HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Przegląd

background image

Przegląd

Ekrany Praca w sieci pozwalają na konfigurację i zarządzanie produktem w sieci. Wygląd i funkcje
ekranów dostępne na karcie Praca w sieci różnią się w zależności od modelu i wersji posiadanego
serwera druku HP Jetdirect. Poniższy ekran jest podobny do ekranu wyświetlanego po kliknięciu karty
Praca w sieci. Aby wyświetlić żądany ekran, kliknij menu Praca w sieci znajdujące się po lewej stronie
paska nawigacyjnego.

Rysunek 5-1

Ekran Ustawienia sieciowe

Tabela 5-1

Ustawienia sieciowe

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

1

Wbudowany serwer
internetowy HP – karty i
pozycje menu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Nawigacja po wbudowanym serwerze

internetowym HP

.

2

Wybierz język

Pozwala wybrać język karty Praca w sieci. Lista języków dostępnych na karcie
Praca w sieci nie jest identyczna z listą języków dostępnych na karcie
Ustawienia.

3

Pomoc

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących opcji na karcie Praca w sieci, kliknij
Pomoc.

W zależności od modelu serwera druku HP Jetdirect i wersji oprogramowania ekrany Praca w sieci
pozwalają na przeprowadzenie niektórych z poniżej wymienionych zadań:

Zmiana ustawień sieci dla różnych rodzajów połączeń sieciowych.

Włączenie lub wyłączenie protokołów druku.

86

Rozdział 5 Zarządzanie funkcjami sieci z ekranów Praca w sieci

PLWW

background image

Konfiguracja kontaktu i adresów URL pomocy technicznej.

Konfiguracja hasła dostępu do ustawień urządzenia i sieci. To hasło jest synchronizowane z
hasłem zdefiniowanym na ekranie Zabezpieczenia na karcie Ustawienia, dlatego można je
ustawiać na którymkolwiek z tych ekranów.

Konfiguracja zabezpieczeń produktu z zastosowaniem haseł, list dostępu i protokołów
zarządzania.

Wyświetlenie ogólnych informacji dotyczących stanu sieci, w tym statystyk sieci zapisanych w
serwerze druku, które są pomocne podczas rozwiązywania problemów i optymalizacji pracy.

Wyświetlenie informacji dotyczących protokołów dla wszystkich obsługiwanych połączeń
sieciowych.

Wyświetlenie strony konfiguracji serwera HP Jetdirect.

Ustawienie częstotliwości sprawdzania stanu sieci przez Wbudowany serwer internetowy HP.

Szczegółowe informacje dotyczące ekranów Praca w sieci można znaleźć w następujących źródłach:

Pomoc. Na każdym ekranie Praca w sieci, w obszarze Inne łącza jest dostępne łącze Pomoc
pozwalające na wyświetlenie opisu funkcji sieciowych. Z ekranu Pomoc można także uzyskać
dostęp do dodatkowych informacji znajdujących się na stronie internetowej HP.

Podręcznik administratora serwera druku HP Jetdirect. Niniejszy podręcznik jest standardowo
dostępny na płycie CD z oprogramowaniem dostarczonym wraz z urządzeniem. Można go także
pobrać dla odpowiedniego modelu urządzenia z wymienionych poniżej stron pomocy technicznej
witryny hp.com.

www.hp.com/support/LJM3027mfp

www.hp.com/support/LJM3035mfp

www.hp.com/support/LJM4345mfp

www.hp.com/support/LJM5025mfp

www.hp.com/support/LJM5035mfp

PLWW

Przegląd

87

background image

88

Rozdział 5 Zarządzanie funkcjami sieci z ekranów Praca w sieci

PLWW

background image

6