HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Hlásenia na ovládacom paneli

background image

Hlásenia na ovládacom paneli

Tabuľka 11-1

Správy na ovládacom paneli

Hlásenie na ovládacom paneli

Opis

Odporúčaný postup

10.32.00 - Neautorizovaný spotrebný
materiál

Bol nainštalovaný spotrebný materiál, ktorý
nespĺňa autentifikačný test pre originálny
spotrebný materiál HP.

Ak veríte, že ste si zakúpili originálny
spotrebný materiál HP, navštívte nás na
adrese

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

Záruka poskytovaná spoločnosťou HP sa
nevzťahuje na servisné zásahy a opravy
potrebné v dôsledku používania spotrebného
materiálu od iných výrobcov. HP nemôže
zaistiť správnosť alebo dostupnosť
stanovených vlastností.

Pre pokračovanie v tlači stlačte OK.

10.XX.YY Chyba pamäte spotrebného
materiálu

Zariadenie nie je schopné čítať alebo
zapisovať na elektronický štítok tlačovej
kazety alebo tento štítok na tlačovej kazete
chýba.

Preinštalujte tlačovú kazetu alebo
nainštalujte novú tlačovú kazetu HP.

11.XX - Chyba interných hodín Pre
pokračovanie stlačte OK

Hodiny skutočného času zariadenia
zaznamenali chybu.

Kedykoľvek vypnete a zapnete zariadenie,
nastavte na ovládacom paneli čas a dátum.
Ďalšie informácie nájdete v časti

Ponuka

Time/Scheduling (Čas/Časový
harmonogram)

.

Ak chyba pretrváva, budete zrejme musieť
vymeniť formátovač.

13.XX.YY - Papier navinutý okolo
natavovacej jednotky

Vyskytlo sa zaseknutie, pretože papier sa
navinul okolo natavovacej jednotky.

Postupujte podľa pokynov v dialógovom okne
na obrazovke.

13.XX.YY - Zaseknuté médium v
duplexore

V duplexore sa zasekli médiá

Postupujte podľa pokynov v dialógovom okne
na obrazovke alebo si pozrite

Odstránenie

média, zaseknutého vo voliteľnom
duplexore

.

13.XX.YY - Zaseknuté médium v ľavých
dvierkach

V ľavých dvierkach sa zasekli médiá.

Postupujte podľa pokynov v dialógovom okne
na obrazovke alebo si pozrite

Odstránenie

zaseknutia zo spínacieho stroja/stohovača

.

13.XX.YY - Zaseknuté médium v ľavých
spodných dvierkach

V ľavých spodných dvierkach sa zasekli
médiá.

Postupujte podľa pokynov v dialógovom okne
na obrazovke alebo si pozrite

Odstránenie

zaseknutí z výstupnej dráhy

.

13.XX.YY - Zaseknuté médium v pravých
horných dvierkach

V pravých horných dvierkach sa zasekli
médiá.

Postupujte podľa pokynov v dialógovom okne
na obrazovke alebo si pozrite

Odstraňovanie

zaseknutých médií z priestoru tlačovej
kazety

.

13.XX.YY - Zaseknuté médium v pravých
spodných dvierkach

V pravých spodných dvierkach sa zasekli
médiá.

Postupujte podľa pokynov v dialógovom okne
na obrazovke alebo si pozrite

Odstránenie

zaseknutia zo vstupných oblastí voliteľných
zásobníkov

.

13.XX.YY - Zaseknuté médium v pravých
stredných dvierkach

V pravých stredných dvierkach sa zasekli
médiá.

Postupujte podľa pokynov v dialógovom okne
na obrazovke alebo si pozrite

Odstránenie

zaseknutia z oblastí vstupných zásobníkov 2
a 3

.

13.XX.YY - Zaseknuté médium v
zásobníku 1

V zásobníku 1 sa zasekli médiá.

Odstráňte zaseknuté médiá zo zásobníka 1.
Postupujte podľa pokynov v dialógovom okne

SKWW

Hlásenia na ovládacom paneli 183

background image

Hlásenie na ovládacom paneli

Opis

Odporúčaný postup

na obrazovke alebo si pozrite

Odstránenie

zaseknutia z oblasti vstupného zásobníka 1

.

13.XX.YY - Zaseknuté médium v
zásobníku X

V špecifikovanom zásobníku sa zasekli
médiá.

Postupujte podľa pokynov v dialógovom okne
na obrazovke alebo si pozrite

Odstránenie

zaseknutia z oblastí vstupných zásobníkov 2
a 3

alebo

Odstránenie zaseknutia zo

vstupných oblastí voliteľných zásobníkov

.

13.XX.YY - Zaseknutie spínacieho stroja v
dvierkach spínacieho stroja

V dvierkach spínacieho stroja sa zaseklo
médium.

Postupujte podľa pokynov v dialógovom okne
na obrazovke alebo si pozrite

Odstránenie

zaseknutých spiniek

.

20 Nedostatok pamäte Pre pokračovanie
stlačte OK

Zariadenie prijíma viac údajov, ako je možné
vložiť do pamäte. Zrejme sa pokúšate
preniesť príliš veľa makier, jemných fontov
alebo komplexnej grafiky.

Stlačte

OK,

aby ste vytlačili prenesené údaje

(niektoré údaje sa môžu stratiť) a potom
zjednodušte tlačovú úlohu alebo nainštalujte
prídavnú pamäť.

21 Strana príliš komplexná Pre
pokračovanie stlačte OK

Proces formátovania strany nebol pre
zariadenie dostatočne rýchly.

Stlačte

OK,

aby ste vytlačili prenesené údaje.

(Niektoré údaje sa môžu stratiť.) Ak sa správa
objavuje častejšie, zjednodušte tlačovú
úlohu.

22 EIO <X> pretečenie vyrovnávacej
pamäte Pre pokračovanie stlačte OK

Na kartu EIO v špecifikovanej zásuvke bolo
odoslaných príliš veľa údajov (X). Môže sa
používať nesprávny komunikačný protokol.

Stlačte

OK

, aby ste vytlačili prenesené údaje.

(Niektoré údaje sa môžu stratiť.)

Skontrolujte hostiteľskú konfiguráciu. Ak
správa pretrváva, kontaktujte autorizovaný
servis HP alebo podporného poskytovateľa.
(Pozrite si leták HP podpory alebo choďte
na

www.hp.com/support/M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

22 USB I/O vyrovnávacia pamäť pretečená
Pre pokračovanie stlačte OK

USB vyrovnávacej pamäti bolo odoslaných
príliš veľa údajov.

Stlačte

OK

, aby ste vymazali správy o chybe.

(Údaje sa stratia.)

22 Vstavaná I/O vyrovnávacia pamäť
pretečená Pre pokračovanie stlačte OK

Vstavanému tlačovému serveru HP Jetdirect
bolo odoslaných príliš veľa údajov.

Stlačte

OK

, aby ste vytlačili prenesené údaje.

(Niektoré údaje sa môžu stratiť.)

30.1.YY Porucha skenera

V skeneri sa vyskytla chyba.

Vypnite zariadenie a znovu ho zapnite.

Uistite sa, že zámok skenera je v odomknutej
polohe.

Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

40 EIO <X> chybný prenos Pre
pokračovanie stlačte OK

Prerušilo sa spojenie medzi zariadením a
kartou EIO v špecifikovanej zásuvke.

Stlačte

OK

, aby ste vymazali správy o chybe

a pokračovali v tlači.

40 Chybný prenos vstavaného I/O Pre
pokračovanie stlačte OK

Vyskytla sa dočasná chyba tlače.

Vypnite a potom znovu zapnite zariadenie.

Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/go/

M5025_software

alebo

www.hp.com/go/

M5035_software

.)

Tabuľka 11-1

Správy na ovládacom paneli (pokračovanie)

184 Kapitola 11 Riešenie problémov

SKWW

background image

Hlásenie na ovládacom paneli

Opis

Odporúčaný postup

40 Chybný sériový prenos Pre
pokračovanie stlačte OK

Pri odosielaní údajov počítačom sa vyskytla
chyba sériových údajov (parita, rámovanie
alebo prekročenie linky) .

Stlačte

OK

, aby ste vymazali správy o chybe.

(Údaje sa stratia.)

41.3 - Naplňte zásobník <XX>: <Typ>,
<Formát>

Do zásobníka boli vložené médiá, ktoré sú v
smere podávania dlhšie alebo kratšie než
formát zadaný pri konfigurácii zásobníka.

Stlačte

OK

pre zobrazenie Zásobník <X>

Formát. Znovu nakonfigurujte formát v
zásobníku tak, že zariadenie bude používať
zásobník, ktorý je naplnený médiami formátu,
ktorý je potrebný na tlačovú úlohu. Ak správa
nezmizne z displeja ovládacieho-panelu
automaticky, vypnite a potom znovu zapnite
zariadenie.

41.3 - Naplňte zásobník <XX> Pre použitie
iného zásobníka stlačte OK

Určený zásobník neobsahuje špecifikovaný
formát média.

Stlačte

OK

, aby ste použili zásobník, ktorý

obsahuje médiá správneho formátu.

41.X Chyba Pre pokračovanie stlačte OK

Vyskytla sa dočasná chyba tlače.

Stlačte

OK

, aby ste vymazali chyby. Ak sa

chyba nevymaže, zariadenie vypnite a potom
ho znovu zapnite.

Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

49.XXXXX CHYBA Ak chcete pokračovať,
vypnite a zapnite

Vyskytla sa kritická chyba firmvéru.

Vypnite a potom znovu zapnite zariadenie.

Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

50.X CHYBA NATAVOVACEJ JEDNOTKY
Ak chcete pokračovať, vypnite a zapnite

Vyskytla sa chyba natavovacej jednotky.

Vypnite a potom znovu zapnite zariadenie.

Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

51.XY CHYBA Ak chcete pokračovať,
vypnite a zapnite

Vyskytla sa dočasná chyba tlače.

Vypnite a potom znovu zapnite zariadenie.

Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

52.XY CHYBA Ak chcete pokračovať,
vypnite a zapnite

Vyskytla sa dočasná chyba tlače.

Vypnite a potom znovu zapnite zariadenie.

Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

Tabuľka 11-1

Správy na ovládacom paneli (pokračovanie)

SKWW

Hlásenia na ovládacom paneli 185

background image

Hlásenie na ovládacom paneli

Opis

Odporúčaný postup

53.XY.ZZ SKONTROLUJTE ZÁSUVKU
RAM DIMM <X> Ak chcete pokračovať,
vypnite a zapnite

Existuje problém s pamäťou zariadenia.
DIMM, ktorá spôsobila chybu, sa nebude
používať.

Môžete potrebovať preinštalovanie alebo
výmenu DIMM.

Vypnite zariadenie a potom vymeňte DIMM.
Pozrite

Inštalácia pamäte tlačiarne

.

Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

54.XX CHYBA

Vyskytla sa dočasná chyba tlače.

Vypnite a potom znovu zapnite zariadenie.

Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

55.XX.YY CHYBA OVLÁDAČA DC Ak
chcete pokračovať, vypnite a zapnite

Zariadenie nekomunikuje s formátovačom.

Vypnite a potom znovu zapnite zariadenie.

Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

56.XX CHYBA Ak chcete pokračovať,
vypnite a zapnite

Vyskytla sa dočasná chyba tlače.

Vypnite a potom znovu zapnite zariadenie.

Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

57.X CHYBA Ak chcete pokračovať,
vypnite a zapnite

Vyskytla sa dočasná chyba tlače.

Vypnite a potom znovu zapnite zariadenie.

Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

58.XX CHYBA Ak chcete pokračovať,
vypnite a zapnite

Vyskytla sa dočasná chyba tlače.

Vypnite a potom znovu zapnite zariadenie.

Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

59.XY CHYBA Ak chcete pokračovať,
vypnite a zapnite

Vyskytla sa dočasná chyba tlače.

Vypnite a potom znovu zapnite zariadenie.

Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

Tabuľka 11-1

Správy na ovládacom paneli (pokračovanie)

186 Kapitola 11 Riešenie problémov

SKWW

background image

Hlásenie na ovládacom paneli

Opis

Odporúčaný postup

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

62 ŽIADNY SYSTÉM Ak chcete
pokračovať, vypnite a zapnite

Existuje problém s firmvérom zariadenia.

Vypnite a potom znovu zapnite zariadenie.

Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

64 CHYBA Ak chcete pokračovať, vypnite
a zapnite

Vyskytla sa chyba skenovacej vyrovnávacej
pamäte.

Vypnite a potom znovu zapnite zariadenie.

Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

68.X Trvalý ukladací priestor zaplnený

Pamäť NVRAM zariadenia je plná. Niektoré
nastavenia, ktoré sú uložené v pamäti
NVRAM, mohli byť resetované na pôvodné
nastavenia. Tlač môže pokračovať, ale počas
tlače sa môžu vyskytnúť chyby, ak sa
vyskytla chyba v trvalej pamäti.

Stlačte

OK

, aby ste vymazali správy o chybe.

Ak sa chyba nevymaže, zariadenie vypnite a
potom ho znovu zapnite.

Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

68.X Zlyhanie zápisu do trvalého
ukladacieho priestoru

Zlyhalo zapisovanie do pamäte NVRAM
zariadenia. Tlač môže pokračovať, ale počas
tlače sa môžu vyskytnúť chyby, ak sa
vyskytla chyba v trvalej pamäti.

Stlačte

OK

, aby ste vymazali správy o chybe.

Ak sa chyba nevymaže, zariadenie vypnite a
potom ho znovu zapnite.

Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

68.X Zmenené nastavenia chyby pamäte
Pre pokračovanie stlačte OK

Jedno alebo viacero nastavení je neplatných
a resetovali sa na prednastavené hodnoty.
Tlač môže pokračovať, ale počas tlače sa
môžu vyskytnúť chyby, ak sa vyskytla chyba
v trvalej pamäti.

Stlačte

OK

, aby ste vymazali správy o chybe.

Ak sa chyba nevymaže, zariadenie vypnite a
potom ho znovu zapnite.

Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

69.X CHYBA Ak chcete pokračovať,
vypnite a zapnite

Vyskytla sa dočasná chyba tlače.

Vypnite a potom znovu zapnite zariadenie.

Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

Tabuľka 11-1

Správy na ovládacom paneli (pokračovanie)

SKWW

Hlásenia na ovládacom paneli 187

background image

Hlásenie na ovládacom paneli

Opis

Odporúčaný postup

79.XXXX CHYBA Ak chcete pokračovať,
vypnite a zapnite

Vyskytla sa kritická chyba hardvéru.

Vypnite a potom znovu zapnite zariadenie.

Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

8X.YYYY EIO CHYBA Ak chcete
pokračovať, vypnite a zapnite

Vyskytla sa kritická chyba karty EIO,
špecifikovaná YYYY.

Na vymazanie správy vyskúšajte
nasledujúce úkony.

1.

Vypnite a potom znovu zapnite
zariadenie.

2.

Vypnite zariadenie, preinštalujte
príslušenstvo EIO a zariadenie zapnite.

3.

Vymeňte príslušenstvo EIO.

8X.YYYY CHYBA VSTAVANÉHO
JETDIRECT Ak chcete pokračovať,
vypnite a zapnite

Vyskytla sa kritická chyba integrovaného
tlačového servera HP Jetdirect,
špecifikovaná YYYY.

Vypnite a potom znovu zapnite zariadenie.

Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

Cesta výstupu papiera je otvorená

Dvierka spínacieho stroja sú otvorené a pred
pokračovaním v tlači sa musia zatvoriť.

Uistite sa, že kazeta spiniek zapadla do
správnej polohy a že dvierka spínacieho
stroja sú zatvorené.

Čistenie disku <X>% je ukončené
Nevypínajte

Prebieha čistenie pevného disku.

Spojte sa so správcom siete.

E-mailová brána neodpovedá. Úloha
zlyhala.

Brána prekročila hodnotu časového limitu.

Potvrďte adresu SMTP IP. Ďalšie informácie
nájdete v časti

Riešenie problémov s

e-mailom

.

E-mailová brána odmietla úlohu z dôvodu
informácie o adresátovi. Úloha zlyhala.

Jedna alebo viac e-mailových adries je
nesprávnych.

Odošlite úlohu znovu so správnymi
adresami.

E-mail ústredňa neakceptovala úlohu,
pretože príloha bola príliš veľká.

Naskenovaný dokument prekročil
obmedzenie veľkosti servera.

Odošlite úlohu znovu s použitím nižšieho
rozlíšenia, menšieho písma alebo menšieho
počtu strán. Pozrite si

Používanie

vstavaného webového servera

, aby ste sa

naučili, ako zmenšiť veľkosť prílohy.
Kontaktujte správcu siete, aby umožnil
odosielanie naskenovaných dokumentov s
využitím viacerých e-mailov.

Heslo alebo meno je nesprávne. Prosím,
zadajte správne prihlasovacie meno.

Užívateľské meno alebo heslo bolo
nesprávne napísané.

Prepíšte užívateľské meno a heslo.

HP digitálne odosielanie: chyba
doručenia

Úloha digitálneho odosielania zlyhala a nie je
možné ju doručiť.

Odošlite úlohu znovu.

Chyba komunikácie digitálneho
odosielania

Pri úlohe digitálneho odosielania došlo k
chybe.

Spojte sa so správcom siete.

Chyba odoberania z podávača
dokumentov

Podávača dokumentov (ADF) zaznamenal
chybu počas odoberania dokumentov.

Uistite sa, že váš originál neobsahuje viac
ako 50 strán. Postupujte podľa pokynov v
dialógovom okne na obrazovke.

Tabuľka 11-1

Správy na ovládacom paneli (pokračovanie)

188 Kapitola 11 Riešenie problémov

SKWW

background image

Hlásenie na ovládacom paneli

Opis

Odporúčaný postup

Chyba pri spracovaní úlohy digitálneho
odosielania. Úloha zlyhala.

Úloha digitálneho odosielania zlyhala a nie je
možné ju doručiť.

Skúste odoslať úlohu znovu.

Chýba užívateľské meno, meno úlohy
alebo PIN.

Jedna alebo viac požadovaných položiek
nebolo zvolených alebo napísaných.

Zvoľte správne užívateľské meno a meno
úlohy a napíšte správny PIN.

Chybné zapojenie duplexora

Príslušenstvo pre duplexnú tlač nie je
správne zapojené k zariadeniu.

Odstráňte a opätovne nainštalujte duplexor.

Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

Inštalácia čiernej tlačovej kazety

Tlačová kazeta bola odstránená alebo bola
vložená nesprávne.

Pre pokračovanie v tlači správne vymeňte
alebo nainštalujte tlačovú kazetu.

LDAP server nereaguje. Kontaktujte
správcu.

LDAP server prekročil časový limit pre
požiadavku adresy.

Overte adresu LDAP serveru. Ďalšie
informácie nájdete v časti

Riešenie

problémov s e-mailom

. Spojte sa so

správcom siete.

Manuálne podávanie: <typ>, <formát>

Určená úloha si vyžaduje manuálne
podávanie zo zásobníka 1.

Vložte požadované médiá do zásobníka 1.

Pre potlačenie správy stlačte

OK

a použije sa

typ a formát média, ktorý je dostupný v inom
zásobníku.

Nebol nainštalovaný spotrebný materiál
značky HP Režim Economode bol vypnutý

Nebol nainštalovaný spotrebný materiál
značky HP alebo bol nainštalovaný opätovne
naplnený spotrebný materiál značky HP.

Postupujte podľa pokynov v dialógovom okne
na obrazovke.

Nedostatok pamäte pre nahratie fontov/
údajov <zariadenie> Pre pokračovanie
stlačte OK

Zariadenie nemá dostatok pamäte pre
nahratie údajov (napr. fonty alebo makrá) zo
špecifického umiestnenia.

Stlačte

OK

, aby ste pokračovali bez tejto

informácie. Ak správa pretrváva, pridajte viac
pamäte.

Nie je možné kopírovať

Zariadenie nebolo schopné skopírovať
dokument. Ak správa pretrváva, kontaktujte
autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

Pre dočasné vymazanie správy, aby ste
mohli faxovať alebo odoslať e-mail, stlačte

Skryť

.

Nie je možné odoslať

Nezistilo sa pripojenie siete.

Overte pripojenie siete. Spojte sa so
správcom siete.

Nie je možné odoslať fax. Prosím,
skontrolujte konfiguráciu faxu.

Zariadenie nie je schopné odoslať faxovú
úlohu.

Spojte sa so správcom siete.

Nie je možné odoslať úlohu

Zariadenie nie je schopné odoslať úlohu.

Pre dočasné vymazanie správy, aby ste
mohli odoslať e-mail, stlačte

Skryť

. Ak správa

pretrváva, kontaktujte autorizovaný servis
HP alebo podporného poskytovateľa.
(Pozrite si leták HP podpory alebo choďte
na

www.hp.com/support/M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/M5035mfp

.)

Nie je možné sa pripojiť.

Nezistilo sa pripojenie siete.

Overte pripojenie siete. Spojte sa so
správcom siete.

Nie je možné uložiť úlohu

Zariadenie nie je schopné uložiť úlohu.

Pre dočasné vymazanie správy, aby ste
mohli faxovať alebo odoslať e-mail, stlačte

Skryť

. Ak správa pretrváva, kontaktujte

Tabuľka 11-1

Správy na ovládacom paneli (pokračovanie)

SKWW

Hlásenia na ovládacom paneli 189

background image

Hlásenie na ovládacom paneli

Opis

Odporúčaný postup

autorizovaný servis HP alebo podporného
poskytovateľa. (Pozrite si leták HP podpory
alebo choďte na

www.hp.com/support/

M5025mfp

alebo

www.hp.com/support/

M5035mfp

.)

Nie je správne užívateľské meno alebo
heslo. Prosím, zadajte znovu.

Užívateľské meno alebo heslo bolo
nesprávne napísané.

Prepíšte užívateľské meno a heslo.

Objednajte čiernu tlačovú kazetu

Počet strán, ktoré zostávajú, kým tlačová
kazeta nedosiahne spodný prah. Zariadenie
bolo nastavené na zastavenie tlače v období,
keď je potrebné objednať spotrebný materiál.

Stlačte

OK

, aby ste pokračovali v tlači

dovtedy, kým v tlačovej kazete nedojde toner.

Bližšie informácie o inštalácii novej tlačovej
kazety od spoločnosti HP nájdete v časti

Objednajte si diely, príslušenstvo a spotrebný
materiál

.

Objednanie kazety spiniek

V kazete spiniek zostáva menej ako 20
spiniek. Tlač môže pokračovať.

Objednajte novú kazetu spiniek. Ďalšie
informácie nájdete v časti

Objednajte si diely,

príslušenstvo a spotrebný materiál

.

Odmietnutý prístup, ponuky uzamknuté

Funkcia ovládacieho panelu, ktorú sa
pokúšate použiť bola uzamknutá, aby sa
predišlo neautorizovanému prístupu.

Spojte sa so správcom siete.

Odoslanie firmvéru spínacieho stroja/
stohovača

Počas aktualizácii firmvéru pre spínací stroj/
stohovač sa vyskytol problém.

Skúste aktualizáciu znovu.

Otvorený kryt podávača dokumentov

Kryt podávača dokumentov (ADF) je
otvorený.

Zatvorte kryt automatického podávača
dokumentov (ADF) Postupujte podľa
pokynov v dialógovom okne na obrazovke.

PIN nie je správny. Prosím, opätovne
zadajte PIN.

Číslo PIN bolo nesprávne napísané.

Prepíšte PIN.

PIN nie je správny. Prosím, zadajte 4-
miestny PIN.

Formát čísla PIN je nesprávny.

Zadajte 4-miestny PIN.

Porucha skenovania Stlačte štart pre
opätovné skenovanie

Skenovanie nebolo úspešné a dokument
musí byť naskenovaný znovu.

Ak je to potrebné, prepolohujte dokument pre
jeho opätovné skenovanie a potom stlačte

Štart

.

Požaduje sa overenie

Pre túto funkciu alebo oblasť bolo aktivované
overenie. Vyžaduje sa užívateľské meno a
heslo.

Napíšte užívateľské meno a heslo alebo
kontaktujte správcu siete.

Prázdny podávač dokumentov

Podávač dokumentov (ADF) neobsahuje
žiadny papier.

Vložte papier do vstupného zásobníka
podávača dokumentov (ADF).

Pre digitálne odosielanie je potrebné
sieťové pripojenie. Kontaktujte správcu.

Funkcia digitálneho odosielania bola
nastavená, ale nie je zaznamenané
pripojenie siete.

Skontrolujte pripojenie siete. Ďalšie
informácie nájdete v časti

Riešenie

problémov s tlačou po sieti

. Spojte sa so

správcom siete.

Preinštalujte duplexor.

Duplexor bol odstránený a musí sa
preinštalovať.

Opätovne vložte duplexor do zariadenia.

Pre podporu tejto verzie firmvéru MFP je
potrebná aktualizácia služby digitálneho
odosielania. Kontaktujte správcu.

Verzia firmvéru zariadenia, ktorá je aktuálne
nainštalovaná, nepodporuje službu
digitálneho odosielania.

Skontrolujte verziu firmvéru. Spojte sa so
správcom siete.

Pre použitie tejto funkcie sa vyžaduje
overenie

Vyžaduje sa užívateľské meno a heslo.

Napíšte užívateľské meno a heslo alebo
kontaktujte správcu siete.

Tabuľka 11-1

Správy na ovládacom paneli (pokračovanie)

190 Kapitola 11 Riešenie problémov

SKWW

background image

Hlásenie na ovládacom paneli

Opis

Odporúčaný postup

Priečinok, ktorý ste zadali, nie je platným
priečinkom.

Názov priečinka bol zadaný nesprávne alebo
priečinok neexistuje.

Znovu zadajte správny názov priečinka alebo
pridajte priečinok.

Prosím, vypnite zariadenie a nainštalujte
pevný disk.

Požadovaná úloha si vyžaduje pevný disk,
ale zariadenie nemá nainštalovaný pevný
disk.

Vypnite zariadenie a nainštalujte pevný disk.

Služba digitálneho odosielania na <IP
adresa> neslúži tomuto MFP. Kontaktujte
správcu.

Zariadenie nie je schopné komunikovať s
určenou IP adresou.

Skontrolujte IP adresu. Spojte sa so
správcom siete.

SMTP ústredňa neodpovedá

SMTP ústredňa prekročila hodnotu časového
limitu.

Overte adresu e-mailového serveru. Ďalšie
informácie nájdete v časti

Riešenie

problémov s e-mailom

. Spojte sa so

správcom siete.

Úkon nie je aktuálne dostupný pre
zásobník <X> Formát zásobníka nemôže
byť akýkoľvek/vlastný

Duplexný (2-stranný) dokument bol
vyžiadaný zo zásobníka, ktorý je nastavený
na Akýkoľvek formát alebo Akýkoľvek
vlastný
. Duplexná tlač nie je povolená zo
zásobníka, ktorý je nastavený na Akýkoľvek
formát
alebo Akýkoľvek vlastný.

Zvoľte iný zásobník alebo zmeňte nastavenia
zásobníka.

Vkladanie do zásobníka 1: <typ>,
<formát>

Zásobník je prázdny alebo nastavený na iný
formát, ako sa požaduje.

Postupujte podľa pokynov v dialógovom okne
na obrazovke.

Vložte alebo zatvorte zásobník <XX>

Špecifikovaný zásobník chýba alebo je
otvorený.

Pre pokračovanie vložte alebo zatvorte
špecifikovaný zásobník.

V úlohe je príliš veľa strán pre
spinkovanie.

Maximálny počet hárkov, ktoré je spínací
stroj schopný zopnúť je 30.

Tlačové úlohy, ktoré majú viac ako 30 strán,
zopnite manuálne.

Vybratá osobitosť nie je k dispozícii Pre
pokračovanie stlačte OK

Tlačová úloha si vyžaduje jazyk (osobitosť),
ktorý na zariadení nie je dostupný. Úloha sa
nevytlačí a vymaže sa z pamäte.

Vytlačte úlohu s použitím ovládača tlačiarne
pre iný jazyk tlačiarne alebo pridajte
požadovaný jazyk do zariadenia (ak je to
možné). Pre prehľad zoznamu dostupných
osobitostí si vytlačte konfiguračnú stránku.
Ďalšie informácie nájdete v časti

Použitie

informačných strán

.

Výmena čiernej tlačovej kazety

V tlačovej kazete sa minul toner. Tlač
nemôže pokračovať, lebo sa môže poškodiť
zariadenie.

Poznámka

V závislosti na

konfigurácii zariadenia sa môže táto
správa objaviť vtedy, keď je nutné
objednať novú tlačovú kazetu. V
takom prípade správa indikuje, že
pre pokračovanie tlače môžete
stlačiť OK.

Vymeňte tlačovú kazetu. Ďalšie informácie
nájdete v časti

Výmena tlačovej kazety

.

Výmena kazety spiniek

V spínacom stroji sa minuli spinky.

Vymeňte kazetu spiniek.

Vloženie spiniek

.

Informácie o objednávaní novej kazety
spiniek si pozrite v

Objednajte si diely,

príslušenstvo a spotrebný materiál

.

Vymeňte čiernu tlačovú kazetu Pre
pokračovanie stlačte OK

V tlačovej kazete sa minul toner.

Vymeňte tlačovú kazetu. (Ďalšie informácie
nájdete v časti

Výmena tlačovej kazety

.)

Výstupná priehradka <X> je plná

Špecifikovaná priehradka je plná a tlač
nemôže pokračovať.

Vyprázdnite priehradku, aby ste mohli
pokračovať v tlači.

Tabuľka 11-1

Správy na ovládacom paneli (pokračovanie)

SKWW

Hlásenia na ovládacom paneli 191

background image

Hlásenie na ovládacom paneli

Opis

Odporúčaný postup

Vyžaduje sa prihlásenie Novell

Pre túto oblasť bolo zapnuté overenie
Novell.

Zadajte poverenie siete Novell, aby ste mali
prístup k funkciám kopírovania a faxu.

Zaseknutie papiera v podávači
dokumentov

V podávači dokumentov (ADF) sa zasekli
médiá.

Postupujte podľa pokynov v dialógovom okne
na obrazovke. Ďalšie informácie nájdete v
časti

Odstráňte zaseknuté médiá z

automatického podávača dokumentov
(ADF)

.

Zaseknutie v podávači dokumentov

V podávači dokumentov (ADF) sa zasekli
médiá.

Odstráňte zaseknuté médiá z podávača
dokumentov (ADF). Postupujte podľa
pokynov v dialógovom okne na obrazovke
alebo si pozrite

Odstráňte zaseknuté médiá z

automatického podávača dokumentov
(ADF)

.

Ak správa pretrváva aj po odstránení
všetkých zaseknutí, môže byť zaseknutý
alebo poškodený senzor. Kontaktujte
autorizovaný servis spoločnosti HP alebo
poskytovateľa podpory. (Pozrite si leták
HP podpory alebo choďte na

www.hp.com/

support/M5025mfp

alebo

www.hp.com/

support/M5035mfp

.)

Zoznam priečinkov je plný. Ak chcete
pridať priečinok, musíte najprv nejaký
priečinok vymazať.

Zariadenie obmedzuje počet priečinkov,
ktoré je možné vytvoriť.

Vymažte nepoužívaný priečinok, aby ste
mohli pridať nový priečinok.

Tabuľka 11-1

Správy na ovládacom paneli (pokračovanie)

192 Kapitola 11 Riešenie problémov

SKWW