HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Inicjalizacja uwierzytelniania Kerberos

background image

Inicjalizacja uwierzytelniania Kerberos

Aby zainicjować uwierzytelnianie Kerberos dla posiadanego produktu, wykonaj poniższe czynności.

Uwaga

Wbudowane uwierzytelnianie Kerberos korzysta z biletów sesji. Bilety zawierają

znaczniki czasu nadane przez kontrolera domen Kerberos (KDC – Kerberos Domain Controller)
oraz przez urządzenie. Bardzo istotna jest różnica czasu pomiędzy znacznikami, która nie może
przekraczać pięciu minut. Można to osiągnąć przez synchronizację zegarów KDC i urządzenia.

1.

Otwórz Wbudowany serwer internetowy HP w przeglądarce internetowej.

2.

Wybierz kartę Ustawienia, a następnie Uwierzytelnianie Kerberos.

3.

W sekcji Dostęp do serwera uwierzytelniającego Kerberos wykonaj poniższe czynności.

a.

W polu Domyślny segment (domena) Kerberos wprowadź nazwę domeny. W nazwie
domeny są rozróżniane wielkie i małe litery. Należy korzystać wyłącznie z wielkich liter, na
przykład: TECHNICAL.MARKETING.

b.

W polu Wprowadź nazwę hosta serwera Kerberos wpisz adres IP urządzenia, na przykład:
15.62.64.203 (adres IP)

Uwaga

W polu Port serwera Kerberos automatycznie pojawi się wartość 88.

PLWW

Kerberos, uwierzytelnianie

81

background image

4.

W sekcji Dostęp do serwera LDAP wykonaj poniższe czynności.

a.

Z rozwijanego menu Sposób łączenia się z serwerem LDAP wybierz pozycję Kerberos.

b.

Kliknij i wybierz żądaną metodę logowania.

W przypadku wyboru opcji Użyj publicznych danych logowania wprowadź nazwę
użytkownika i hasło.

Uwaga

Zapamiętaj sposób ustawiania nazwy użytkownika na ekranie LDP. Nazwa

użytkownika jest zdefiniowana w urządzeniu w wartości DN danego użytkownika
stanowiącej część śladu LDP, a jej format jest inny niż standardowy format konta
domeny Windows. Jej format ma często postać całego adresu e-mail użytkownika,
wraz z częścią @xx.xx.

c.

W polu tekstowym Serwer LDAP wprowadź adres serwera LDAP.

d.

W polu Port wprowadź wartość 389.

5.

W sekcji Przeszukiwanie bazy danych LDAP wykonaj następujące czynności:

a.

W polu Początek wyszukiwania wklej prefiks wyszukiwania.

b.

W polu Uzgodnij wprowadzoną nazwę z atrybutem LDAP wprowadź nazwę
sAMAccountName.

c.

Odszukaj adres e-mail użytkownika urządzenia w śladzie LDP. Skopiuj atrybut określający
adres e-mail, a następnie wklej go w polu Pobierz adres e-mail użytkownika urządzenia,
korzystając z atrybutu
.

Niektóre środowiska Kerberos wymagają podania szczegółowych atrybutów. Na przykład
używany tutaj atrybut userPrincipalName zastępuje atrybut mail.

d.

Odszukaj nazwę użytkownika urządzenia przy użyciu atrybutu w śladzie LDP. Skopiuj
atrybut określający nazwę, a następnie wklej ją w polu oraz nazwę przy użyciu atrybutu.

Uwaga

Środowisko Kerberos wymaga atrybutu cn zamiast displayName.

e.

Kliknij przycisk Zastosuj.

Po zakończeniu tych czynności przejdź do następnej części,

Konfiguracja Menedżera uwierzytelniania

w uwierzytelnianiu Kerberos

.

82

Rozdział 4 Ustawianie opcji dystrybucji cyfrowej

PLWW