HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Vrste sporočil nadzorne plošče

background image

Vrste sporočil nadzorne plošče

Stanje naprave ali težave na napravi opisujejo štiri vrste sporočil nadzorne plošče.

Vrsta sporočila

Opis

Sporočila o stanju

Sporočila o stanju odražajo trenutno stanje naprave. Obveščajo vas o normalnem delovanju naprave
in jih ni potrebno počistiti, ker same izginejo z zaslona. Spremenijo se, ko se spremeni stanje naprave.
Ko je naprava pripravljena, ni zasedena in nima veljavnih opozorilnih sporočil, se prikaže sporočilo o
stanju Ready (Stanje pripravljenosti), če je naprava povezana v omrežje.

Opozorila

Opozorilna sporočila vas obveščajo o podatkih in napakah pri tiskanju. Ta sporočila se ponavadi
spreminjajo s stanjem Ready (Stanje pripravljenosti) ali sporočilih o stanju in ostanejo na zaslonu,
dokler se ne dotaknete možnosti

OK (V redu)

. Nekatera opozorilna sporočila lahko počistite. Če je

možnost Clearable Warnings (Odstranljiva opozorila) nastavljena na Job (Opravilo) v meniju

Device Behavior (Vedenje naprave)

, z naslednjim tiskalnim poslom počistite ta sporočila.

Sporočila o napakah

Sporočila o napakah obveščajo, da je potrebno dejanje, kot je na primer dodajanje papirja ali
odstranitev zagozdenega papirja.

Nekatera sporočila o napakah so takšna, da se samodejno počistijo. Če je možnost Auto Continue
(Samodejno nadaljevanje)
nastavljena v menijih, bo naprava nadaljevala z normalnim delovanjem,
ko bo takšno sporočilo o napaki na zaslonu 10 sekund.

Opomba

Pritisk na katerikoli gumb v teh 10 sekundah prikaza sporočila o napakah preglasi

funkcijo samodejnega nadaljevanja in izvede funkcijo pritisnjenega gumba. Npr. pritisk na
gumb

Zaustavitev

zaustavi tiskanje in ponudi možnost preklica tiskalnega opravila.

Sporočila o kritičnih
napakah

Kritična sporočila o napakah vas obveščajo o napakah naprave. Nekaj teh sporočil lahko počistite
tako, da napravo izklopite in jo ponovno vklopite. Nastavitev Auto Continue (Samodejno
nadaljevanje)
za ta sporočila ne velja. Če kritične napake ne morete odpraviti, je potrebno popravilo.

180 Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW