Pomoc usługi HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series

background image
background image
background image

Wbudowany serwer internetowy HP

Podręcznik użytkownika

background image

Prawa autorskie i gwarancja

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez
wcześniejszego pisemnego zezwolenia jest
zabronione, z wyłączeniem czynności
dozwolonych przez prawa autorskie.

Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.

Jedyne gwarancje dla produktów i
usług firmy HP zostały zawarte w
oświadczeniu gwarancyjnym dostarczonym
z tymi produktami i usługami. Żaden zapis w
niniejszym dokumencie nie może być
interpretowany jako dodatkowa gwarancja.
Firma HP nie będzie odpowiadać za
występujące w niniejszym dokumencie błędy
techniczne, redakcyjne lub pominięcia.

Znaki handlowe

Adobe® oraz PostScript® są znakami
handlowymi firmy Adobe Systems
Incorporated.

Microsoft® i Windows® są zarejestrowanymi
znakami handlowymi firmy Microsoft Corp.

Edition 1, 5/2006

background image

Spis treści

1 Przegląd

Co to jest wbudowany serwer internetowy? ........................................................................................ 2

Funkcje ............................................................................................................................... 2
HP Web Jetadmin i wbudowany serwer internetowy HP ..................................................... 3

Wymagania systemowe ....................................................................................................................... 4
Uruchamianie wbudowanego serwera internetowego HP .................................................................... 5
Logowanie i wylogowywanie ................................................................................................................ 6

Logowanie się jako administrator ........................................................................................ 6
Wylogowywanie się jako administrator ............................................................................... 7

Nawigacja po wbudowanym serwerze internetowym HP ..................................................................... 8

2 Wyświetlanie stanu urządzenia na ekranach Informacje Wbudowany serwer internetowy HP

Stan urządzenia ................................................................................................................................ 12
Strona konfiguracji .............................................................................................................................. 14
Stan materiałów eksploatacyjnych ..................................................................................................... 17
Dziennik zdarzeń ................................................................................................................................ 19
Strona zużycia .................................................................................................................................... 20
Informacje o urządzeniu ..................................................................................................................... 23
Panel sterowania ................................................................................................................................ 24
Drukuj ................................................................................................................................................. 25

Drukowanie pliku lub aktualizacja oprogramowania sprzętowego z poziomu ekranu
Drukowanie ........................................................................................................................ 26

3 Konfiguracja urządzenia z ekranów Ustawienia

Konfiguruj urządzenie ......................................................................................................................... 28

Korzystanie z pozycji menu na ekranie Konfiguruj urządzenie .......................................... 29

Serwer poczty elektronicznej .............................................................................................................. 30

Konfiguracja poczty wychodzącej ...................................................................................... 31
Konfiguracja zwrotnego adresu e-mail .............................................................................. 31

Alarmy ................................................................................................................................................ 32

Korzystanie z ekranu Alarmy ............................................................................................ 33
Wysyłanie poleceń e-mail do urządzenia .......................................................................... 38

Żądanie wysłania stron informacyjnych kierowane do urządzenia za pomocą
poczty elektronicznej ......................................................................................... 38

Automatyczne wysyłanie .................................................................................................................... 40

Włączanie funkcji automatycznego wysyłania ................................................................... 41

Bezpieczeństwo ................................................................................................................................. 42
Menedżer uwierzytelniania ................................................................................................................. 44
Uwierzytelnianie LDAP ....................................................................................................................... 45

PLWW

iii

background image

Edytuj inne odnośniki ......................................................................................................................... 48

Dodawanie łącza ............................................................................................................... 49
Usuwanie łącza .................................................................................................................. 49

Informacje o urządzeniu ..................................................................................................................... 50
Język .................................................................................................................................................. 51
Data i godzina .................................................................................................................................... 53

Format daty/godziny .......................................................................................................... 53
Ustawianie przesunięć czasowych .................................................................................... 54

Godzina budzenia .............................................................................................................................. 56

4 Ustawianie opcji dystrybucji cyfrowej

Korzystanie z oprogramowania HP DSS ............................................................................................ 58
Ustawienia ogólne .............................................................................................................................. 59
Ustawienia poczty elektronicznej ....................................................................................................... 60

Zaawansowane ustawienia poczty elektronicznej ............................................................. 62

Ustawienia faksu ................................................................................................................................ 63

Zaawansowane ustawienia faksu ..................................................................................... 64

Wysyłanie do folderu .......................................................................................................................... 68

Dodawanie wstępnie zdefiniowanego folderu .................................................................... 69
Edycja i wyświetlenie wstępnie zdefiniowanego folderu .................................................... 70
Usuwanie wstępnie zdefiniowanego folderu ...................................................................... 70
Usuwanie wszystkich folderów .......................................................................................... 70
Sprawdzanie wstępnie zdefiniowanego folderu ................................................................. 70

Adresowanie ....................................................................................................................................... 71

Zaawansowane ustawienia adresowania .......................................................................... 74

Książka adresowa .............................................................................................................................. 75

Inne ekrany Książki adresowej .......................................................................................... 76

Dziennik .............................................................................................................................................. 77
Preferencje ......................................................................................................................................... 80
Kerberos, uwierzytelnianie ................................................................................................................. 81

Inicjalizacja uwierzytelniania Kerberos .............................................................................. 81
Konfiguracja Menedżera uwierzytelniania w uwierzytelnianiu Kerberos ........................... 83
Skonfiguruj ustawienia adresu dla uwierzytelniania Kerberos ........................................... 83
Korzystanie z panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego do uwierzytelniania
Kerberos ............................................................................................................................ 84

5 Zarządzanie funkcjami sieci z ekranów Praca w sieci

Przegląd ............................................................................................................................................. 86

6 Wykorzystywanie obszaru Inne łącza

hp instant support .............................................................................................................................. 90

Jak działa usługa hp instant support .................................................................................. 90
Informacje uzyskiwane z systemu hp instant support ........................................................ 90

Zakup materiały eksploatacyjne ......................................................................................................... 91
Wsparcie techniczne dla produktu .................................................................................................... 92
Mój serwis i Mój kontrakt serwisowy .................................................................................................. 93

Indeks ................................................................................................................................................................. 95

iv

PLWW

background image

Spis tabel

Tabela 1-1 Wbudowany serwer internetowy HP ................................................................................................ 8
Tabela 2-1 Stan urządzenia ............................................................................................................................. 12
Tabela 2-2 Strona konfiguracji ......................................................................................................................... 16
Tabela 2-3 Stan materiałów eksploatacyjnych ................................................................................................. 17
Tabela 2-4 Dziennik zdarzeń ............................................................................................................................ 19
Tabela 2-5 Strona zużycia ................................................................................................................................ 22
Tabela 2-6 Strona drukowania ......................................................................................................................... 26
Tabela 3-1 Konfiguruj urządzenie .................................................................................................................... 28
Tabela 3-2 Serwer poczty elektronicznej ......................................................................................................... 30
Tabela 3-3 Alarmy ............................................................................................................................................ 33
Tabela 3-4 Żądanie wysłania stron informacyjnych kierowane do urządzenia za pomocą poczty
elektronicznej ...................................................................................................................................................... 38
Tabela 3-5 Automatyczne wysyłanie ................................................................................................................ 40
Tabela 3-6 Bezpieczeństwo ............................................................................................................................. 42
Tabela 3-7 Menedżer uwierzytelniania ............................................................................................................. 44
Tabela 3-8 Uwierzytelnianie LDAP ................................................................................................................... 45
Tabela 3-9 Edytuj inne odnośniki ..................................................................................................................... 48
Tabela 3-10 Język ............................................................................................................................................ 51
Tabela 3-11 Data i godzina .............................................................................................................................. 53
Tabela 3-12 Godzina budzenia ........................................................................................................................ 56
Tabela 4-1 Ustawienia ogólne .......................................................................................................................... 59
Tabela 4-2 Ustawienia poczty elektronicznej ................................................................................................... 60
Tabela 4-3 Zaawansowane ustawienia poczty elektronicznej ......................................................................... 62
Tabela 4-4 Wysyłanie do faksu ........................................................................................................................ 63
Tabela 4-5 Zaawansowane ustawienia faksu .................................................................................................. 65
Tabela 4-6 Ustawienia wysyłania do folderu .................................................................................................... 68
Tabela 4-7 Ustawienia adresowania ................................................................................................................ 71
Tabela 4-8 Zaawansowane ustawienia adresowania ...................................................................................... 74
Tabela 4-9 Książka adresowa .......................................................................................................................... 75
Tabela 4-10 Dziennik ....................................................................................................................................... 77
Tabela 4-11 Ustawienia preferencji .................................................................................................................. 80
Tabela 5-1 Ustawienia sieciowe ....................................................................................................................... 86

PLWW

v

background image

vi

PLWW

background image

Spis rysunków

Rysunek 1-1 Okno dialogowe Wprowadź hasło sieciowe .................................................................................. 6
Rysunek 1-2 Przykładowy ekran Wbudowany serwer internetowy HP .............................................................. 8
Rysunek 2-1 Ekran Status urządzenia ............................................................................................................. 12
Rysunek 2-2 Ekran Strona konfiguracji ............................................................................................................ 15
Rysunek 2-3 Ekran Stan materiałów eksploatacyjnych ................................................................................... 17
Rysunek 2-4 Ekran Dziennik zdarzeń .............................................................................................................. 19
Rysunek 2-5 Ekran Strona zużycia .................................................................................................................. 21
Rysunek 2-6 Ekran Informacje na temat urządzenia ....................................................................................... 23
Rysunek 2-7 Ekran Panel sterowania .............................................................................................................. 24
Rysunek 2-8 Ekran Drukowanie ....................................................................................................................... 25
Rysunek 3-1 Ekran Konfiguruj urządzenie ....................................................................................................... 28
Rysunek 3-2 Ekran Serwer poczty elektronicznej ............................................................................................ 30
Rysunek 3-3 Ekran Alarmy ............................................................................................................................... 32
Rysunek 3-4 Ekran Alarmy - konfiguracja ........................................................................................................ 34
Rysunek 3-5 Ekran Alarmy – test ..................................................................................................................... 37
Rysunek 3-6 Ekran Automatyczne wysyłanie .................................................................................................. 40
Rysunek 3-7 Ekran Zabezpieczenia ................................................................................................................. 42
Rysunek 3-8 Ekran Menedżer uwierzytelniania ............................................................................................... 44
Rysunek 3-9 Ekran Uwierzytelnianie LDAP ..................................................................................................... 45
Rysunek 3-10 Ekran Edytuj inne odnośniki ...................................................................................................... 48
Rysunek 3-11 Ekran Informacje na temat urządzenia ..................................................................................... 50
Rysunek 3-12 Ekran Język ............................................................................................................................... 51
Rysunek 3-13 Ekran Data i godzina ................................................................................................................. 53
Rysunek 3-14 Ekran Format daty/godziny ....................................................................................................... 54
Rysunek 3-15 Ekran Data i czas - ustawianie przesunięć czasowych ............................................................. 54
Rysunek 3-16 Ekran Godzina budzenia ........................................................................................................... 56
Rysunek 4-1 Ekran Ustawienia ogólne ............................................................................................................ 59
Rysunek 4-2 Ekran Ustawienia poczty elektronicznej ...................................................................................... 60
Rysunek 4-3 Ekran Zaawansowane ustawienia poczty elektronicznej ............................................................ 62
Rysunek 4-4 Ekran Ustawienia faksu ............................................................................................................... 63
Rysunek 4-5 Ekran Zaawansowane ustawienia faksu ..................................................................................... 65
Rysunek 4-6 Ekran Definiowanie numeru PIN ................................................................................................. 66
Rysunek 4-7 Ekran Diagnostyka modemu ....................................................................................................... 67
Rysunek 4-8 Ekran Wysyłanie do folderu ........................................................................................................ 68
Rysunek 4-9 Ekran Ustawienia adresowania ................................................................................................... 71
Rysunek 4-10 Ekran Zaawansowane ustawienia adresowania ....................................................................... 74
Rysunek 4-11 Ekran Książka adresowa ........................................................................................................... 75
Rysunek 4-12 Ekran Dziennik .......................................................................................................................... 77
Rysunek 4-13 Ekran Szczegóły ....................................................................................................................... 78

PLWW

vii

background image

Rysunek 4-14 Ekran Rozwiązywanie problemów ............................................................................................ 79
Rysunek 4-15 Ekran Ustawienia preferencji .................................................................................................... 80
Rysunek 5-1 Ekran Ustawienia sieciowe ......................................................................................................... 86
Rysunek 6-1 Ekran Informacje na temat urządzenia ....................................................................................... 89

viii

PLWW

background image

1