HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Fax Setup (Nastavenie faxu)

background image

Fax Setup (Nastavenie faxu)

Tabuľka 2-11

Ponuka Fax Setup (Nastavenie faxu)

Položka ponuky

Položka
podponuky

Položka
podponuky

Hodnoty

Popis

Požadované
nastavenia

Umiestnenie

(Uvedené krajiny/
regióny)

Konfigurujte nastavenia, ktoré sa pre
odchádzajúce faxy legálne vyžadujú.

Date/Time (Dátum/
Čas)

Fax Header
Information
(Informácie hlavičky
faxu)

Phone Number
(Telefónne číslo)

Názov spoločnosti

PC Fax Send
(Odoslať PC fax)

Disabled
(Zablokované)

Enabled (Zapnuté)

(predvolené)

Túto funkciu použite na povolenie alebo
zablokovanie funkcie PC Fax Send (Odoslať
PC fax). PC Fax Send (Odoslať PC fax)
umožňuje užívateľom odosielať faxy cez
zariadenie z ich počítačov, ak majú
nainštalovaný správny ovládač.

Tabuľka 2-10

Ponuky Jetdirect (pokračovanie)

38

Kapitola 2 Ovládací panel

SKWW

background image

Položka ponuky

Položka
podponuky

Položka
podponuky

Hodnoty

Popis

Fax Send Settings
(Nastavenia
odosielania faxu)

Fax Dial Volume
(Hlasitosť vytáčania
faxu)

Off (Vyp)

Medium (Stredné)

(predvolené)

High (Vysoké)

Túto funkciu použite na nastavenie hlasitosti
tónov, ktoré počujete, keď zariadenie vytáča
faxové číslo.

Error Correction
Mode (Režim opravy
chýb)

Enabled (Zapnuté)

(predvolené)

Disabled
(Zablokované)

Keď je povolený Error Correction Mode
(Režim opravy chýb) a počas prenosu faxu
dôjde k chybe, zariadenie znovu odošle alebo
prijme chybnú časť.

JBIG Compression
(JBIG kompresia)

Disabled
(Zablokované)

Enabled (Zapnuté)

(predvolené)

JBIG Compression (JBIG kompresia) znižuje
dobu potrebnú na prenos faxu, čo môže
znížiť poplatky za telefón. Avšak používanie
funkcie JBIG Compression (JBIG kompresia)
môže niekedy spôsobiť problémy s
kompatibilitou so staršími faxovými
zariadeniami. Ak k tomu dôjde, vypnite JBIG
Compression (JBIG kompresia).

Maximum Baud Rate
(Maximálna baudová
rýchlosť)

Vyberte hodnotu zo
zoznamu.

Túto funkciu použite na nastavenie
maximálnej baudovej rýchlosti na prijímanie
faxov. Toto sa dá použiť ako diagnostický
nástroj na riešenie problémov s faxom.

Dialing Mode (Režim
vytáčania)

Tone (Tón)

(predvolené)

Pulz

Vyberte, či má zariadenie používať tónovú
alebo impulzovú voľbu.

Redial On Busy
(Znova vytočiť, ak je
obsadené)

Rozsah je od 0 do 9.
Predvoľba výrobcu je
3 krát.

Zadajte počet pokusov, koľko krát sa musí
zariadenie pokúsiť o opakované vytáčanie,
keď je linka obsadená.

Redial On No Answer
(Znova vytočiť pri
žiadnej odpovedi)

Never (Nikdy)

(predvolené)

Once (Raz)

Twice (Dvakrát)

Túto funkciu použite na špecifikácie počtu
pokusov, ktoré má zariadenie vykonať, ak
číslo faxu prijímateľa neodpovedá.

Poznámka Twice (Dvakrát)

je

dostupné na iných miestach ako sú
Spojené štáty a Kanada.

Redial Interval
(Interval opätovného
vytáčania)

Rozsah je od 1 do 5
minút. Predvoľba
výrobcu je 5 minút.

Túto funkciu použite na špecifikáciu počtu
minút medzi pokusmi o vytáčanie, ak je číslo
prijímateľa obsadené alebo neodpovedá.

Detect Dial Tone
(Rozpoznať vytáčací
tón)

Enabled (Zapnuté)

Disabled
(Zablokované)

(predvolené)

Túto funkciu použite na špecifikáciu, či má
zariadenie skontrolovať vyzváňací tón pred
odoslaním faxu.

Tabuľka 2-11

Ponuka Fax Setup (Nastavenie faxu) (pokračovanie)

SKWW

Použite ponuku Administration (Správa)

39

background image

Položka ponuky

Položka
podponuky

Položka
podponuky

Hodnoty

Popis

Dialing Prefix
(Predvoľba
vytáčania)

Off (Vyp)

(predvolené)

Vlastný

Túto funkciu použite na špecifikáciu čísla
predvoľby, ktorá sa musí vytočiť pri
odosielaní faxov zo zariadenia.

Billing Codes
(Fakturačné kódy)

Off (Vyp)

(predvolené)

Vlastný

Keď sú povolené fakturačné kódy, objaví sa
výzva, ktorá požiada užívateľa o zadanie
fakturačného kódu pre odchádzajúci fax.

Minimum Length
(Minimálna dĺžka)

Rozsah je medzi číslicami 1 a 16. Predvolené nastavenie je 1.

Fax Receive Settings
(Nastavenia prijatia
faxu)

Rings To Answer
(Zazvoní na
odpoveď)

Rozsah sa líši podľa
umiestnenia.
Predvoľba výrobcu
sú 2 zvonenia.

Túto funkciu použite na špecifikáciu počtu
zvonení, ktoré sa musia vykonať predtým,
než faxový modem odpovie.

Ring Interval (Interval
vyzváňania)

Predvolené

(predvolené)

Vlastný

Túto funkciu použite na reguláciu času medzi
zvoneniami pre prichádzajúce faxy.

Ringer Volume
(Hlasitosť
vyzváňača)

Off (Vyp)

Low (nízke)

(predvolené)

High (Vysoké)

Nastavte hlasitosť pre vyzváňací tón faxu.

Blocked Fax
Numbers (Blokované
faxové čísla)

Add Blocked
Numbers (Pridať
blokované čísla)

Zadajte číslo faxu,
ktoré sa má pridať.

Túto funkciu použite na pridanie alebo
vymazanie čísel zo zoznamu zablokovaných
faxových čísel. Zoznam zablokovaných
faxových čísiel môže obsahovať až 30 čísel.
Keď zariadenie prijíma hovor z jedného z
blokovaných faxových čísiel, vymaže
prichádzajúci fax. Rovnako zaregistruje
blokovaný fax do denníka aktivít spolu s
účtovnými informáciami úlohy.

Remove Blocked
Numbers (Odstrániť
zablokované čísla)

Vyberte faxové číslo,
ktoré sa má
odstrániť.

Clear All Blocked
Numbers (Vymazať
všetky blokované
čísla)

No (Nie)

(predvolené)

Yes (Áno)