HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Networking and I/O (Omrežje in V/I)

background image

Networking and I/O (Omrežje in V/I)

Tabela 2-9

Networking and I/O (Omrežje in V/I)

Element menija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

I/O Timeout (Mirovanje V/
I)

Izberite vrednost v
razponu. Tovarniško
privzeta nastavitev je
15 seconds (15 sekund).

Čas mirovanja V/I je pretečeni čas pred neuspešnim
tiskalnim opravilom. Če se prenos podatkov, ki jih
naprava prejme za tiskanje, prekine, ta nastavitev
določa, kako dolgo bo naprava počakala, preden
sporoči, da je bilo opravilo neuspešno.

Parallel Input (Vzporedni
vhod)

Opomba

Ta

možnost se
pojavi samo, če
je nameščena
dodatna oprema
EIO.

High Speed (Visoka
hitrost)

No (Ne)

Yes (Da)

(privzeto)

Z nastavitvijo

High Speed (Visoka hitrost)

konfigurirajte

hitrost, s katero vzporedna vrata komunicirajo z
gostiteljem.

Advanced Functions
(Napredne funkcije)

Enabled (Omogočeno)

(privzeto)

Disabled (Onemogočeno)

Z nastavitvijo

Advanced Functions (Napredne

funkcije)

omogočite ali onemogočite dvosmerno

vzporedno komunikacijo.

Embedded Jetdirect
(Vgrajeni Jetdirect)

Oglejte si

Tabela 2-10 meniji Jetdirect

za seznam možnosti.

EIO <X> Jetdirect

Tabela 2-8

Management (Upravljanje) meni (Se nadaljuje)

30

Poglavje 2 Nadzorna plošča

SLWW

background image

Tabela 2-10

meniji Jetdirect

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti in opis

TCP/IP

Enable (Omogoči)

Off (Izklopljeno)

: Onemogočite protokol TCP/IP.

On (Vklopljeno)

(privzeto) Omogočite protokol TCP/IP.

Host Name (Ime
gostitelja)

Alfanumerični niz z do 32 znaki za identifikacijo
naprave. To ime je navedeno na konfiguracijski strani
HP Jetdirect. Privzeto ime je NPIxxxxxx, pri čemer
xxxxxx označuje zadnjih šest številk naslova strojne
opreme LAN (MAC).

IPV4 Settings (Nastavitve
IPV4)

Config Method (Način
konfiguracije)

Določa način konfiguracije parametrov TCP/IPv4 na
tiskalnem strežniku HP Jetdirect.

Bootp

: Uporabite BootP (protokol bootstrap) za

samodejno konfiguracijo s strežnika BootP.

DHCP

: Uporabite protokol DHCP (Dynamic Host

Configuration Protocol) za samodejno konfiguracijo s
strežnika DHCPv4. Če izberete to možnost in obstaja
zakup DHCP, lahko z menijema

DHCP Release (Izdaja

DHCP)

in

DHCP Renew (Obnovitev DHCP)

nastavite

možnosti zakupa DHCP.

Auto IP (Samodejni IP)

: Uporabite samodejno

naslavljanje IPv4 za lokalno povezavo. Naslov v obliki
169.254.x.x je dodeljen samodejno.

Manual (Ročno)

: V meniju

Manual Settings (Ročne

nastavitve)

konfigurirajte parametre TCP/IPv4.

DHCP Release (Izdaja
DHCP)

Ta meni se pojavi, če je bila možnost

Config Method

(Način konfiguracije)

nastavljena na

DHCP

in obstaja

zakup DHCP za tiskalni strežnik.

No (Ne)

(privzeto) Trenutni zakup DHCP je shranjen.

Yes (Da)

: Trenutni zakup DHCP in zakupljeni IP-naslov

sta sproščena.

DHCP Renew (Obnovitev
DHCP)

Ta meni se pojavi, če je bila možnost

Config Method

(Način konfiguracije)

nastavljena na

DHCP

in obstaja

zakup DHCP za tiskalni strežnik.

No (Ne)

(privzeto) Tiskalni strežnik ne zahteva, da

obnovite zakup DHCP.

Yes (Da)

: Tiskalni strežnik zahteva, da obnovite zakup

DHCP.

Manual Settings (Ročne
nastavitve)

(Na voljo samo, če je možnost

Config Method (Način

konfiguracije)

nastavljena na

Manual (Ročno)

)

Parametre konfigurirajte neposredno z nadzorne
plošče tiskalnika:

IP Address (Naslov IP)

: Enolični IP-naslov tiskalnika

(n.n.n.n), pri čemer je n vrednost med 0 in 255.

Subnet Mask (Maska podomrežja)

: Podomrežna

maska za tiskalnik (m.m.m.m), pri čemer je m vrednost
med 0 in 255.

Syslog Server (Strežnik syslog)

: IP-naslov strežnika

syslog za prejemanje in beleženje sporočil syslog.

SLWW

Uporaba menija Administration (Skrbništvo)

31

background image

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti in opis

Default Gateway (Privzeti prehod)

: IP-naslov prehoda

ali usmerjevalnika za komunikacijo z drugimi omrežji.

Idle Timeout (Mirovanje)

: Časovno obdobje v

sekundah, po katerem se nedejavna podatkovna
povezava za tiskanje TCP prekine (privzeta vrednost
je 270 sekund, 0 pa onemogoči mirovanje).

Default IP (Privzet IP)

Navedite privzeti IP-naslov, če tiskalni strežnik ne more
pridobiti naslova IP iz omrežja med vsiljeno ponovno
konfiguracijo TCP/IP (na primer, če je ročno
konfiguriran, da uporablja BootP ali DHCP).

Auto IP (Samodejni IP)

: IP-naslov za lokalno povezavo

169.254.x.x je nastavljen.

Legacy (Starejši izdelek)

: Nastavljen je naslov

192.0.0.192, skladno s starejšimi napravami
HP Jetdirect.

Primary DNS (Glavni
DNS)

Navedite IP-naslov (n.n.n.n) glavnega strežnika DNS.

Secondary DNS
(Sekundarni DNS)

Navedite IP-naslov (n.n.n.n) dodatnega strežnika DNS
(Domain Name System).

IPV6 Settings (Nastavitve
IPV6)

Enable (Omogoči)

S to možnostjo omogočite ali onemogočite postopek
IPv6 na tiskalnem strežniku.

Off (Izklopljeno)

(privzeto) Naslov IPv6 je

onemogočen.

On (Vklopljeno)

: Naslov IPv6 je omogočen.

Address (Naslov)

S to možnostjo ročno konfigurirajte naslov IPv6.

Manual Settings (Ročne nastavitve)

: V meniju

Manual

Settings (Ročne nastavitve)

omogočite in ročno

konfigurirajte naslov TCP/ IPv6.

DHCPV6 Policy (Politika
DHCPV6)

Router Specified (Usmerjevalnik določen)

: Način

samodejne konfiguracije za tiskalni strežnik določi
usmerjevalnik. Usmerjevalnik določi, ali naj tiskalni
strežnik naslov, informacije o konfiguraciji ali oboje
pridobi s strežnika DHCPv6.

Router Unavailable (Usmerjevalnik ni na voljo)

: Če

usmerjevalnik ni na voljo, tiskalni strežnik lastno
konfiguracijo poskuša pridobiti s strežnika DHCPv6.

Always (Vedno)

: Če je usmerjevalnik na voljo ali ne,

tiskalni strežnik lastno konfiguracijo vedno poskuša
pridobiti s strežnika DHCPv6.

Primary DNS (Glavni
DNS)

S to možnostjo navedite naslov IPv6 za glavni strežnik
DNS, ki ga mora uporabiti tiskalni strežnik.

Manual Settings (Ročne
nastavitve)

S to možnostjo ročno nastavite naslove IPv6 na
tiskalnem strežniku.

Enable (Omogoči)

: Izberite to možnost in nato

On

(Vklopljeno)

, da bi omogočili ročno konfiguracijo, ali

Off

(Izklopljeno)

, da bi onemogočili ročno konfiguracijo.

Tabela 2-10

meniji Jetdirect (Se nadaljuje)

32

Poglavje 2 Nadzorna plošča

SLWW

background image

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti in opis

Address (Naslov)

: S to možnostjo vnesite 32-mestni

šestnajstiški naslov vozla IPv6, ki uporablja
šestnajstiško sintakso s podpičjem.

Proxy Server (Strežnik
proxy)

Določa strežnik proxy, ki ga uporabljajo vgrajene
aplikacije v napravi. Strežnik proxy omrežni odjemalci
ponavadi uporabljajo za dostop do interneta. Spletne
strani shranjuje v predpomnilnik in odjemalcem
zagotavlja določeno mero internetne varnosti.

Da bi določili strežnik proxy, vnesite njegov naslov IPv4
ali popolno ime domene. Ime lahko vključuje do 255
oktetov.

V nekaterih omrežjih vam bo naslov strežnika proxy
mogoče moral posredovati neodvisni ponudnik storitev
(ISP).

Proxy Port (Vrata proxy)

Vnesite številko vrat, ki jo strežnik proxy uporablja za
podporo odjemalcem. Številka vrat določa vrata, ki so
rezervirana za aktivnosti strežnika proxy v vašem
omrežju, ima lahko vrednost med 0 in 65535.

IPX/SPX

Enable (Omogoči)

Off (Izklopljeno)

: Onemogočite protokol IPX/SPX.

On (Vklopljeno)

(privzeto) Omogočite protokol IPX/

SPX.

Frame Type (Vrsta
okvirja)

Izbere nastavitev vrste okvirja za vaše omrežje.

Auto (Samodejno)

: Samodejno nastavi in omeji vrsto

okvirja na prvega zaznanega.

EN_8023

,

EN_II

,

EN_8022

in

EN_SNAP

: Izbire vrst

okvirja za ethernetna omrežja.

AppleTalk

Enable (Omogoči)

Off (Izklopljeno)

(privzeto) Onemogočite protokol

AppleTalk.

On (Vklopljeno)

: Omogočite protokol AppleTalk.

DLC/LLC

Enable (Omogoči)

Off (Izklopljeno)

(privzeto) Onemogočite protokol DLC/

LLC.

On (Vklopljeno)

: Omogočite protokol DLC/LLC.

Tabela 2-10

meniji Jetdirect (Se nadaljuje)

SLWW

Uporaba menija Administration (Skrbništvo)

33

background image

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti in opis

Security (Varnost)

Print Sec Page (Natisni
drugo stran)

Yes (Da)

: Natisne stran s trenutnimi varnostnimi

nastavitvami na tiskalnem strežniku HP Jetdirect.

No (Ne)

(privzeto): Stran z varnostnimi nastavitvami ni

natisnjena.

Secure Web (Varni splet)

Za konfiguracijsko upravljanje določite, ali vgrajeni
spletni strežnik sprejme komunikacije samo z uporabo
HTTPS (varen HTTP) ali z obema HTTP in HTTPS.

HTTPS Required (Zahtevan)

: Za varno, kodirano

komunikacijo je sprejemljiv samo dostop HTTPS.
Tiskalni strežnik se pojavi kot varno mesto.

HTTP/HTTPS optional (Izbirno)

: Dovoljen je dostop z

uporabo HTTP ali HTTPS.

IPsec or Firewall (IPsec ali
požarni zid)

Na tiskalnem strežniku določite stanje IPsec ali
Firewall (Požarni zid).

Keep (Obdrži)

: Stanje IPsec/Firewall (IPsec/požarni

zid) ostane isto, kot je trenutno nastavljeno.

Disable (Onemogoči)

: Delovanje IPsec/Firewall

(IPsec/požarni zid) je na tiskalnem strežniku
onemogočeno.

Reset Security (Ponastavi
varnost)

Določite, ali se trenutne varnostne nastavitve na
tiskalnem strežniku shranijo ali ponastavijo na
tovarniške nastavitve.

No (Ne)

*: Ohranjene so trenutne varnostne nastavitve.

Yes (Da)

: Varnostne nastavitve so ponastavljene na

tovarniške vrednosti.

Diagnostics (Diagnostika) Embedded Test (Vgrajeni

test)

S pomočjo testov v tem meniju poiščite težave z
omrežno strojno opremo ali omrežno povezavo TCP/
IP.

Vgrajeni testi pomagajo določiti, ali je okvara omrežja
zunaj ali znotraj naprave. Uporabite vgrajeni test, da
preverite strojne in komunikacijske poti tiskalnega
strežnika. Ko ste izbrali in omogočili test ter nastavili
čas izvršitve, morate izbrati

Execute (Izvrši)

, da test

zaženete.

Glede na čas izvršitve je izbrani test nenehno v teku,
dokler ne izklopite naprave ali se ne pojavi napaka in
se natisne diagnostična stran.

LAN HW Test (Test LAN
HW)

OPOZORILO

Delovanje tega vgrajenega

testa bo izbrisalo vašo nastavitev TCP/IP.

Ta test izvede notranji povratni test. Notranji povratni
test bo poslal in prejel pakete samo na notranjo strojno
opremo za omrežje. Na vašem omrežju ni zunanjih
prenosov.

Izberite

Yes (Da)

, če želite izbrati ta test, ali

No (Ne)

,

če testa ne želite izbrati.

Tabela 2-10

meniji Jetdirect (Se nadaljuje)

34

Poglavje 2 Nadzorna plošča

SLWW

background image

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti in opis

HTTP Test (Test HTTP)

Ta test preveri delovanje HTTP tako, da z naprave
pridobi predhodno določene strani in testira vgrajeni
spletni strežnik.

Izberite

Yes (Da)

, če želite izbrati ta test, ali

No (Ne)

,

če testa ne želite izbrati.

SNMP Test (Test SNMP)

Ta test preveri delovanje komunikacij SNMP tako, da
dostopa do predhodno določenih predmetov SNMP na
napravi.

Izberite

Yes (Da)

, če želite izbrati ta test, ali

No (Ne)

,

če testa ne želite izbrati.

Select All Tests (Izberi vse
teste)

Ta element uporabite, da izberete vse razpoložljive
vgrajene teste.

Izberite

Yes (Da)

, če želite izbrati vse teste. Izberite

No

(Ne)

, če želite izbrati posamezne teste.

Data Path Test (Test poti
podatkov)

Ta test pomaga pri določanju poti podatkov in težavah
z okvarami na napravi z emulacijo HP PostScript ravni
3. Napravi pošlje predhodno določeno datoteko PS,
vendar test ne potrebuje papirja in datoteka se ne
natisne.

Izberite

Yes (Da)

, če želite izbrati ta test, ali

No (Ne)

,

če testa ne želite izbrati.

Execution Time [H] (Čas
izvršitve [H])

To funkcijo uporabite, da določite, kako dolgo (v urah)
bo vgrajeni test potekal. Izberete lahko vrednost med
1 do 60 ur. Če izberete nič (0), test poteka, dokler se
ne pojavi napaka ali napravo izklopite.

Podatki, zbrani s testi HTTP, SNMP in Data Path (Pot
podatkov), se natisnejo po končanem testu.

Execute (Izvrši)

No (Ne)

*: Ne zažene izbranih testov.

Yes (Da)

: Zažene izbrane teste.

Tabela 2-10

meniji Jetdirect (Se nadaljuje)

SLWW

Uporaba menija Administration (Skrbništvo)

35

background image

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti in opis

Ping Test (Preverjanje
dosegljivosti)

Ta test se uporablja za preverjanje omrežnih
komunikacij. Test pošlje pakete s stopnjo povezave
oddaljenemu omrežnemu gostitelju in čaka na
ustrezen odziv. Da bi zagnali test dosegljivosti,
nastavite naslednje elemente:

Dest Type (Ciljna vrsta)

Določite, ali je ciljna naprava vozlišče IPv4 ali IPv6.

Dest IP (Ciljni IP)

IPV4

: Vnesite naslov IPv4.

IPV6

: Vnesite naslov IPv6.

Packet Size (Velikost
paketa)

V bajtih določite velikost vsakega paketa, ki ga boste
poslali oddaljenemu gostitelju. Najmanj je 64 (privzeto)
in največ 2048.

Timeout (Mirovanje)

V sekundah določite, kako dolgo naj čaka na odgovor
oddaljenega gostitelja. Privzeta nastavitev je 1 in
največja je 100.

Count (Število)

Določite število paketov, ki se pošljejo pri tem testu
dosegljivosti. Izberite nastavitev med 1 in 100. Da bi
nastavili nenehno delovanje testa, izberite 0.

Print Results (Rezultati
tiskanja)

Če testa dosegljivosti niste nastavili na nenehno
delovanje, lahko izberete izpis rezultatov testa.
Izberite

Yes (Da)

za tiskanje rezultatov. Če izberete

No

(Ne)

(privzeto), rezultati ne bodo natisnjeni.

Execute (Izvrši)

Navedite, ali želite preveriti dosegljivost. Izberite

Yes

(Da)

, če želite zagnati test, ali

No (Ne)

, če testa ne

želite izvesti.

Tabela 2-10

meniji Jetdirect (Se nadaljuje)

36

Poglavje 2 Nadzorna plošča

SLWW

background image

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti in opis

Ping Results (Rezultati
dosegljivosti)

Ta element uporabite, da si na zaslonu nadzorne
plošče ogledate stanje testa dosegljivosti in rezultate.
Izberete lahko naslednje možnosti:

Packets Sent (Paketi
poslani)

Prikazuje število paketov (0-65535), poslanih
oddaljenemu gostitelju, odkar je bil zadnji test zagnan
ali končan.

Packets Received (Paketi
sprejeti)

Prikazuje število paketov (0-65535), prejetih od
oddaljenega gostitelja, odkar je bil zadnji test zagnan
ali končan.

Percent Lost (Odstotek
izgube)

Prikazuje odstotke paketov testa dosegljivosti, na
katere oddaljeni gostitelj ni odgovoril, odkar je bil zadnji
test zagnan ali končan.

RTT Min (Najkrajši RTT)

Prikazuje najhitrejši čas RTT, od 0 do 4096 milisekund,
ki je potreben za prenos paketa in odgovor nanj.

RTT Max (Najdaljši RTT)

Prikazuje najpočasnejši čas RTT, od 0 do 4096
milisekund, ki je potreben za prenos paketa in odgovor
nanj.

RTT Average (Povprečni
RTT)

Prikazuje povprečni čas RTT, od 0 do 4096 milisekund,
ki je potreben za prenos paketa in odgovor nanj.

Ping In Progress
(Dosegljivost v teku)

Prikazuje, ali je test dosegljivosti v teku.

Yes (Da)

označuje, da je test v teku,

No (Ne)

pa označuje, da je

test končan oziroma ni bil zagnan.

Refresh (Osveži)

Pri ogledu rezultatov testa dosegljivosti ta element
posodobi podatke testa dosegljivosti s trenutnimi
rezultati. Izberite Yes (Da), če želite posodobiti
podatke, ali No (Ne), če želite ohraniti obstoječe
podatke. Vendar se osvežitev izvrši samodejno, ko se
meni izteče ali ko se ročno vrnete na glavni meni.

Link Speed (Hitrost
povezave)

Hitrost

povezave

in

način komunikacije tiskalnega

strežnika morata ustrezati omrežju. Razpoložljive
nastavitve so odvisne od naprave in nameščenega
tiskalnega strežnika. Izberite eno od naslednjih
konfiguracijskih nastavitev povezave:

OPOZORILO

Če spremenite nastavitve

povezave, se lahko prekine omrežna
komunikacija s tiskalnim strežnikom in
omrežno napravo.

Auto (Samodejno)

(privzeto) Tiskalni strežnik

uporablja samodejno pogajanje, da si nastavi najvišjo
hitrost povezave in dovoljen način komunikacije. Če
samodejno pogajanje spodleti, se glede na določeno
hitrost povezave vrat zvezdišča/stikala nastavi 100TX
HALF ali 10TX HALF. (Izbira enosmerne komunikacije
1000T ni podprta.)

10T Half (10T polovično)

: 10 Mb/s, delovanje

enosmerne komunikacije.

10T Full (10T polno)

: 10 Mb/s, delovanje dvosmerne

komunikacije.

100TX Half (100TX polovično)

: 100 Mb/s, delovanje

enosmerne komunikacije.

Tabela 2-10

meniji Jetdirect (Se nadaljuje)

SLWW

Uporaba menija Administration (Skrbništvo)

37

background image

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti in opis

100TX Full (100TX polno)

: 100 Mb/s, delovanje

dvosmerne komunikacije.

100TX Auto (100TX samodejno)

: Omeji samodejno

pogajanje na najvišjo hitrost povezave 100 Mb/s.

1000TX FULL

(1000TX POLNO): 1000 Mb/s,

delovanje dvosmerne komunikacije.

Print Protocols (Protokoli
za tiskanje)

Ta element uporabite, da natisnete stran s seznamom
nastavitve naslednjih protokolov: IPX/SPX, Novell
NetWare, AppleTalk, DLC/LLC.