HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Použitie funkcie automatického dokončenia

background image

Použitie funkcie automatického dokončenia

Pri zadávaní znakov do polí

To: (Komu:)

,

CC: (Skrytá kópia:)

alebo

From: (Od:)

na obrazovke Send E-

mail (Odoslať e-mail) sa aktivuje funkcia automatického dokončenia. Počas zadávania požadovanej
adresy alebo mena pomocou klávesnice na obrazovke zariadenie automaticky prehľadáva zoznam
adresára a dokončuje adresy alebo mená na základe prvej zhody. Potom môžete vybrať meno stlačením
klávesy

Enter

alebo pokračovať v zadávaní mena, až pokiaľ funkcia automatického dokončenia nenájde

správnu položku. Ak zadáte znak, ktorý s nezhoduje so žiadnou položkou v zozname, text
automatického dokončenia je z displeja zmizne, čím vám zariadenie signalizuje, že zadávate adresu,
ktorá sa nenachádza v adresári.

SKWW

Prevedenie základných funkcií e-mailu 133