HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Meni Troubleshooting (Odpravljanje težav)

background image

Meni Troubleshooting (Odpravljanje težav)

Opomba

Vrednosti, označene s "(privzeto)", so tovarniško privzete vrednosti. Nekateri

elementi menijev nimajo privzetih vrednosti.

Tabela 2-16

Meni Troubleshooting (Odpravljanje težav)

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

Event Log (Dnevnik
dogodkov)

Print (Natisni)

(gumb) To funkcijo uporabite za prikaz 50 najnovejših

dogodkov v dnevniku dogodkov.

Tabela 2-15

Meni Print Quality (Kakovost tiskanja) (Se nadaljuje)

48

Poglavje 2 Nadzorna plošča

SLWW

background image

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

Pritisnite

Print (Natisni)

za tiskanje celotnega

dnevnika dogodkov.

Calibrate Scanner
(Umerjanje skenerja)

Calibrate
(Umerjanje)

To funkcijo uporabite za izravnavo zamika v
sistemu za zajem slik (glava nosilca) pri SPD-
ju in namiznih skenerjih.

Skener boste morali umeriti, če ne zajema
ustreznih delov skeniranih dokumentov.

Fax T.30 Trace (Faks
poročilo T.30)

T.30 Report (Poročilo
T.30)

To funkcijo uporabite za tiskanje ali
konfiguracijo poročila o sledenju faksa T.30.
T.30 je standard, ki določa povezavo,
protokole in odpravljanje napak med faksi.

When to Print Report
(Kdaj natisniti
poročilo)

Never auto print
(Nikoli samodejnega
tiskanja)

Print after any fax job
(Natisni po vsakem
opravilu faksa)

Print after fax send
jobs (Natisni po
poslanih faksih)

Print after any fax
error (Natisni po
vsaki napaki faksa)

Print after send
errors only (Natisni
samo po napakah
pošiljanja)

Print after receive
errors only (Natisni
samo po napakah
sprejema)

Fax Transmit Signal
Loss (Izguba signala
pri pošiljanju faksa)

Vrednost med 0 in
30.

To funkcijo uporabite za nastavitev ravni
izgube, da bi nadomestili izgubo signala
telefonske linije. Te nastavitve ne
spreminjajte, če tega ne zahteva HP-jev
servisni zastopnik, saj lahko faks preneha
delovati.

Fax V.34 (Faks V.34)

Normal (Običajno)

(privzeto)

Off (Izklopljeno)

To funkcijo uporabite, da onemogočite
modulacije V.34, če je prišlo do več neuspelih
faksov ali če to zahteva stanje telefonske
linije.

Fax Speaker Mode
(Način zvočnika
faksa)

Normal (Običajno)

(privzeto)

Diagnostic
(Diagnostika)

To funkcijo lahko uporabiti tehnik, da oceni in
poišče težave s faksom tako, da posluša
zvoke modulacije faksa. Tovarniško privzeta
nastavitev je Normal (Običajno).

Paper Path Sensors
(Senzorji poti papirja)

Zaženite test senzorjev poti papirja.

Tabela 2-16

Meni Troubleshooting (Odpravljanje težav) (Se nadaljuje)

SLWW

Uporaba menija Administration (Skrbništvo)

49

background image

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

Paper Path Test
(Test poti papirja)

Test Page (Testna
stran)

Print (Natisni)

(gumb) Ustvarite testno stran, da preizkusite funkcije

ravnanja s papirjem. Določite lahko pot, ki se
uporabi za preizkus, in tako preizkusite
posamezne poti papirja.

Source (Vir)

All trays (Vsi pladnji)

Tray 1 (Pladenj 1)

Tray 2 (Pladenj 2)

(Prikazani so dodatni
pladnji, če so na
voljo.)

Določite, ali se testna stran natisne iz vseh
pladnjev ali iz določenega pladnja.

Destination (Cilj)

Pojavi se seznam
izhodnih pladnjev.

Za testno stran izberite možnost natisa.
Izberete lahko, ali se testna stran pošlje na
vse izhodne pladnje ali samo na določenega.

Duplex
(Obojestransko)

Off (Izklopljeno)

(privzeto)

On (Vklopljeno)

Izberite, ali naj se v preizkus poti papirja
vključi tudi duplekser.

Copies (Kopije)

1

(privzeto)

10

50

100

500

Izberite, koliko strani se kot del preizkusa poti
papirja pošlje iz določenega vira .

Tabela 2-16

Meni Troubleshooting (Odpravljanje težav) (Se nadaljuje)

50

Poglavje 2 Nadzorna plošča

SLWW

background image

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

Finishing Paper Path
Test (Dokončanje
testa poti papirja)

Stapling (Spenjanje)

Finishing Options
(Možnosti
dokončanja)

Izberite s seznama
možnosti.

Preizkusite funkcije ravnanja s papirjem za
zaključno enoto.

Izberite možnost, ki jo želite preizkusiti.

Media Size (Velikost
medijev)

Letter

Legal

A4

Executive (JIS)

8,5 x 13

Izberite velikost papirja za preizkus poti
papirja v zaključni enoti.

Media Type (Vrsta
medijev)

Izberite vrsto papirja za preizkus poti papirja
v zaključni enoti.

Copies (Kopije)

Izberite število kopij, ki bodo vključene v
preizkus poti papirja v zaključni enoti.

Duplex
(Obojestransko)

Off (Izklopljeno)

On (Vklopljeno)

Izberite, ali boste pri preizkusu poti papirja v
zaključni enoti uporabili duplekser. Privzeta
nastavitev je 2 kopiji.

Test Page (Testna
stran)

Print (Natisni)

(gumb) Natisnite testno stran za uporabo pri

preizkusu poti papirja v zaključni enoti.

Stacking (Zlaganje)

Media Size (Velikost
medijev)

Letter

Legal

A4

Executive (JIS)

8,5 x 13

Izberite možnosti, ki jih želite uporabiti pri
preizkusu zlagalnika.

Media Type (Vrsta
medijev)

Izberite s seznama
vrst.

Izberite vrste medijev za uporabo pri
preizkusu poti papirja v zaključni enoti

Copies (Kopije)

Izberite število kopij, ki bodo vključene v
preizkus poti papirja v zaključni enoti Privzeta
nastavitev je 2 kopiji.

Duplex
(Obojestransko)

Off (Izklopljeno)

On (Vklopljeno)

Izberite, ali boste pri preizkusu poti papirja v
zaključni enoti uporabili duplekser.

Test Page (Testna
stran)

Print (Natisni)

(gumb) Natisnite testno stran za uporabo pri

preizkusu poti papirja v zaključni enoti.

Manual Sensor Test
(Ročni test senzorja)

Preverite delovanje senzorjev in stikal
naprave. Vsak senzor je skupaj s statusom
prikazan na zaslonu nadzorne plošče. Ročno
se dotaknite vsakega senzorja in opazujte
spremembo na zaslonu. Za prekinitev
preizkusa pritisnite gumb Stop (Ustavi).

Component Test
(Test komponente)

Vsak del uporabite posebej, da osamite zvok,
puščanje ali drugo. Za začetek preizkusa
izberite eno od komponent. Preizkus bo
ponovljen tolikokrat, kolikor je določeno z
možnostjo

Repeat

(Ponovitev). Lahko ste

pozvani, da med preizkusom z naprave

Tabela 2-16

Meni Troubleshooting (Odpravljanje težav) (Se nadaljuje)

SLWW

Uporaba menija Administration (Skrbništvo)

51

background image

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

odstranite dele. Za prekinitev preizkusa
pritisnite gumb

Stop

(Ustavi).

Print/Stop Test
(Natisni/zaustavi
test)

Neprekinjena
vrednost med 0 in
60.000
milisekundami.
Privzeta vrednost je 0
milisekund.

Okvare osamite tako, da napravo med
tiskanjem zaustavite in opazujete, kje se med
postopkom slika poslabša. Za preizkus
določite čas zaustavitve. Naslednje opravilo,
ki je poslano napravi, se bo ustavilo ob
določenem času postopka.

Scanner Tests (Testi
skeniranja)

Ta element menija uporabi serviser pri
določanju morebitne težave s skenerjem
naprave.

Control Panel
(Nadzorna plošča)

LEDs (Svetleče
diode)

To funkcijo uporabite, da se prepričate, da
komponente nadzorne plošče delujejo
pravilno.

Display (Prikaži)

Buttons (Gumbi)

Touchscreen (Zaslon
na dotik)