HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Adresowanie

background image

Adresowanie

Uwaga

Protokół LDAP jest zwykle stosowany tylko w firmowych środowiskach poczty

elektronicznej. W przypadku korzystania z usług poczty elektronicznej świadczonych przez
dostawcę usług internetowych firma HP zaleca używanie funkcji Książka adresowa.

Aby urządzenie mogło wysyłać skanowane dokumenty, należy wprowadzić co najmniej jeden adres
docelowy. Funkcja adresowania upraszcza ten proces dzięki dostępowi do serwera LDAP.

Ekran Adresowanie pozwala określić funkcje bezpośredniego pobierania adresów przez urządzenie z
bazy danych serwera LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) zamiast z kopii książki adresowej
LDAP. Bezpośrednie korzystanie z książki adresowej LDAP zapewnia podawanie zawsze aktualnych
adresów. Jeśli ustawienia serwera LDAP są nieprawidłowe lub też nie można ich było wykryć
automatycznie, na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat. Poniższa ilustracja i tabela opisują sposób
korzystania z tego ekranu.

Rysunek 4-9

Ekran Ustawienia adresowania

Tabela 4-7

Ustawienia adresowania

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

1

Wbudowany serwer
internetowy HP – karty i
pozycje menu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Nawigacja po wbudowanym

serwerze internetowym HP

.

2

Pomoc

Kliknięcie powoduje otwarcie pliku pomocy zawierającego informacje
dotyczące ekranów karty Dystrybucja cyfrowa.

PLWW

Adresowanie

71

background image

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

3

Zezwól urządzeniu na
bezpośredni dostęp do książki
adresowej LDAP

Zaznaczenie tego pola wyboru zapewnia bezpośredni dostęp urządzenia do
książki adresowej LDAP.

4

Sposób łączenia się z
serwerem LDAP

Anonimowy

Wybór tej opcji pozwala na połączenie z
serwerem LDAP nie wymagającym
danych logowania w celu uzyskania
dostępu do bazy danych LDAP.

Prosty

Wybór tej opcji pozwala na połączenie z
serwerem LDAP wymagającym danych
logowania w celu korzystania z bazy
danych LDAP.

Wybór tej opcji wymaga wprowadzenia
nazwy, hasła i domeny użytkownika.
Uwaga: Hasło przesyłane w sieci nie
będzie szyfrowane.

Proste, z wykorzystaniem
protokołu SSL

Wybór tej opcji pozwala na połączenie z
serwerem LDAP wymagającym danych
logowania w celu korzystania z bazy
danych LDAP. Ta opcja obsługuję
Kerberos w wersji 2.

Wybór tej opcji wymaga wprowadzenia
nazwy, hasła i domeny użytkownika.

Uwaga

Ta opcja nie jest

dostępna dla wszystkich
urządzeń.

5

Użyj danych logowania
użytkownika urządzenia

Z tego ustawienia można skorzystać tylko wtedy, gdy zostało włączone
uwierzytelnianie dla SMTP i użytkownicy urządzenia posiadają swoje konta
na serwerze SMTP. W większości przypadków zalecaną metodą jest opcja
Użyj publicznych danych logowania.

6

Użyj publicznych danych
logowania

To ustawienie powoduje, że dla wszystkich użytkowników urządzenia do
serwera SMTP będzie podawana taka sama nazwa i hasło.

Te publiczne dane logowania są używane w celu bezpośredniego łączenia
z LDAP. Wprowadzone do urządzenia publiczne dane logowania będą przez
nie używane w celu uzyskania dostępu do katalogu LDAP dla wszystkich
użytkowników.

7

Serwer LDAP

Pozwala wprowadzić nazwę hosta lub adres TCP/IP serwera LDAP, którego
baza danych zawiera scentralizowaną książkę adresową.

Uwaga

Niektóre urządzenia rozpoznają wyłącznie adresy TCP/

IP. W takich przypadkach nazwy hostów są konwertowane na
odpowiadające im adresy TCP/IP.

8

Port

Pozwala wprowadzić numer portu TCP/IP, na którym serwer LDAP
przetwarza żądania. Zwykle numerem portu jest 3268.

9

Znajdź serwer

Kliknięcie tego przycisku pozwala na wyszukanie dostępnych serwerów
LDAP.

10

Ustawienia znajdowania

Po kliknięciu tego przycisku urządzenie podejmie próbę określenia
optymalnych ustawień przeszukiwania bazy danych LDAP dla danego
serwera.

Tabela 4-7

Ustawienia adresowania (ciąg dalszy)

72

Rozdział 4 Ustawianie opcji dystrybucji cyfrowej

PLWW

background image

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

11

Początek wyszukiwania

Pozwala wprowadzić nazwę wyróżniającą (DN) wpisu do struktury katalogu
LDAP, w którym rozpoczyna się wyszukiwanie adresu. Nazwa wyróżniająca
(DN) składa się z par „atrybut=wartość”, oddzielonych przecinkami. Na
przykład:

ou=departmentname,o=companyname

ou=marketing,o=Hewlett Packard,c=US

o=hp.com

ou=engineering,cn=users,dc=hp,dc=com

Uwaga

W przypadku niektórych serwerów LDAP pole Początek

wyszukiwania może pozostać puste (w takiej sytuacji jako początek
wyszukiwania będzie przyjmowany jego węzeł podstawowy).

12

Sposób wyszukiwania
informacji o użytkownikach
urządzenia

Ustawienia domyślne dla
Exchange 5.5

Z ustawienia tego korzysta się w
przypadku łączenia z serwerem
Microsoft Exchange 5.5, na którym
uruchomiono protokół LDAP. Wartości
atrybutów LDAP są ustawiane
automatycznie.

Ustawienia domyślne dla
Active Directory

Z ustawienia tego korzysta się w
przypadku łączenia z serwerem
Microsoft Exchange 2000, na którym
uruchomiono protokół LDAP. Wartości
atrybutów LDAP są ustawiane
automatycznie.

Niestandardowy

Wybór tego ustawienia wymaga ręcznej
konfiguracji wartości atrybutów LDAP.

13

Uzgodnij wprowadzoną nazwę
z atrybutem LDAP

Pozwala wprowadzić atrybut do bazy danych LDAP identyfikujący osobę w
książce adresowej. Wartość tego atrybutu jest porównywana z
wprowadzonym przez użytkownika nazwiskiem osoby w celu odnalezienia
jej adresu e-mail. Poniżej przedstawiono kilka używanych atrybutów LDAP:

uid: Identyfikator użytkownika

cn: Nazwa wspólna

sn: Nazwisko

givenName: Imię

14

Pobierz adres e-mail
użytkownika urządzenia,
korzystając z atrybutu

Pozwala wprowadzić atrybut LDAP zawierający adres e-mail osoby. Poniżej
przedstawiono dwa używane atrybuty LDAP:

rfc822Mailbox

mail

15

Zaawansowane

Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie nowego ekranu, który
pozwala na ustawienie zaawansowanych funkcji serwera LDAP. Aby
uzyskać więcej informacji, zobacz

Zaawansowane ustawienia

adresowania

.

16

Testuj

Kliknięcie tego przycisku pozwala na przetestowanie zdefiniowanych
ustawień.

Tabela 4-7

Ustawienia adresowania (ciąg dalszy)

PLWW

Adresowanie

73