการแจงเตือนทางอีเมล ............................................................................................................. 136
ใช ซอฟตแวร HP Easy Printer Care .................................................................................................... 137

เปด ซอฟตแวร HP Easy Printer Care ................................................................................. 137
ซอฟตแวร HP Easy Printer Care สวน ................................................................................. 137

ใชเว็บเซิรฟเวอรในตัว ............................................................................................................................ 139

การเปดเว็บเซิรฟเวอรที่ใหมาดวยโดยใชการตออินเตอรเน็ต ........................................................... 139
สวนของเซิรฟเวอรที่ใหมาดวย ................................................................................................. 139

การใชซอฟตแวร HP Web Jetadmin ..................................................................................................... 142
ใช HP Printer Utility สำหรับ Macintosh ............................................................................................... 143

การเปด HP Printer Utility ................................................................................................... 143
คุณสมบัติของ HP Printer Utility ........................................................................................... 143

จัดการอุปกรณสิ้นเปลือง .......................................................................................................................... 145

อายุการใชงานของอุปกรณสิ้นเปลือง ......................................................................................... 145
ชวงเวลาการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพโดยประมาณ ........................................................................... 145
จัดการตลับหมึกพิมพ ............................................................................................................. 145

การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ ....................................................................................... 145
ใชตลับหมึกพิมพของแทของ HP ............................................................................ 145
นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP .............................................. 145
การรับรองตลับหมึกพิมพ ....................................................................................... 146
ศูนยฮอตไลนแจงเรื่อง HP ของปลอมและเว็บไซต ....................................................... 146

เปลี่ยนอุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณตางๆ ................................................................................................... 147

คำแนะนำในการเปลี่ยนวัสดุในการพิมพ .................................................................................... 147
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ............................................................................................................. 147
การบำรุงรักษาเพื่อปองกัน ...................................................................................................... 149

การบำรุงรักษาเพื่อปองกันสำหรับกลไกการพิมพ ........................................................ 149
ชุดคิทการบำรุงรักษา ADF .................................................................................... 150

ทำความสะอาดอุปกรณ ........................................................................................................................... 151

การทำความสะอาดภายนอกเครื่อง ............................................................................................ 151
ทำความสะอาดกระจกของสแกนเนอร ........................................................................................ 151
ทำความสะอาดดานในฝาปดสแกนเนอร ..................................................................................... 152
การทำความสะอาด ADF ........................................................................................................ 153
ทำความสะอาดทางผานกระดาษ ............................................................................................... 154

ปรับเทียบสแกนเนอร ............................................................................................................................. 155

11 การแกไขปญหา

รายการตรวจสอบการแกไขปญหา ............................................................................................................. 158

ปจจัยที่มีผลตอสมรรถนะของเครื่อง ........................................................................................... 158

แผนผังการแกปญหา .............................................................................................................................. 159
แกปญหาการพิมพทั่วไป ......................................................................................................................... 163
ประเภทขอความบนแผงควบคุม ................................................................................................................ 166
ขอความที่แผงควบคุม ............................................................................................................................. 167
สาเหตุทั่วไปของปญหากระดาษติด ............................................................................................................ 175
ตำแหนงที่กระดาษติด ............................................................................................................................. 176
การแกไขกระดาษติด ............................................................................................................................. 177

THWW

vii

background image

แกปญหากระดาษติด .............................................................................................................................. 178

นำกระดาษที่ติดออกจากอุปกรณปอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ....................................................... 178
นำกระดาษที่ติดออกจากที่เย็บกระดาษ/อุปกรณจัดเรียงกระดาษ ...................................................... 181
นำกระดาษที่ติดออกจากเสนทางกระดาษออก .............................................................................. 183
นำกระดาษที่ติดออกจากอุปกรณเสริมสำหรับปอนกระดาษสองดาน .................................................. 185
นำกระดาษที่ติดออกจากบริเวณตลับหมึกพิมพ ............................................................................. 186
การแกปญหากระดาษติดจากบริเวณถาดปอนกระดาษเขา .............................................................. 188

นำกระดาษที่ติดออกจากบริเวณถาดปอนกระดาษ 1 ..................................................... 188
นำกระดาษที่ติดออกจากบริเวณปอนกระดาษของถาด 2 และ 3 ...................................... 188
นำกระดาษที่ติดออกจากพื้นที่ปอนกระดาษของอุปกรณเสริมถาดปอนกระดาษ ................... 189

แกปญหากระดาษติดซ้ำ .......................................................................................................... 191

นำลวดเย็บกระดาษที่ติดออก .................................................................................................................... 193
การแกไขปญหาคุณภาพการพิมพ ............................................................................................................. 196

ปญหาคุณภาพการพิมพเกี่ยวกับกระดาษ .................................................................................... 196
ปญหาคุณภาพการพิมพที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม .................................................................... 196
ปญหาคุณภาพการพิมพเกี่ยวกับกระดาษติด ................................................................................ 196
ตัวอยางภาพการพิมพที่บกพรอง ............................................................................................... 196
งานพิมพจาง (บางสวน) ......................................................................................................... 198
งานพิมพจาง (ทั้งหนา) .......................................................................................................... 198
รอยดาง ............................................................................................................................. 198
ตัวอักษรขาดหาย ................................................................................................................. 199
งานพิมพเปนเสน ................................................................................................................. 199
พื้นหลังเปนสีเทา .................................................................................................................. 200
ผงหมึกเลอะ ........................................................................................................................ 200
ผงหมึกไมติดแนนกับกระดาษ ................................................................................................. 201
รอยดางซ้ำๆ ........................................................................................................................ 201
พิมพภาพซ้ำๆ ...................................................................................................................... 201
ตัวอักษรผิดรูป .................................................................................................................... 202
หนากระดาษเอียง .................................................................................................................. 202
กระดาษมวนงอหรือเปนคลื่น .................................................................................................. 203
ยนหรือเปนรอยพับ ............................................................................................................... 203
เสนสีขาวในแนวตั้ง .............................................................................................................. 204
รอยเปอนคลายรอยยาง .......................................................................................................... 204
จุดสีขาวบนแผนดำ ............................................................................................................... 204
หมึกเลอะเสน ...................................................................................................................... 205
งานพิมพเบลอ ..................................................................................................................... 205
ภาพบางภาพปรากฏซ้ำๆ ........................................................................................................ 206

การแกไขปญหาการพิมพบนเครือขาย ........................................................................................................ 207
แกปญหาโทรสาร ................................................................................................................................... 208

แกปญหาการสงโทรสาร ......................................................................................................... 208
แกปญหาในการรับโทรสาร ..................................................................................................... 208

แกปญหาการทำสำเนา ............................................................................................................................ 210

ปองกันปญหาของสำเนาเอกสาร ............................................................................................... 210
ปญหาเกี่ยวกับภาพ ................................................................................................................ 210
ปญหาการจัดการวัสดุพิมพ ...................................................................................................... 211
ปญหาที่เกี่ยวกับงานพิมพ ....................................................................................................... 213

แกไขปญหาอีเมล ................................................................................................................................... 214

ตรวจสอบความถูกตองของแอดเดรสเกตเวย SMTP .................................................................... 214
ตรวจสอบความถูกตองของเกตเวย LDAP .................................................................................. 214

การแกไขปญหา Windows โดยทั่วไป ...................................................................................................... 215

viii

THWW

background image

การแกไขปญหาของเครื่อง Macintosh โดยทั่วไป ....................................................................................... 216
การแกไขปญหา Linux .......................................................................................................................... 219
การแกไขปญหา PostScript ................................................................................................................... 220

ปญหาทั่วไป ........................................................................................................................ 220

ภาคผนวก A อุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม

การสั่งซื้ออะไหล อุปกรณเสริม และวัสดุ

สิ้นเปลือง



.................................................................................. 222

สั่งซื้อโดยตรงจาก HP ............................................................................................................ 222
สั่งซื้อผานผูใหบริการหรือฝายสนับสนุน ..................................................................................... 222
สั่งซื้อโดยตรงผานเว็บเซิรฟเวอรในตัว (สำหรับเครื่องพิมพที่ตอเขากับเครือขาย) ................................. 222
สั่งซื้อโดยตรงผานซอฟตแวร HP Easy Printer Care ................................................................ 222

หมายเลขชิ้นสวน ................................................................................................................................... 223

อุปกรณเสริม ........................................................................................................................ 223
ชุดคิทอุปกรณสิ้นเปลืองและบำรุงรักษา ...................................................................................... 223
หนวยความจำ ...................................................................................................................... 223
สายเคเบิลและอินเตอรเฟซ ...................................................................................................... 224
วัสดุที่นำมาใชพิมพ ............................................................................................................... 224

ภาคผนวก B บริการและการสนับสนุน

ขอความเกี่ยวกับการรับประกันอยางจำกัดของ Hewlett-Packard .................................................................. 227
บริการเกี่ยวกับการรับประกัน Customer Self Repair ................................................................................ 229
ตลับหมึกพิมพ ขอแถลงเรื่องขอจำกัดในการรับประกัน ................................................................................... 230
ฝายบริการลูกคาของ HP ........................................................................................................................ 231

บริการออนไลน .................................................................................................................... 231
บริการสนับสนุนทางโทรศัพท .................................................................................................. 231
ซอฟตแวรยูทิลิตี้, ไดรเวอร และขอมูลอิเล็กทรอนิกส ..................................................................... 231
การสั่งซื้ออุปกรณเสริมหรืออุปกรณสิ้นเปลืองโดยตรงกับ HP ......................................................... 231
ขอมูลการบริการ HP ............................................................................................................ 231
ขอตกลงการบริการ HP ......................................................................................................... 231
ซอฟตแวร HP Easy Printer Care ........................................................................................ 232
การสนับสนุนและขอมูลจาก HP สำหรับคอมพิวเตอร Macintosh .................................................. 232

ขอตกลงในการบำรุงรักษาของ HP ........................................................................................................... 233

ขอตกลงในการบริการถึงที่ ...................................................................................................... 233

บริการถึงที่ในวันทำการถัดไป ................................................................................. 233
บริการถึงที่รายสัปดาห (สำหรับลูกคารายใหญ) ............................................................ 233

การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพอีกครั้ง ............................................................................................ 233
การขยายเวลารับประกัน ......................................................................................................... 234

ภาคผนวก C ขอกำหนดรายละเอียด

ลักษณะเครื่อง ....................................................................................................................................... 236
ขอกำหนดรายละเอียดทางดานไฟฟา .......................................................................................................... 237
การกอใหเกิดเสียง ................................................................................................................................. 238
สภาพแวดลอมในการทำงาน .................................................................................................................... 239

ภาคผนวก D ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ

ขอกำหนดของ FCC .............................................................................................................................. 242
โครงการผลิตภัณฑที่คำนึงถึงสภาพแวดลอม ................................................................................................ 243

การคุมครองสิ่งแวดลอม ......................................................................................................... 243

THWW

ix

background image

การกอกาซโอโซน ................................................................................................................. 243
การสิ้นเปลืองพลังงาน ............................................................................................................ 243
การใชผงหมึก ...................................................................................................................... 243
การใชกระดาษ ..................................................................................................................... 243
พลาสติก ............................................................................................................................. 243
อุปกรณสิ้นเปลืองสำหรับงานพิมพของ HP LaserJet .................................................................. 243
ขอมูลเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิลและการสงคืนอุปกรณสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพของ HP ....................... 244
กระดาษ .............................................................................................................................. 244
ขอจำกัดของวัสดุ ................................................................................................................... 244
การทิ้งอุปกรณที่ไมใชแลวโดยผูใชในครัวเรือนสวนตัวในสหภาพยุโรป ............................................. 245
เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ................................................................. 245
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ............................................................................................................. 245

คำประกาศของ Telecom ....................................................................................................................... 246
คำประกาศดานความสอดคลองกับมาตรฐาน ................................................................................................ 247
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย ................................................................................................................. 248

ความปลอดภัยในการใชแสงเลเซอร .......................................................................................... 248
ขอบังคับ DOC ของประเทศแคนาดา ........................................................................................ 248
ประกาศ VCCI (ญี่ปุน) .......................................................................................................... 248
ประกาศเกี่ยวกับสายไฟ (ญี่ปุน) ................................................................................................ 248
ประกาศ EMI (เกาหลี) ........................................................................................................... 248
คำประกาศ EMI (ไตหวัน) ...................................................................................................... 249
ประกาศเรื่องเลเซอรของประเทศฟนแลนด .................................................................................. 249

ภาคผนวก E การทำงานกับหนวยความจำและการดเซิรฟเวอรการพิมพ

ขอมูลทั่วไป .......................................................................................................................................... 252
การติดตั้งหนวยความจำเครื่องพิมพ ........................................................................................................... 253

หากตองการติดตั้งหนวยความจำเครื่องพิมพ ............................................................................... 253

ตรวจสอบการติดตั้ง DIMM ..................................................................................................................... 257
การบันทึกแหลงขอมูล (ที่เก็บถาวร) .......................................................................................................... 258
การใชหนวยความจำใน Windows ........................................................................................................... 259
การใชการดเซิรฟเวอรการพิมพ HP Jetdirect ........................................................................................... 260

การติดตั้งการด HP Jetdirect Print Server ............................................................................ 260
การถอดการด HP Jetdirect Print Server .............................................................................. 261

คำอธิบายศัพท ....................................................................................................................................................... 263

ดัชนี ................................................................................................................................................................... 265

x

THWW

background image

1