HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Konfigurácia nastavené e-mailového servera

background image

Konfigurácia nastavené e-mailového servera

Opýtajte sa vášho správcu systému na IP adresu pre SMTP server. Alebo nájdite IP adresu z
ovládacieho panelu zariadenia (pozri ). Potom použite nasledujúci postup pre manuálne nastavenie a
skúšku IP adresy.

Konfigurácia adresy brány SMTP

1.

Na úvodnej obrazovke stlačte

Administration (Správa)

.

2.

Stlačte

Initial Setup (Počiatočné nastavenie)

.

3.

Stlačte ponuku

E-mail Setup (Nastavenie e-mailu)

a potom stlačte

SMTP Gateway (Brána

SMTP)

.

128 Kapitola 8 Skenovanie a odosielanie e-mailov

SKWW

background image

4.

Zadajte adresu brány SMTP buď ako IP adresu, alebo plne kvalifikovaný názov domény. Ak
nepoznáte IP adresu alebo názov domény, obráťte sa na správcu siete.

5.

Stlačte tlačidlo

OK

.

Testovanie nastavení brány SMTP

1.

Na úvodnej obrazovke stlačte

Administration (Správa)

.

2.

Stlačte

Initial Setup (Počiatočné nastavenie)

.

3.

Stlačte ponuku

E-mail Setup (Nastavenie e-mailu)

a potom stlačte

Test Send Gateways (testovanie

brán odosielania)

.

Ak je konfigurácia správna, objaví sa displeji ovládacieho panela hlásenie Gateways OK (Brány
sú v poriadku)
.

Ak bola prvá skúška úspešná, odošlite e-mail sami sebe pomocou vlastnosti digitálneho odosielania.
Ak obdržíte tento e-mail, úspešne ste nastavili funkciu digitálneho odosielania.

Ak tento e-mail neobdržíte, na vyriešenie problémov s digitálnym odosielaním použite tieto činnosti:

Skontrolujte SMTP a adresu, aby ste sa uistili, že ste ich napísali správne.

Vytlačte stranu s informáciami o konfigurácii. Skontrolujte, či je správna adresa ústredne SMTP.

Uistite sa, že sieť pracuje správne. Odošlite si e-mail z počítača. Ak e-mail obdržíte, sieť pracuje
správne. Ak e-mail neobdržíte, kontaktujte vášho správcu siete alebo poskytovateľa internetových
služieb (ISP).

Spustite súbor DISCOVER.EXE. Tento program sa pokúsi nájsť ústredňu. Tento súbor môžete
prevziať na webovej stránke spoločnosti HP

www.hp.com/support/M5025mfp

alebo

www.hp.com/

support/M5035mfp

.