HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Opätovné zabalenie zariadenia

background image

Opätovné zabalenie zariadenia

Ak oddelenie služieb pre zákazníkov spoločnosti HP rozhodne, že tlačiareň treba vrátiť spoločnosti HP
na opravu, postupujte podľa nižšie uvedených krokov a pred prepravou tlačiareň znovu zabaľte.

POZOR

Za poškodenie pri preprave v dôsledku nedostatočného zabalenia zodpovedá

zákazník.

Opätovné zabalenie zariadenia

1.

Vyberte a uschovajte akékoľvek pamäťové karty DIMM, ktoré ste zakúpili a nainštalovali do
zariadenia. Nevyberajte pamäťovú kartu DIMM, ktorá sa dodala so zariadením.

POZOR

Statická elektrina môže poškodiť pamäte DIMM. Keď narábate s pamäťami

DIMM, noste antistatický pásik na zápästí alebo sa pravidelne dotýkajte povrchu
antistatického balenia pamäte DIMM a potom sa dotknite odkrytého kovu na zariadení.
Informácie o vyberaní pamäťových kariet DIMM nájdete v časti

Inštalácia pamäte

tlačiarne

.

2.

Vyberte a uschovajte tlačovú kazetu.

POZOR

Pred prepravou tlačiarne je veľmi dôležité vybrať tlačovú kazetu. Ak tlačovú

kazetu nevyberiete, počas prepravy vytečie a toner úplne znečistí tlačové zariadenie a
ďalšie súčiastky tlačiarne.

Ak chcete zabrániť poškodeniu tlačovej kazety, nedotýkajte sa jej valca a uložte ju do jej
pôvodného balenia alebo niekde, kde nebude vystavená svetlu.

3.

Vyberte a uschovajte napájací kábel, kábel rozhrania a voliteľné súčasti.

SKWW

Servisné zmluvy spoločnosti HP 255

background image

4.

Ak je to možné, priložte do balenia aj vzorky tlače a 50 až 100 hárkov papiera alebo iných tlačových
médií, ktoré sa vytlačili nesprávne.

5.

Ak chcete v USA požiadať o nový baliaci materiál, volajte služby pre zákazníkov spoločnosti HP.
V iných oblastiach podľa možnosti použite pôvodný baliaci materiál. Spoločnosť Hewlett-Packard
odporúča prepravované zariadenie poistiť.