HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Strona zużycia

background image

Strona zużycia

Ekran Strona zużycia zawiera informacje dotyczące liczby stron dla poszczególnych rozmiarów
materiałów wydrukowanych przez urządzenie, a także liczbę wydruków dwustronnych. Łączna liczba
jest obliczana przez pomnożenie sumy wydruków przez wartość Jednostki.

Informacje na tym ekranie pomagają określić wymaganą do przygotowania ilość tonera lub papieru.
Poniższa ilustracja i tabela opisują sposób korzystania z tego ekranu.

20

Rozdział 2 Wyświetlanie stanu urządzenia na ekranach Informacje Wbudowany serwer
internetowy HP

PLWW

background image

Rysunek 2-5

Ekran Strona zużycia

PLWW

Strona zużycia

21

background image

Tabela 2-5

Strona zużycia

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

1

Wbudowany serwer internetowy
HP – karty i pozycje menu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Nawigacja po wbudowanym

serwerze internetowym HP

.

2

Wykorzystanie całkowite
(równoważne)

Wskazuje typy drukowanych stron, liczbę wydrukowanych dokumentów
jednostronnych i dwustronnych, a także całkowitą liczbę wydrukowanych
stron.

3

Jednostki

Jednostka jest równa standardowej stronie formatu A4 (lub Letter).
Wszystkie inne rozmiary stron są wyświetlane w odniesieniu do rozmiaru
standardowego. Dwustronny dokument formatu A4 (lub Letter) jest liczony
jako dwie jednostki.

4

Dupleks – 1 obraz

„Dupleks – 1 obraz” odnosi się do stron wydrukowanych jako część zadania
druku dwustronnego z zadrukowaną tylko jedną stroną.

5

Użycie trybów druku i ścieżki
papieru (faktyczne)

Wskazuje różne tryby wydruku użyte dla kolorowych i czarno-białych zadań
drukowania.

6

Dane o dotychczasowym pokryciu Wskazuje średnią ilość tonera użytego do wydrukowania jednej strony.

22

Rozdział 2 Wyświetlanie stanu urządzenia na ekranach Informacje Wbudowany serwer
internetowy HP

PLWW