HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Meni Device Behavior (Vedenje naprave)

background image

Meni Device Behavior (Vedenje naprave)

Opomba

Vrednosti, označene z "(privzeto)", so tovarniške privzete vrednosti. Nekateri

elementi menijev nimajo privzetih vrednosti.

Tabela 2-14

Meni Device Behavior (Vedenje naprave)

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

Language (Jezik)

Izberite jezik s
seznama.

Uporabite to funkcijo, da izberete drug jezik
za sporočila na nadzorni plošči. Ko izberete
nov jezik, se lahko spremeni tudi razporeditev
tipkovnice.

Key Press Sound
(Zvoki ob pritisku na
tipko)

On (Vklopljeno)

(privzeto)

Off (Izklopljeno)

Uporabite to funkcijo za določitev, ali se ob
pritisku zaslona ali gumbov na nadzorni
plošči zasliši zvok.

Inactivity Timeout
(Mirovanje ob
neaktivnosti)

Vnesite

vrednost

med 10 in 300
sekundami.
Tovarniško privzeta

Uporabite to funkcijo za določitev časa, ki
preteče med dejavnostjo na nadzorni plošči
in ponastavitvijo naprave na privzete
nastavitve.

Tabela 2-12

E-mail Setup (Nastavitev e-pošte) meni (Se nadaljuje)

SLWW

Uporaba menija Administration (Skrbništvo)

41

background image

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

nastavitev je 60
sekund.

Warning/Error
Behavior (Vedenje
ob opozorilu/napaki)

Clearable Warnings
(Opozorila, ki jih je
mogoče izbrisati)

On (Vklopljeno)

Job (Opravilo)

(privzeto)

Uporabite to funkcijo za določitev, koliko časa
je izbrisljivo opozorilo prikazano na nadzorni
plošči.

Continuable Events
(Nadaljujoči se
dogodki)

Auto continue (10
seconds)
(Samodejno
nadaljevanje (10
sekund))

(privzeto)

Touch OK to
continue (Za
nadaljevanje
pritisnite V redu)

Uporabite to možnost, da konfigurirate
vedenje naprave, ko se na njej pojavijo
napake.

Jam Recovery
(Obnovitev ob
zastoju)

Auto (Samodejno)

(privzeto)

On (Vklopljeno)

Off (Izklopljeno)

Uporabite to funkcijo, da konfigurirate način,
kako se naprava odzove v primeru
izgubljenih strani zaradi zagozditve papirja.

Tabela 2-14

Meni Device Behavior (Vedenje naprave) (Se nadaljuje)

42

Poglavje 2 Nadzorna plošča

SLWW

background image

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

Tray Behavior
(Delovanje pladnja)

Use Requested Tray
(Uporabi zahtevani
pladenj)

Exclusively
(Izključno)

(privzeto)

First (Prvi)

Uporabite to funkcijo, da nadzorujete način,
kako se naprava odzove na opravila, za
katera je določen poseben vhodni pladenj.

Manually Feed
Prompt (Poziv za
ročno podajanje)

Always (Vedno)

(privzeto)

Unless Loaded (Če ni
naloženo)

Uporabite to funkcijo, da določite, ali se pri
prikaže poziv, ko vrsta ali oblika za opravilo
ne ustreza določenemu pladnju in naprava
namesto tega povleče papir iz
večnamenskega pladnja.

PS Defer Media
(Odloži medije PS)

Enabled
(Omogočeno)

(privzeto)

Disabled
(Onemogočeno)

Uporabite to funkcijo, da izberete model za
ravnanje s papirjem PostScript (PS) ali HP.

Use Another Tray
(Uporabi drugi
pladenj)

Enabled
(Omogočeno)

(privzeto)

Disabled
(Onemogočeno)

Uporabite to funkcijo, da vklopite ali izklopite
poziv na nadzorni plošči za izbiro drugega
pladnja, ko je določen prazen.

Size/Type Prompt
(Poziv za velikost/
vrsto)

Display (Prikaži)

Do not display (Ne
prikaži)

(privzeto)

Uporabite to funkcijo, da določite, ali se
sporočilo o konfiguraciji pladnja pojavi vsakič,
ko odprete ali zaprete pladenj.

Duplex Blank Pages
(Prazne strani na
obeh straneh)

Auto (Samodejno)

(privzeto)

Yes (Da)

Uporabite to funkcijo, da določite delovanje
naprave pri dvostranskem tiskanju.

Image Rotation
(Sukanje slike)

Standard
(Standardno)

(privzeto)

Alternate (Drugo)

Ta možnost je na voljo, če naprava nima
zaključne enote, ki zahteva sukanje. Image
Rotation (Sukanje slike) omogoča
uporabniku nalaganje papirja v vhodni
pladenj z isto usmerjenostjo, neglede na to,
ali je nameščena končna enota.

Izberite nastavitev

Standard (Standardno)

,

da ustreza usmerjenosti naloženega papirja
drugih naprav s končno enoto.

Izberite nastavitev

Alternate (Drugo)

, da

uporabite drugačno usmerjenost naloženega
papirja, ki je morda primernejša za
predhodno potiskane obrazce, ki se
uporabljajo pri starejših izdelkih.

Stapler/Stacker
(Spenjalnik/
zlagalnik)

Opomba

Ta element
se pojavi
samo, če je
nameščen
spenjalnik/
zlagalnik.

Staple (Spni)

None (Brez)

One left angled (Levi
kot)

Uporabite to funkcijo, da nastavite značilnosti
naprave pri spenjanju.

Staples Out (Sponke
ven)

Continue (Nadaljuj)

(privzeto)

Stop (Zaustavitev)

Tabela 2-14

Meni Device Behavior (Vedenje naprave) (Se nadaljuje)

SLWW

Uporaba menija Administration (Skrbništvo)

43

background image

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

General Copy
Behavior (Splošno
vedenje pri
kopiranju)

Scan Ahead
(Skeniraj naprej)

Enabled
(Omogočeno)

(privzeto)

Disabled
(Onemogočeno)

Uporabite to funkcijo za vklop takojšnjega
skeniranja. Z omogočeno funkcijo

Scan

Ahead (Skeniraj naprej)

se strani izvirnega

dokumenta skenirajo na disk in shranijo,
dokler ni naprava na voljo.

Auto Print Interrupt
(Samodejna
prekinitev tiskanje)

Enabled
(Omogočeno)

Disabled
(Onemogočeno)

Ko je ta funkcija omogočena, lahko opravila
kopiranja prekinejo tiskalna opravila,
nastavljena za več kopij.

Kopiranje dobi v tiskalni vrsti mesto za eno
kopijo tiskalnega opravila. Po končanem
opravilu kopiranja naprava nadaljuje s
tiskanjem preostalih kopij tiskalnega opravila.

Copy Interrupt
(Prekinitev kopiranja)

Enabled
(Omogočeno)

Disabled
(Onemogočeno)

Ko je ta funkcija omogočena, se trenutno
opravilo kopiranja prekine, če zaženete novo
opravilo kopiranja. Naprava vas pozove, da
potrdite prekinitev trenutnega opravila.

Tabela 2-14

Meni Device Behavior (Vedenje naprave) (Se nadaljuje)

44

Poglavje 2 Nadzorna plošča

SLWW

background image

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

General Print
Behavior (Splošno
vedenje pri tiskanju)

Default Paper Size
(Privzeta velikost
papirja)

Izberite s seznama
velikosti papirja.

To funkcijo uporabite za konfiguracijo
privzete velikosti papirja za tiskalna
opravila.

Override A4/Letter
(Preglasitev A4/
Letter)

No (Ne)

Yes (Da)

(privzeto)

To funkcijo uporabite za tiskanje na papir
velikosti Letter, ko je poslano opravilo
tiskanja na papir velikosti A4, a ta papir ni
naložen (ali za tiskanje na papir velikosti A4,
ko je poslano opravilo tiskanja na papir
velikosti Letter, a ta papir ni naložen). Ta
možnost bo tudi preglasila papir velikosti A3
z velikostjo papirja Ledger in obratno.

Manual Feed (Ročno
podajanje)

Enabled
(Omogočeno)

Disabled
(Onemogočeno)

(privzeto)

Ko je ta funkcija omogočena, lahko uporabnik
na nadzorni plošči kot vir papirja za opravilo
izbere ročno podajanje.

Courier Font (Pisava
Courier)

Regular (Običajno)

(privzeto)

Dark (Temno)

To funkcijo uporabite za izbiro različice
pisave Courier, ki jo želite uporabiti.

Wide A4 (Široko A4)

Enabled
(Omogočeno)

Disabled
(Onemogočeno)

(privzeto)

To funkcijo uporabite za spreminjanje obsega
tiskanja na papirju velikosti A4. Če to funkcijo
omogočite, lahko na posamezno vrstico
papirja velikosti A4 natisnete 80 znakov s
širino 10.

Print PS Errors
(Natisni napake PS)

Enabled
(Omogočeno)

Disabled
(Onemogočeno)

(privzeto)

To funkcijo uporabite, da določite, ali se
natisne stran o napakah PostScript (PS), ko
se na napravi pojavi napaka PS.

Print PDF Errors
(Natisni napake
PDF)

Enabled
(Omogočeno)

Disabled
(Onemogočeno)

(privzeto)

To funkcijo uporabite, da določite, ali se
natisne stran o napakah PDF, ko se na
napravi pojavi napaka PDF.

Personality
(Osebnost)

Auto (Samodejno)

(privzeto)

PCL

PDF

PS

Izberite jezik tiskalnika, ki naj ga naprava
uporablja.

Običajno jezika ni priporočljivo spreminjati.
Če nastavitev jezika spremenite, naprava
samodejno spremeni jezik šele, ko prejme
določene programske ukaze.

Tabela 2-14

Meni Device Behavior (Vedenje naprave) (Se nadaljuje)

SLWW

Uporaba menija Administration (Skrbništvo)

45

background image

Element menija

Element podmenija

Element podmenija

Vrednosti

Opis

PCL

Form Length
(Dolžina obrazca)

Vnesite vrednost
med 5 in 128
vrsticami. Tovarniško
privzeta nastavitev je
60 vrstic.

PCL je sklop ukazov tiskalnika, ki jih je
podjetje Hewlett-Packard razvilo za dostop
do funkcij tiskalnika.

Orientation
(Orientacija)

Portrait (Portret)

(privzeto)

Landscape (Pejsaž)

Izberite usmeritev papirja, ki se najpogosteje
uporablja pri tiskanju. Izberite

Portrait

(Portret)

, če je na vrhu krajši rob, ali

Landscape (Pejsaž)

, če je na vrhu daljši rob.

Font Source (Vir
pisave)

S seznama izberite
vir.

S to funkcijo izberite vir pisave za
uporabniško določljivo privzeto pisavo.

Font Number
(Številka pisave)

Vnesite številko
pisave. Razpon je
med 0 in 999.
Tovarniško privzeta
vrednost je 0.

To funkcijo uporabite, da določite številko
pisave za privzeto pisavo s pomočjo vira, ki
je naveden v elementu menija

Font Source

(Vir pisave)

. Naprava dodeli številko vsaki

pisavi in jo uvrsti na seznam pisav PCL (na
voljo v meniju

Administration (Skrbništvo)

).

Font Pitch (Velikost
pisave)

Vnesite vrednost
med 0.44 in 99.99.
Tovarniško privzeta
vrednost je 10.00.

Če

Font Source (Vir pisave)

in

Font Number

(Številka pisave)

vsebujeta obrisane pisave,

uporabite to funkcijo, da izberete privzeto
širino (za pisave z že določeni razmaki).

Font Point Size
(Velikost pik pisave)

Vnesite vrednost
med 4.00 in 999.75.
Tovarniško privzeta
vrednost je 12.00.

Če

Font Source (Vir pisave)

in

Font Number

(Številka pisave)

vsebujeta očrtane pisave,

potem uporabite to funkcijo, da izberete
privzeto velikost pik (za pisave s
sorazmernimi razmaki).

Symbol Set (Nabor
simbolov)

PC-8

(privzeto)

(na izbiro 50 dodatnih
naborov simbolov)

To funkcijo uporabite, da na nadzorni plošči
izberete enega od številnih naborov
simbolov, ki so na voljo. Nabor simbolov je
enolični skupek vseh znakov v pisavi.

Append CR to LF
(Dodaj CR v LF)

No (Ne)

(privzeto)

Yes (Da)

To funkcijo uporabite za določitev, ali se vsaki
novi vrstici (LF), v povratno združljivih
opravilih PCL (samo besedilo, brez
kontrolnikov opravila), doda pomik v novo
vrstico (CR).

Suppress Blank
Pages (Prepreči
prazne strani)

No (Ne)

(privzeto)

Yes (Da)

Ta funkcija je za uporabnike, ki pripravljajo
lastni PCL, ki bi lahko vključeval posebne
pomike strani, ki bi lahko nato pri tiskanju
povzročili prazne strani. Če izberete

Yes

(Da)

, se pomiki strani prezrejo, če je stran

prazna.

Media Source
Mapping
(Dodeljevanje virov
medijev)

Standard
(Standardno)

(privzeto)

Classic (Klasično)

To funkcijo uporabite za izbiro in vzdrževanje
vhodnih pladnjev s pomočjo številk, kadar ne
uporabljate gonilnika naprave ali kadar
programska oprema ne vsebuje možnosti za
izbiro pladnja.