HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Dziennik

background image

Dziennik

Ekran Dziennik pozwala na wyświetlanie informacji dotyczących zadań dystrybucji cyfrowej oraz
związanych z nimi błędów. Poniższa ilustracja i tabela opisują sposób korzystania z tego ekranu.

Uwaga

Po zainstalowaniu oprogramowania HP DSS czynności dystrybucji cyfrowej są

zapisywane w oprogramowaniu HP DSS zamiast w Wbudowany serwer internetowy HP. Aby
wyświetlić dziennik, uruchom narzędzie konfiguracyjne oprogramowania dystrybucji cyfrowej
HP, a następnie kliknij kartę Dziennik. Wpisy widoczne w Wbudowany serwer internetowy HP
dotyczą tylko czynności skonfigurowanych z poziomu panelu sterowania lub ekranów
Wbudowany serwer internetowy HP.

Rysunek 4-12

Ekran Dziennik

Tabela 4-10

Dziennik

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

1

Wbudowany serwer
internetowy HP – karty
i pozycje menu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Nawigacja po wbudowanym serwerze

internetowym HP

.

2

Pomoc

Kliknięcie powoduje otwarcie pliku pomocy zawierającego informacje dotyczące
ekranów karty Dystrybucja cyfrowa.

3

Ważność

Wyświetla ważność błędu dla poszczególnych pozycji w dzienniku (jeśli występuje).

4

Urządzenie

Wyświetla adres TCP/IP urządzenia.

5

Użytkownik

Wyświetla informacje o użytkowniku, który zainicjował zdarzenie.

6

Zdarzenie

Określa, czy zdarzenie zostało zakończone powodzeniem, czy też wystąpił błąd.

7

Godzina

Wyświetla godzinę poszczególnych pozycji dziennika.

8

Zapisz

Kliknięcie tego przycisku powoduje zapisanie danych dziennika do pliku.

9

Szczegóły

Aby wyświetlić szczegóły pozycji dziennika, należy ją zaznaczyć, a następnie kliknąć
przycisk Szczegóły.

10

Odśwież

Kliknięcie tego przycisku pozwala na aktualizację widoku w celu uwzględnienia
najnowszych pozycji dziennika.

11

Usuń

Kliknięcie tego przycisku powoduje usunięcie informacji z dziennika.

PLWW

Dziennik

77

background image

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

Uwaga

Kliknięcie przycisku Usuń usuwa jedynie dziennik z ekranu.

Pozycje dziennika pozostają w pamięci urządzenia na potrzeby rozliczania
zadań.

Kliknięcie przycisku Szczegóły na ekranie Dziennik powoduje wyświetlenie ekranu Szczegóły. Ten
ekran zawiera informacje dotyczące zadań dystrybucji cyfrowej, takie jak identyfikator zadania, czas
wysłania, nazwa nadawcy i inne szczegóły.

Rysunek 4-13

Ekran Szczegóły

W przypadku zadań zakończonych niepowodzeniem na dole ekranu Szczegóły jest wyświetlany
przycisk Rozwiąż problem. Kliknięcie przycisku Rozwiąż problem powoduje wyświetlenie ekranu
Rozwiązywanie problemów. Kliknięcie podkreślonego łącza wyświetlanego poniżej szczegółów
(Wewnętrzny błąd poczty elektronicznej na poniższym przykładzie) powoduje wyświetlenie ekranu
pozwalającego rozwiązać dany problem.

Tabela 4-10

Dziennik (ciąg dalszy)

78

Rozdział 4 Ustawianie opcji dystrybucji cyfrowej

PLWW

background image

Rysunek 4-14

Ekran Rozwiązywanie problemów

PLWW

Dziennik

79