HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Ustawienia poczty elektronicznej

background image

Ustawienia poczty elektronicznej

Aby urządzenie mogło przekazywać wiadomości e-mail pod adres docelowy, wymagane jest podanie
adresu serwera bramy SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Jeśli brama SMTP nie odpowiada lub nie
została skonfigurowana, na ekranie pojawi się następujący komunikat:

Serwer 0.0.0.0 nie odpowiada lub nie jest prawidłowym serwerem bramy SMTP.

Ekran Ustawienia poczty elektronicznej służy do konfiguracji ustawień SMTP, określenia
maksymalnego rozmiaru załącznika wiadomości e-mail i zdefiniowania domyślnego adresu e-mail
urządzenia. Można tu także wprowadzić domyślny temat wszystkich wysyłanych przez urządzenie
wiadomości e-mail. Poniższa ilustracja i tabela opisują sposób korzystania z tego ekranu.

Rysunek 4-2

Ekran Ustawienia poczty elektronicznej

Tabela 4-2

Ustawienia poczty elektronicznej

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

1

Wbudowany serwer
internetowy HP – karty i
pozycje menu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Nawigacja po wbudowanym serwerze

internetowym HP

.

2

Pomoc

Kliknięcie powoduje otwarcie pliku pomocy zawierającego informacje
dotyczące ekranów karty Dystrybucja cyfrowa.

3

Wyślij wiadomość e-mail

Pozwala wysyłać wiadomości e-mail bezpośrednio z urządzenia do serwera
bramy SMTP.

4

Brama SMTP urządzenia

Pozwala wprowadzić adres TCP/IP lub nazwę hosta serwera bramy SMTP
obsługującego żądania wiadomości e-mail z urządzenia. Jeśli adres TCP/IP lub

60

Rozdział 4 Ustawianie opcji dystrybucji cyfrowej

PLWW

background image

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

nazwa hosta bramy SMTP nie są znane, kliknięcie przycisku Znajdź bramy
pozwala wyszukać odpowiedni serwer bramy SMTP w sieci.

Uwaga

Niektóre urządzenia rozpoznają wyłącznie adresy TCP/IP. W

takich przypadkach nazwy hostów są konwertowane na
odpowiadające im adresy TCP/IP.

5

Maksymalny rozmiar
załącznika

Pozwala wybrać maksymalny rozmiar załączników wiadomości e-mail, które
mogą być przesyłane przez serwer bramy SMTP. Jeśli wymagane jest
wysyłanie przez urządzenie załączników większych niż określony tu rozmiar
maksymalny, załączniki zostaną podzielone na mniejsze pliki i wysłane w kilku
wiadomościach e-mail.

6

Włącz uwierzytelnianie
SMTP

To ustawienie powoduje, że do wysłania wiadomości e-mail będzie wymagane
uwierzytelnienie SMTP.

Uwierzytelnienie SMTP pozwala na podanie nazwy użytkownika i hasła w
serwerze SMTP (jeśli są wymagane). Dane logowania są wymagane przez
większość dostawców usług internetowych.

7

Użyj danych logowania
użytkownika urządzenia

Z tego ustawienia można skorzystać tylko wtedy, gdy zostało włączone
uwierzytelnianie dla SMTP i użytkownicy urządzenia posiadają swoje konta na
serwerze SMTP. W większości przypadków zalecaną metodą jest opcja Użyj
publicznych danych logowania
.

8

Użyj publicznych danych
logowania

To ustawienie powoduje, że dla wszystkich użytkowników urządzenia do
serwera SMTP będzie podawana taka sama nazwa i hasło.

9

Znajdź bramy

Jeśli adres TCP/IP lub nazwa hosta bramy SMTP nie są znane, kliknięcie tego
przycisku pozwala wyszukać odpowiedni serwer bramy SMTP w sieci.

Uwaga

W przypadku korzystania z usług poczty elektronicznej

świadczonych przez dostawcę usług internetowych ta funkcja może nie
działać prawidłowo. Aby uzyskać nazwę lub adres bramy SMTP oraz
nazwę użytkownika i hasło dostępu do poczty, należy skontaktować się
z dostawcą usług.

10

Testuj

Kliknięcie tego przycisku pozwala sprawdzić, czy określony serwer bramy
SMTP jest prawidłowy i czy działa.

11

Adres e-mail

Pozwala wprowadzić adres e-mail osoby, która będzie wyświetlana jako
domyślny nadawca.

12

Nazwa wyświetlana

Pozwala wprowadzić nazwę, która ma być wyświetlana w polu „Od” wiadomości
e-mail wysyłanych przez urządzenie. W tym polu można także dołączyć
dodatkowe instrukcje, np. „Proszę wprowadzić swój adres e-mail”.

Uwaga

Jeśli nazwa nie została podana, w polu „Od” wysyłanych

wiadomości e-mail będzie wyświetlany adres wprowadzony w polu
Adres e-mail.

13

Nie zezwalaj użytkownikowi
na zmianę adresu
domyślnego „Od:”

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że standardowi użytkownicy nie będą
mogli zmieniać adresu e-mail ustawionego przez administratora.

14

Temat domyślny

Pole pozwala na wprowadzenie tematu dla wszystkich wiadomości e-mail
wysyłanych przez urządzenie. W tym polu można także dołączyć dodatkowe
instrukcje, np. „Proszę wprowadzić temat wiadomości”.

15

Zaawansowane

Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie nowego ekranu, który pozwala
na zdefiniowanie tekstu i konfigurację ustawień załączników wiadomości

Tabela 4-2

Ustawienia poczty elektronicznej (ciąg dalszy)

PLWW

Ustawienia poczty elektronicznej

61

background image

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

wysyłanych przez urządzenie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Zaawansowane ustawienia poczty elektronicznej

.