Pomocník služby HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series

background image
background image
background image

HP LaserJet M5025 a HP LaserJet M5035

série MFP

Používateľská príručka

background image

Autorské a licenčné práva

Kopírovanie, upravovanie alebo preklad bez
predchádzajúceho písomného súhlasu sú
zakázané s výnimkou podmienok, ktoré
povoľujú zákony o autorských právach.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente
sa môžu meniť bez upozornenia.

V záruke dodanej spolu s týmito produktmi a
službami sú uvedené výlučne záruky
týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti
HP. Žiadne informácie v tomto dokumente by
sa nemali chápať ako dodatočná záruka.
Spoločnosť HP nebude zodpovedná za
technické ani textové chyby, ani vynechané
časti v tomto dokumente.

Ochranné známky

Adobe

®

, Acrobat

®

a PostScript

®

obchodné značky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated.

Linux je v USA registrovaná obchodná
značka Linusa Torvaldsa.

Microsoft

®

, Windows

®

a Windows NT

®

sú v

USA registrované značky spoločnosti
Microsoft Corporation.

UNIX

®

je registrovaná obchodná značka

skupiny The Open Group.

ENERGY STAR

®

a logo ENERGY STAR

®

v USA registrované značky Agentúry pre
ochranu životného prostredia Spojených
štátov (Environmental Protection Agency).

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Edition 2, 6/2009

Číslo publikácie: Q7829-90952

background image

Obsah

1 Základné

Porovnanie zariadenia .......................................................................................................................... 2
Porovnanie funkcií ................................................................................................................................ 4
Celkový pohľad ..................................................................................................................................... 6

Časti zariadenia ................................................................................................................... 6
Porty rozhrania .................................................................................................................... 9

Softvér zariadenia .............................................................................................................................. 10

Podporované operačné systémy ....................................................................................... 10
Podporované ovládače tlačiarne ....................................................................................... 10
Zvoľte si správny ovládač tlačiarne .................................................................................... 10

Univerzálne ovládače tlačiarne ......................................................................... 11
Automatická konfigurácia ovládačov ................................................................. 11
Aktualizovať ...................................................................................................... 11
Počiatočná konfigurácia ovládačov HP ............................................................. 12

Poradie dôležitosti pre nastavenia tlače ............................................................................ 12
Otvorenie ovládačov tlačiarne ........................................................................................... 13
Softvér pre počítače Macintosh ......................................................................................... 13

Odstránenie softvéru z operačných systémov Macintosh ................................. 14

Pomôcky ............................................................................................................................ 14

HP Web Jetadmin ............................................................................................. 14
Vstavaný webový server ................................................................................... 14
softvér HP Easy Printer Care ........................................................................... 15

Podporované operačné systémy ...................................................... 15
Podporované prehľadávače ............................................................. 15

Ďalšie prvky a pomôcky .................................................................................... 15

2 Ovládací panel

Použitie ovládacieho panela ............................................................................................................... 18

Rozloženie ovládacieho panela ......................................................................................... 18
Úvodná obrazovka ............................................................................................................. 19
Tlačidlá na dotykovej obrazovke ........................................................................................ 20
Systém Pomocníka na ovládacom paneli .......................................................................... 20

Použite ponuku Administration (Správa) ............................................................................................ 21

Prechádzanie ponukou Administration (Správa) ............................................................... 21
Ponuka Information (Informácie) ....................................................................................... 21
Základná ponuka možností úlohy ...................................................................................... 22

Základné možnosti pre originály ....................................................................... 23
Základné možnosti kopírovania ........................................................................ 23
Základné možnosti faxu .................................................................................... 24

SKWW

iii

background image

základné možnosti e-mailu ................................................................................ 25
Základné možnosti priečinku Odoslať ku .......................................................... 26
Default Print Options (Predvolené možnosti tlače) ........................................... 26

Ponuka Time/Scheduling (Čas/Časový harmonogram) ..................................................... 27
Ponuka Management (Riadenie) ....................................................................................... 29
Ponuka Initial Setup (Počiatočné nastavenie) ................................................................... 30

Networking and I/O (Siete a Vstup/Výstup I/O) ................................................. 30
Fax Setup (Nastavenie faxu) ............................................................................. 38
E-mail Setup (Nastavenie e-mailu) ................................................................... 40
Ponuka Send Setup (Nastavenie odosielania) .................................................. 41

Ponuka správania sa zariadenia ........................................................................................ 41
Ponuka Kvalita tlače .......................................................................................................... 47
Ponuka Riešenie problémov .............................................................................................. 49
Ponuka Resets (Obnovenia) .............................................................................................. 52
Ponuka Servis .................................................................................................................... 53

3 Konfigurácia I/O

Konfigurácia USB ............................................................................................................................... 56
Konfigurácia siete ............................................................................................................................... 57

Konfigurácia parametrov TCP/IPv4 ................................................................................... 57

Nastavenie adresy IP ........................................................................................ 57
Nastavenie masky podsiete .............................................................................. 58
Nastavenie predvolenej brány ........................................................................... 58

Konfigurácia parametrov TCP/IPv6 ................................................................................... 59
Zakázanie sieťových protokolov (voliteľné) ....................................................................... 59

Zakázanie IPX/SPX ........................................................................................... 59
Zakázanie AppleTalk ......................................................................................... 60
Zakázanie DLC/LLC .......................................................................................... 60

Tlačové servery HP Jetdirect EIO ...................................................................................... 60

4 Médiá a zásobníky

Všeobecné usmernenia pre médiá ..................................................................................................... 62

Papier, ktorému by ste sa mali vyhýbať ............................................................................. 62
Papier, ktorý môže poškodiť tlačiareň ............................................................................... 62
Všeobecné parametre médií .............................................................................................. 63

Pokyny pre špeciálne médiá .............................................................................................................. 64

Zvoľte správny režim natavovacej jednotky ....................................................................... 66

Výber tlačových médií ........................................................................................................................ 68

Automatické rozlišovanie formátu ...................................................................................... 68
Podporované hmotnosti a formáty médií ........................................................................... 68

Prostredie pre tlač a skladovanie papiera .......................................................................................... 72
Vložte médiá do vstupných zásobníkov ............................................................................................. 73

Naplňte zásobník 1 (viacúčelový zásobník) ....................................................................... 73
Prispôsobenie prevádzky zásobníka č.1 ........................................................................... 74
Naplňte zásobníky 2 a 3 (a voliteľné zásobníky 4, 5 a 6) ................................................. 75
Vložte špeciálne médiá ...................................................................................................... 76

Vložte dokumenty pre faxovanie, kopírovanie a skenovanie ............................................................. 78

Vložte dokument na sklo skenera. ..................................................................................... 78
Naplňte automatický zavádzač dokumentov (ADF) ........................................................... 80

Tlač na otočené médiá ...................................................................................................................... 82

iv

SKWW

background image

Tlač priesvitných obrázkov ................................................................................................................ 84
Tlač na médiá vlastného formátu ...................................................................................................... 85

Pokyny k tlači na papier vlastného formátu ....................................................................... 85
Nastavenie vlastného formátu papiera .............................................................................. 85
Vložte médium vlastného formátu do zásobníka 1 ............................................................ 85
Vložte médium vlastného formátu do zásobníka 2 a 3 (a voliteľných zásobníkov 4, 5 a
6). ....................................................................................................................................... 86

Ovládanie tlačových úloh ................................................................................................................... 88

5 Vlastnosti zariadenia

Použitie spínacieho stroja .................................................................................................................. 90

Vloženie spiniek ................................................................................................................. 90
Spínanie médií ................................................................................................................... 91

Použitie vlastností uloženia úlohy ...................................................................................................... 94

Získanie prístupu k funkciám uloženia úlohy ..................................................................... 94
Použitie funkcie kontroly a podržania ................................................................................ 94

Vytvorenie úlohy predtlačovej kontroly .............................................................. 94
Tlač zostávajúcich kópií úlohy predtlačovej kontroly ......................................... 95
Zmazanie úlohy predtlačovej kontroly ............................................................... 95

Použitie funkcie súkromná úloha ....................................................................................... 95

Vytvorenie súkromnej úlohy .............................................................................. 95
Tlač súkromnej úlohy ........................................................................................ 96
Zmazanie súkromnej úlohy ............................................................................... 96

Použitie funkcie rýchleho kopírovania (QuickCopy) .......................................................... 96

Vytvorenie úlohy rýchleho kopírovania ............................................................. 97
Tlač ďalších kópií úlohy rýchleho kopírovania .................................................. 97
Zmazanie úlohy rýchleho kopírovania ............................................................... 97

Použitie funkcie uložená úloha .......................................................................................... 97

Vytvorenie uloženej kopírovacej úlohy .............................................................. 98
Vytvorenie uloženej tlačovej úlohy .................................................................... 98
Tlač uloženej úlohy ........................................................................................... 98
Zmazanie uloženej úlohy .................................................................................. 99

6 Tlačové úlohy

Použitie funkcií v ovládači tlačiarne pre systém Windows ............................................................... 102

Tvorba a použitie rýchlych volieb ..................................................................................... 102
Použitie vodoznakov ........................................................................................................ 103
Zmena veľkosti dokumentov ............................................................................................ 103
Nastavenie vlastného formátu papiera z ovládača tlačiarne ........................................... 103
Použitie rôznych papierov a obalov ................................................................................. 104
Tlač prázdnej prvej strany ................................................................................................ 104
Vytlačte viacero strán na jeden hárok papiera ................................................................. 104
Tlač na obidve strany papiera .......................................................................................... 105

Použite automatickú duplexnú tlač .................................................................. 106
Manuálna tlač na obe strany ........................................................................... 106
Možnosti rozloženia pre obojstrannú tlač ........................................................ 106

Používanie servisnej karty ............................................................................................... 107

Použitie funkcií v ovládači tlačiarne pre systém Macintosh .............................................................. 108

Tvorba a používanie predvolieb ....................................................................................... 108
Tlač titulnej strany ............................................................................................................ 108

SKWW

v

background image

Tlač viacerých strán na jeden hárok papiera ................................................................... 109
Tlač na obidve strany papiera .......................................................................................... 109

Prerušenie tlačovej úlohy ................................................................................................................. 111

Zastavenie aktuálnej tlačovej úlohy z ovládacieho panela .............................................. 111
Zastavenie aktuálnej tlačovej úlohy zo softvérového programu ..................................... 111

7 Kopírovanie

Používanie obrazovky Copy (Kopírovanie) ...................................................................................... 114
Nastavenie predvolených možností kopírovania .............................................................................. 115
Základné pokyny pre kopírovanie .................................................................................................... 116

Kopírovanie pomocou skenovacieho skla ....................................................................... 116
Kopírovanie pomocou podávača dokumentov ................................................................. 116

Zmena nastavenia kopírovania ........................................................................................................ 117
Zmena nastavenia skladania kópií ................................................................................................... 119
Kopírovanie obojstranných dokumentov .......................................................................................... 120

Manuálne kopírovanie obojstranných dokumentov ......................................................... 120
Automatické kopírovanie obojstranných dokumentov (len modely s duplexnou
tlačou) .............................................................................................................................. 120

Kopírovanie originálov rôznej veľkosti .............................................................................................. 122
Kopírovanie fotografií a kníh ............................................................................................................ 123
Kombinácia kopírovacích úloh funkciou Job Build ........................................................................... 124
Zrušenie kopírovacej úlohy .............................................................................................................. 125

8 Skenovanie a odosielanie e-mailov

Konfigurácia nastavení e-mailu ........................................................................................................ 128

Podporované protokoly .................................................................................................... 128
Konfigurácia nastavené e-mailového servera .................................................................. 128
Hľadanie ústrední ............................................................................................................ 129

Hľadanie SMTP brány prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia ........ 129
Hľadanie SMTP brány z e-mailového programu ............................................. 129

Použitie obrazovky Send E-mail (Odoslať E-mail) ........................................................................... 131
Prevedenie základných funkcií e-mailu ............................................................................................ 132

Vkladanie dokumentov .................................................................................................... 132
Odosielanie dokumentov ................................................................................................. 132

Odosielanie dokumentu .................................................................................. 132
Použitie funkcie automatického dokončenia ................................................... 133

Použitie adresára ............................................................................................................................. 134

Vytvorenie zoznamu príjemcov ........................................................................................ 134
Použitie miestneho adresára ........................................................................................... 134

Pridanie e-mailových adries do miestneho adresára ...................................... 135
Zmazanie e-mailových adries z miestneho adresára ...................................... 135

Zmena nastavenia e-mailu pre aktuálnu úlohu ................................................................................ 136
Skenovanie do priečinka .................................................................................................................. 137
Skenovanie do cieľa toku činností .................................................................................................... 138

9 Fax

Analógový fax ................................................................................................................................... 140

Inštalácia faxového príslušenstva .................................................................................... 140
Pripojenie faxového príslušenstva k telefónnej linke ....................................................... 143

vi

SKWW

background image

Konfigurácia a používanie funkcií faxu ............................................................................ 144

Digitálny fax ...................................................................................................................................... 145

10 Správa a údržba zariadenia

Použitie informačných strán ............................................................................................................. 148
Konfigurácia e-mailových výstrah ..................................................................................................... 150
Použite softvér HP Easy Printer Care ............................................................................................. 151

Otvorte softvér HP Easy Printer Care ............................................................................. 151
softvér HP Easy Printer Care a jeho časti ....................................................................... 151

Používanie vstavaného webového servera ...................................................................................... 153

Otvorte vstavaný webový server prostredníctvom sieťového pripojenia ......................... 153
Časti vstavaného webového servera ............................................................................... 154

Používajte softvér HP Web Jetadmin ............................................................................................... 156
Používanie nástroja HP Printer Utility v systéme Macintosh ........................................................... 157

Spustenie programu HP Printer Utility ............................................................................. 157
Funkcie programu HP Printer Utility ................................................................................ 157

Správa spotrebného materiálu ......................................................................................................... 159

Životnosť spotrebného materiálu ..................................................................................... 159
Približné intervaly výmeny tlačových kaziet ..................................................................... 159
Hospodárenie s tlačovou kazetou .................................................................................... 159

Uskladnenie tlačových kaziet .......................................................................... 159
Používajte originálne tlačové kazety od spoločnosti HP ................................ 159
Stratégia spoločnosti HP vo vzťahu k tlačovým kazetám od iných
výrobcov .......................................................................................................... 159
Overenie tlačovej kazety ................................................................................. 160
Protipirátska linka a webová lokalita spoločnosti HP ...................................... 160

Výmena spotrebného materiálu a náhradných dielov ...................................................................... 161

Usmernenie k výmene spotrebného materiálu ................................................................ 161
Výmena tlačovej kazety ................................................................................................... 161
Vykonanie preventívnej údržby ........................................................................................ 163

Preventívna údržba pre tlačový motorček ...................................................... 163
Údržbárska sada ADF ..................................................................................... 164

Čistenie zariadenia ........................................................................................................................... 165

Čistenie povrchu tlačiarne ............................................................................................... 165
Čistenie skla skenera ....................................................................................................... 165
Čistenie podloženia veka skenera ................................................................................... 166
Čistenie ADF .................................................................................................................... 167
Vyčistenie dráhy papiera ................................................................................................. 168

Kalibrácia skenera ............................................................................................................................ 169

11 Riešenie problémov

Kontrolný zoznam riešenia problémov ............................................................................................. 172

Faktory ovplyvňujúce výkon ............................................................................................. 172

Diagram riešenia problémov ............................................................................................................ 173
Riešenie všeobecných problémov s tlačou ...................................................................................... 179
Typy hlásení ovládacieho panela ..................................................................................................... 182
Hlásenia na ovládacom paneli ......................................................................................................... 183
Bežné príčiny zaseknutia média ....................................................................................................... 193
Miesta zaseknutia média .................................................................................................................. 194
Obnovenie po zaseknutí média ........................................................................................................ 196

SKWW

vii

background image

Odstránenie zaseknutých médií ....................................................................................................... 197

Odstráňte zaseknuté médiá z automatického podávača dokumentov (ADF) .................. 197
Odstránenie zaseknutia zo spínacieho stroja/stohovača ................................................. 200
Odstránenie zaseknutí z výstupnej dráhy ........................................................................ 202
Odstránenie média, zaseknutého vo voliteľnom duplexore ............................................. 204
Odstraňovanie zaseknutých médií z priestoru tlačovej kazety ........................................ 205
Odstránenie zaseknutého média z oblasti vstupného zásobníka .................................... 207

Odstránenie zaseknutia z oblasti vstupného zásobníka 1 .............................. 207
Odstránenie zaseknutia z oblastí vstupných zásobníkov 2 a 3 ....................... 207
Odstránenie zaseknutia zo vstupných oblastí voliteľných zásobníkov ............ 209

Riešenie opakovaného zaseknutia média ....................................................................... 210

Odstránenie zaseknutých spiniek ..................................................................................................... 212
Riešenie problémov s kvalitou tlače ................................................................................................. 215

Problémy s kvalitou tlače zapríčinené médiami ............................................................... 215
Problémy s kvalitou tlače spojené s okolitým prostredím ................................................ 215
Problémy s kvalitou tlače zapríčinené zaseknutím médií ................................................ 215
Príklady chýb obrázkov .................................................................................................... 215
Svetlá tlač (časť strany) .................................................................................................. 217
Svetlá tlač (celá strana) .................................................................................................. 218
Škvrny ............................................................................................................................. 218
Vynechávanie ................................................................................................................. 219
Čiary ............................................................................................................................... 219
Sivé pozadie ................................................................................................................... 219
Rozmazaný toner ............................................................................................................ 220
Uvoľnený toner ............................................................................................................... 220
Opakujúce sa chyby ....................................................................................................... 221
Opakujúci sa obrázok ...................................................................................................... 221
Zdeformované znaky ...................................................................................................... 221
Zošikmená strana ............................................................................................................ 222
Skrútenie alebo zvlnenie ................................................................................................. 222
Zvrásnenie alebo pokrčenie ............................................................................................ 223
Zvislé biele čiary ............................................................................................................. 223
Stopy od valca ................................................................................................................ 224
Biele fľaky na čiernej tlači ............................................................................................... 224
Rozptýlené čiary ............................................................................................................. 224
Rozmazaná tlač .............................................................................................................. 225
Náhodné opakovanie obrázka ........................................................................................ 225

Riešenie problémov s tlačou po sieti ................................................................................................ 227
Riešenie problémov s faxom ............................................................................................................ 228

Riešenie problémov s odosielaním .................................................................................. 228
Riešenie problémov s príjmom ........................................................................................ 229

Riešenie problémov s kopírovaním .................................................................................................. 231

Predchádzanie problémom s kopírovaním ...................................................................... 231
Problémy s obrázkami ..................................................................................................... 231
Problémy so zaobchádzaním s médiami ......................................................................... 232
Problémy s výkonom ....................................................................................................... 234

Riešenie problémov s e-mailom ....................................................................................................... 235

Overenie platnosti adresy brány SMTP ........................................................................... 235
Overenie platnosti adresy brány LDAP ............................................................................ 235

Riešenie bežných problémov systému Windows ............................................................................ 236

viii

SKWW

background image

Riešenie bežných problémov systému Macintosh ........................................................................... 237
Riešenie problémov so systémom Linux .......................................................................................... 240
Riešenie problémov s jazykom PostScript ....................................................................................... 241

Všeobecné problémy ....................................................................................................... 241

Príloha A Spotrebný materiál a príslušenstvo

Objednajte si diely, príslušenstvo a spotrebný materiál ................................................................... 244

Objednávanie priamo zo spoločnosti HP ......................................................................... 244
Objednávanie prostredníctvom poskytovateľov služieb alebo technickej podpory .......... 244
Objednajte si priamo prostredníctvom zabudovaného webového servera (dostupné pre
tlačiarne pripojené k sieti) ................................................................................................ 244
Objednávanie priamo cez softvér HP Easy Printer Care ................................................. 244

Čísla súčiastok ................................................................................................................................. 245

Príslušenstvo ................................................................................................................... 245
Sady spotrebného materiálu a údržbárske sady ............................................................. 245
Pamäť .............................................................................................................................. 245
Káble a rozhrania ............................................................................................................. 246
Tlačové médiá ................................................................................................................. 246

Príloha B Servis a podpora

Vyhlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti Hewlett-Packard ...................................................... 249
Záručný servis vlastnej opravy zákazníkom ..................................................................................... 251
Vyhlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti Hewlett-Packard ...................................................... 252
HP Starostlivosť o zákazníkov ......................................................................................................... 253

Služby poskytované on-line ............................................................................................. 253
Telefonická podpora ........................................................................................................ 253
Softvérové pomôcky, ovládače a elektronické informácie ............................................... 253
Priame objednávanie príslušenstva a spotrebného materiálu od spoločnosti HP ........... 253
Informácie o servise HP ................................................................................................... 253
Servisné zmluvy spoločnosti HP ...................................................................................... 254
softvér HP Easy Printer Care .......................................................................................... 254
Podpora spoločnosti HP a informácie pre používateľov počítačov Macintosh ................ 254

Servisné zmluvy spoločnosti HP ...................................................................................................... 255

zmluvy o servise u zákazníka .......................................................................................... 255

Servis u zákazníka v nasledujúci deň ............................................................. 255
Servis u zákazníka do týždňa (hromadný servis) ............................................ 255

Opätovné zabalenie zariadenia ....................................................................................... 255
Rozšírená záruka ............................................................................................................. 256

Príloha C Technické parametre

Fyzické parametre ............................................................................................................................ 258
Elektrické parametre ........................................................................................................................ 259
Hlučnosť ........................................................................................................................................... 260
Prevádzkové prostredie .................................................................................................................... 261

Príloha D Informácie o predpisoch

Smernice komisie FCC ..................................................................................................................... 264
Program ekologického dozoru nad nezávadnosťou výrobkov ......................................................... 265

Ochrana životného prostredia .......................................................................................... 265

SKWW

ix

background image

Produkcia ozónu .............................................................................................................. 265
Spotreba energie ............................................................................................................. 265
Spotreba tonera ............................................................................................................... 265
Spotreba papiera ............................................................................................................. 265
Plasty ............................................................................................................................... 265
Spotrebný materiál tlačiarne HP LaserJet ....................................................................... 265
Informácie o programe vrátenia a recyklácie spotrebného materiálu spoločnosti HP ..... 266
Papier .............................................................................................................................. 266
Obmedzenia materiálov ................................................................................................... 267
Odstránenie opotrebovaných zariadení používateľmi v domácnostiach v rámci
Európskej únie ................................................................................................................. 267
Hárok s údajmi o bezpečnosti materiálu (MSDS) ............................................................ 268
Ďalšie informácie ............................................................................................................. 268

Vyhlásenie o telekomunikáciách ...................................................................................................... 269
Vyhlásenie o zhode .......................................................................................................................... 270

bezpečnosť laserového zariadenia .................................................................................. 271
Predpisy a vyhlásenie o spôsobilosti výrobku pre Kanadu .............................................. 271
Vyhlásenie VCCI (Japonsko) ........................................................................................... 271
Vyhlásenie o sieťovom elektrickom kábli (Japonsko) ...................................................... 271
Vyhlásenie EMI (Kórea) ................................................................................................... 271
Vyhlásenie EMI (Taiwan) ................................................................................................. 272
Vyhlásenie o laserovom zariadení pre Fínsko ................................................................. 272

Príloha E Práca s pamäťou a kartami tlačového servera

Prehľad ............................................................................................................................................. 274
Inštalácia pamäte tlačiarne ............................................................................................................... 275

Inštalácia pamäte tlačiarne .............................................................................................. 275

Kontrola inštalácie modulu DIMM ..................................................................................................... 279
Šetrenie prostriedkov (trvalé prostriedky) ........................................................................................ 280
Zapnutie pamäte pre Windows ......................................................................................................... 281
Použitie kariet tlačového servera HP Jetdirect ................................................................................. 282

Inštalácia karty tlačového servera HP Jetdirect ............................................................... 282
Odstránenie karty tlačového servera HP Jetdirect .......................................................... 283

Slovník pojmov ............................................................................................................................................... 285

Index ................................................................................................................................................................. 289

x

SKWW

Vyhlásenia o bezpečnosti ................................................................................................................. 271

background image

1