HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Riešenie opakovaného zaseknutia média

background image

Riešenie opakovaného zaseknutia média

V prípade častého zaseknutia médií skúste nasledujúce kroky:

Skontrolujte všetky miesta, na ktorých dochádza k zaseknutiu médií. Niekde v tlačiarni môže byť
zaseknutý kúsok média.

Skontrolujte, či sú médiá správne uložené v zásobníkoch, či sú zásobníky správne nastavené pre
daný formát média a či nie sú preplnené.

210 Kapitola 11 Riešenie problémov

SKWW

background image

Skontrolujte, či sú v tlačiarni nainštalované všetky zásobníky a príslušenstvo určené na
manipuláciu s papierom. (K zaseknutiu média môže dôjsť i vtedy, keď je počas tlačovej úlohy
otvorený zásobník.)

Skontrolujte, či sú všetky kryty zatvorené. (Ak je niektorý kryt počas tlačovej úlohy otvorený, môže
dôjsť k zaseknutiu média.)

Je možné, že došlo k zlepeniu hárkov. Skúste stoh papiera ohnúť, aby sa oddelili jednotlivé hárky
média jeden od druhého. Stoh média neprefukujte.

Ak tlačíte zo zásobníka č. 1, skúste častejšie zakladať menej hárkov médií.

Ak tlačíte na média malých rozmerov (napr. kartotékové lístky), skontrolujte správnosť orientácie
médií v zásobníku.

Otočte stoh médií v zásobníku. Skúste tiež otočiť stoh médií o 180°.

Skúste otočiť médiá tak, aby prechádzali tlačiarňou inak orientované.

Skontrolujte kvalitu médií. Rozhodne nepoužívajte poškodené médiá alebo médiá nepravidelného
tvaru.

Používajte iba médiá, ktoré zodpovedajú špecifikáciám spoločnosti HP. Ďalšie informácie nájdete
v časti

Médiá a zásobníky

.

Nepoužívajte médiá, ktoré už boli použité pri tlači alebo kopírovaní. Netlačte na obe strany obálok,
priehľadných fólií, pergamenového papiera alebo štítkov.

Nepoužívajte médiá so spinkami zo spínacieho stroja ani médiá, z ktorých sú spinky odstránené.
Spinky zo spínacieho stroja môžu poškodiť tlačiareň, čo by viedlo k zániku záruky.

Skontrolujte, či je napätie v sieti rovnomerné a či spĺňa technické parametre tlačiarne. Ďalšie
informácie nájdete v časti

Technické parametre

.

Vyčistite zariadenie. Ďalšie informácie nájdete v časti

Čistenie zariadenia

.

Obráťte sa na poskytovateľa autorizovaného servisu pre zariadenia HP alebo na poskytovateľa
technickej podpory, aby previedol bežnú údržbu zariadenia. Ďalšie informácie nájdete na letáku s
informáciami o podpore, ktorý bol pribalený k zariadeniu alebo sa obráťte na

HP Starostlivosť

o zákazníkov

.

SKWW

Odstránenie zaseknutých médií 211