HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Ustawienia faksu

background image

Ustawienia faksu

Urządzenie może wysyłać skanowane dokumenty pod numery faksu w celu symulacji funkcji wysyłania
urządzenia faksowego. Jeśli urządzenie zostało wyposażone w modem faksu, może także zostać
skonfigurowane w celu odbioru faksów przychodzących.

Uwaga

Ekran Ustawienia faksu (i menu Wysyłanie do faksu po lewej stronie) jest

wyświetlany pod warunkiem wyposażenia urządzenia w modem faksu.

Ekran Ustawienia faksu pozwala na konfigurację funkcji wysyłania faksów. Poniższa ilustracja i tabela
opisują sposób korzystania z tego ekranu.

Rysunek 4-4

Ekran Ustawienia faksu

Tabela 4-4

Wysyłanie do faksu

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

1

Wbudowany serwer
internetowy HP – karty i
pozycje menu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Nawigacja po wbudowanym serwerze

internetowym HP

.

2

Pomoc

Kliknięcie powoduje otwarcie pliku pomocy zawierającego informacje dotyczące
ekranów karty Dystrybucja cyfrowa.

PLWW

Ustawienia faksu

63

background image

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

3

Wysyłaj faksy

bezpośrednio z modemu
wewnętrznego urządzenia

Pozwala wysyłać faksy bezpośrednio z
urządzenia. Wybór tej opcji wymaga wyboru lub
wprowadzenia następujących informacji:

Kraj/region

Nazwa firmy

Numer telefonu, do którego został
podłączony wewnętrzny modem urządzenia

Prefiks wymagany przez system
telefoniczny (jeśli używany)

z wykorzystaniem usługi
Dystrybucja cyfrowa

Pozwala wysyłać faksy z wykorzystaniem usługi
Dystrybucja cyfrowa.

4

Ustawienia modemu
urządzenia

Te ustawienia należy zdefiniować, jeśli na liście Wysyłaj faksy została wybrana
opcja bezpośrednio z modemu wewnętrznego urządzenia.

5

Zaawansowane

Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie nowego okna pozwalającego na
konfigurację zaawansowanych ustawień urządzenia, takich jak głośność modemu
i dzwonka oraz ustawienia wysyłania i odbierania. Ekran pozwala także na
wydrukowanie dziennika zdarzeń faksu i uzyskanie dostępu do ustawień
zabezpieczeń i diagnostyki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Zaawansowane

ustawienia faksu

.

6

Powiadomienie

Pozwala skonfigurować opcje powiadamiania, takie jak wysyłanie potwierdzeń
pomyślnego (lub niepomyślnego) przesyłania faksów, drukowanie powiadomień
oraz wysyłanie raportów do nadawcy. Zaznaczenie pola wyboru Łącznie z
miniaturami
powoduje, że do raportu będzie dołączany pomniejszony obraz
skanowanego dokumentu.

7

Jakość

Pozwala ustawić rozdzielczość faksów wychodzących.

8

Kod bilingu

Pozwala wprowadzić kod bilingowy (jeśli jest używany). Zaznaczenie pola wyboru
Z możliwością edycji przez użytkownika pozwoli użytkownikom zmieniać kod
bilingowy. Pole Minimalna długość służy do ustawienia minimalnej długości kodu
bilingowego. Kod bilingu może być wartością w zakresie od 1 do 16.