HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Fax Setup (Nastavitev faksa)

background image

Fax Setup (Nastavitev faksa)

Tabela 2-11

Fax Setup (Nastavitev faksa) meni

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

Required Settings
(Zahtevane
nastavitve)

Location (Lokacija)

(Navedene države/
regije)

Nastavite nastavitve, ki so pravno
zavezujoče za izhodne fakse.

Date/Time (Datum/
čas)

Fax Header
Information
(Informacije v glavi
faksa)

Phone Number
(Telefonska številka)

Company Name (Ime
podjetja)

PC Fax Send
(Pošiljanje faksa z
osebnega
računalnika)

Disabled
(Onemogočeno)

Enabled
(Omogočeno)

(privzeto)

S to možnostjo omogočite ali onemogočite
PC Fax Send (Pošiljanje faksa z osebnega
računalnika). PC Fax Send (Pošiljanje faksa
z osebnega računalnika) omogoča
uporabnikom pošiljanje faksov z računalnika
prek naprave, če je nameščen ustrezen
gonilnik.

Tabela 2-10

meniji Jetdirect (Se nadaljuje)

38

Poglavje 2 Nadzorna plošča

SLWW

background image

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

Fax Send Settings
(Nastavitve za
pošiljanje faksa)

Fax Dial Volume
(Glasnost izbiranja
faksa)

Off (Izklopljeno)

Medium (Srednje)

(privzeto)

High (Visoko)

To funkcijo uporabite, da nastavite glasnost
tonov, ki jih naprava oddaja med izbiro
številke faksa.

Error Correction
Mode (Način
odprave napak)

Enabled
(Omogočeno)

(privzeto)

Disabled
(Onemogočeno)

Ko je omogočena možnost Error Correction
Mode (Način odprave napak) in pride med
prenosom faksa do napake, naprava
ponovno pošlje ali prejme del, pri katerem je
prišlo do napake.

JBIG Compression
(Kompresija JBIG)

Disabled
(Onemogočeno)

Enabled
(Omogočeno)

(privzeto)

JBIG Compression (Kompresija JBIG)
skrajša čas prenosa faksa, kar lahko zniža
stroške telefona. Vendar uporaba možnosti
JBIG Compression (Kompresija JBIG) včasih
povzroči težave z združljivostjo s starejšimi
faksi. V tem primeru izključite možnost JBIG
Compression (Kompresija JBIG).

Maximum Baud Rate
(Najvišja hitrost
prenosa)

Izberite vrednost na
seznamu.

To funkcijo uporabite, da nastavite najvišjo
hitrost prenosa pri dohodnih faksih. To lahko
uporabite kot diagnostično orodje za
odpravljanje težav s faksom.

Dialing Mode (Način
izbiranja)

Tone

(Ton) (privzeto)

Pulse (Impulzno)

Izberite, ali naj naprava uporablja tonsko ali
pulzno izbiranje.

Redial On Busy
(Ponovno izbiranje,
če je zasedeno)

Razpon je med 0 in 9.
Tovarniško privzeta
vrednost je 3-krat.

Vnesite, kolikokrat naj naprava izvede
ponovno izbiranje, če je linija zasedena.

Redial On No Answer
(Ponovno izbiranje,
če ni odgovora)

Never (Nikoli)

(privzeto)

Once (Enkrat)

Twice (Dvakrat)

To funkcijo uporabite, da določite, kolikokrat
naj naprava poskuša klicati, če se številka
faksa prejemnika ne odzove.

Opomba Twice (Dvakrat)

ni na

voljo za ZDA in Kanado.

Redial Interval
(Interval ponovnega
izbiranja)

Razpon je med 1 in 5
minut. Tovarniško
privzeta vrednost je 5
minut.

To funkcijo uporabite, da določite minute med
poskusi klicanja, če je številka prejemnika
zasedena ali se ne odzove.

Detect Dial Tone
(Zaznavanje znaka
centrale)

Enabled
(Omogočeno)

Disabled
(Onemogočeno)

(privzeto)

To funkcijo uporabite, da določite, ali naprava
pred pošiljanjem faksa preveri znak centrale.

Tabela 2-11

Fax Setup (Nastavitev faksa) meni (Se nadaljuje)

SLWW

Uporaba menija Administration (Skrbništvo)

39

background image

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

Dialing Prefix (Izbira
izhodne kode)

Off (Izklopljeno)

(privzeto)

Custom (Po meri)

To funkcijo uporabite, da določite izhodno
številko, ki jo morate izbrati pri pošiljanju
faksov z naprave.

Billing Codes (Kode
računov)

Off (Izklopljeno)

(privzeto)

Custom (Po meri)

Ko so kode računov omogočene, se pojavi
poziv, ki zahteva, da uporabnik vnese kodo
računa za izhodni faks.

Minimum Length
(Najmanjša dolžina)

Razpon je med 1 in 16 števk. Privzeta nastavitev je 1 številka.

Fax Receive Settings
(Nastavitve za
sprejemanje faksa)

Rings To Answer
(Število zvonjenj za
odgovor)

Razpon je odvisen od
lokacije. Tovarniško
privzeta vrednost je 2
zvonjenji.

To funkcijo uporabite, da določite število
zvonjenj, preden se faks modem odzove.

Ring Interval (Interval
zvonjenja)

Default (Privzeto)

(privzeto)

Custom (Po meri)

To funkcijo uporabite, da nadzorujete čas
med zvonjenji in dohodnimi faksi.

Ringer Volume
(Glasnost zvonjenja)

Off (Izklopljeno)

Low (Nizko)

(privzeto)

High (Visoko)

Nastavite glasnost zvonjenja faksa.

Blocked Fax
Numbers (Blokirane
številke faksov)

Add Blocked
Numbers (Dodaj
blokirane številke)

Vnesite številko
faksa, ki jo želite
dodati.

S to možnostjo dodajajte ali brišite številke
faksov s seznama blokiranih številk faksov.
Na seznam blokiranih številk faksov lahko
shranite do 30 številk. Ko naprava prejeme
klic od ene od blokiranih številk faksov,
dohodni faks izbriše. Prav tako pa blokirani
faks shrani tudi v dnevnik aktivnosti, skupaj z
informacijami o opravilih.

Remove Blocked
Numbers (Odstrani
blokirane številke)

Izberite številko
faksa, ki jo želite
odstraniti.

Clear All Blocked
Numbers (Izbriši vse
blokirane številke)

No (Ne)

(privzeto)

Yes (Da)