HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series Hjelp

background image
background image
background image

HPs innebygde Web-server

Brukerhåndbok

background image

Opphavsrett og garanti

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse
uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt,
med unntak av det som er tillatt i henhold til
lovgivning om opphavsrett.

Informasjonen i dette dokumentet kan
endres uten forvarsel.

De eneste garantiene for HP-produkter
og -tjenester går frem av
garantibestemmelsene som følger med slike
produkter og tjenester. Ingenting i dette
dokumentet skal bli sett på som
tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig for
tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser som finnes i dette dokumentet.

Varemerker

Adobe® og PostScript® er varemerker for
Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® og Windows® er registrerte
varemerker i USA for Microsoft Corp.

Edition 1, 5/2006

background image

Innhold

1 Oversikt

Hva er en innebygd Web-server? ........................................................................................................ 2

Funksjoner .......................................................................................................................... 2
HP Web Jetadmin og HPs innebygde Web-server .............................................................. 3

Systemkrav ........................................................................................................................................... 4
Åpne HPs innebygde Web-server ........................................................................................................ 5
Logge på og logge av ........................................................................................................................... 6

Slik logger du deg på som administrator ............................................................................. 6
Slik logger du deg av som administrator ............................................................................. 6

Navigere i HPs innebygde Web-server ................................................................................................ 8

2 Vise produktstatus fra Informasjon-sidene i HP EWS

Enhetsstatus ...................................................................................................................................... 12
Konfigurasjonsside ............................................................................................................................. 14
Rekvisitastatus ................................................................................................................................... 17
Hendelseslogg .................................................................................................................................... 19
Forbruksside ....................................................................................................................................... 20
Enhetsinformasjon .............................................................................................................................. 23
Kontrollpanel ...................................................................................................................................... 24
Skriv ut ............................................................................................................................................... 25

Skrive ut en fil eller oppdatere fastvare fra Skriv ut-siden ................................................. 26

3 Konfigurere produktet fra Innstillinger-siden

Konfigurer enhet ................................................................................................................................. 28

Bruke menyene på Konfigurer enhet-siden ....................................................................... 29

E-postserver ....................................................................................................................................... 30

Konfigurere utgående e-post ............................................................................................. 31
Konfigurere retur-e-postadressen ...................................................................................... 31

Varsler ................................................................................................................................................ 32

Bruke Varsler-siden med et produkt ................................................................................. 33
Sende e-postkommandoer til produktet ............................................................................. 37

Slik ber du om informasjonssider ved å bruke en e-postmelding ...................... 37

AutoSend ............................................................................................................................................ 39

Slik slår du på AutoSend-funksjonen ................................................................................. 40

Sikkerhet ............................................................................................................................................ 41
Godkjenningsadministrator ................................................................................................................. 43
LDAP-godkjenning ............................................................................................................................. 45
Rediger andre koblinger ..................................................................................................................... 47

Legge til en kobling ............................................................................................................ 48

NOWW

iii

background image

Fjerne en kobling ............................................................................................................... 48

Enhetsinformasjon .............................................................................................................................. 49
Språk .................................................................................................................................................. 50
Dato og tid .......................................................................................................................................... 52

Dato/tid-format ................................................................................................................... 52
Stilling av klokke ................................................................................................................ 53

Oppvåkningstidspunkt ........................................................................................................................ 55

4 Angi alternativene for digital sending

Bruke HP DSS-programvaren ............................................................................................................ 58
Generelle innstillinger ......................................................................................................................... 59
E-postinnstillinger ............................................................................................................................... 60

Avanserte e-postinnstillinger .............................................................................................. 61

Faksinnstillinger .................................................................................................................................. 63

Avanserte faksinnstillinger ................................................................................................ 64

Send til mappe ................................................................................................................................... 68

Legge til en forhåndsdefinert mappe ................................................................................. 69
Redigere eller vise en forhåndsdefinert mappe ................................................................. 70
Fjerne en forhåndsdefinert mappe ..................................................................................... 70
Fjerne alle mappene .......................................................................................................... 70
Teste en forhåndsdefinert mappe ...................................................................................... 70

Adressering ........................................................................................................................................ 71

Avanserte adresseringsinnstillinger ................................................................................... 73

Adresseliste ........................................................................................................................................ 75

Andre Adresseliste-sider .................................................................................................... 76

Logg ................................................................................................................................................... 77
Preferanser ......................................................................................................................................... 80
Kerberos-godkjenning ........................................................................................................................ 81

Initialisere Kerberos-godkjenning ...................................................................................... 81
Konfigurere Godkjenningsadministrator for Kerberos-godkjenning ................................... 83
Konfigurere adresseringsinnstillinger for Kerberos-godkjenning ....................................... 83
Bruke MFP-kontrollpanelet til Kerberos-godkjenning ........................................................ 84

5 Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene

Oversikt .............................................................................................................................................. 86

6 Bruke Andre koblinger som en ressurs

HP Instant Support ............................................................................................................................ 90

Slik fungerer hp instant support ......................................................................................... 90
Informasjon du kan få fra hp instant support ..................................................................... 90

Kjøp rekvisita ...................................................................................................................................... 91
Produktstøtte ..................................................................................................................................... 92
Min tjenesteleverandør og Min servicekontrakt .................................................................................. 93

Stikkordregister ................................................................................................................................................ 95

iv

NOWW

background image

Tabelliste

Tabell 1-1 HPs innebygde Web-server .............................................................................................................. 8
Tabell 2-1 Enhetsstatus .................................................................................................................................... 12
Tabell 2-2 Konfigurasjonsside .......................................................................................................................... 16
Tabell 2-3 Rekvisitastatus ................................................................................................................................ 17
Tabell 2-4 Hendelseslogg ................................................................................................................................. 19
Tabell 2-5 Forbruksside .................................................................................................................................... 22
Tabell 2-6 Skriv ut-side ..................................................................................................................................... 26
Tabell 3-1 Konfigurer enhet .............................................................................................................................. 28
Tabell 3-2 E-postserver .................................................................................................................................... 30
Tabell 3-3 Varsler ............................................................................................................................................. 32
Tabell 3-4 Be om informasjonssider ved å bruke en e-postmelding ................................................................ 37
Tabell 3-5 AutoSend ......................................................................................................................................... 39
Tabell 3-6 Sikkerhet ......................................................................................................................................... 41
Tabell 3-7 Godkjenningsadministrator .............................................................................................................. 43
Tabell 3-8 LDAP-godkjenning .......................................................................................................................... 45
Tabell 3-9 Rediger andre koblinger .................................................................................................................. 47
Tabell 3-10 Språk ............................................................................................................................................. 50
Tabell 3-11 Dato og tid ..................................................................................................................................... 52
Tabell 3-12 Oppvåkningstidspunkt ................................................................................................................... 55
Tabell 4-1 Generelle innstillinger ...................................................................................................................... 59
Tabell 4-2 E-postinnstillinger ............................................................................................................................ 60
Tabell 4-3 Avanserte e-postinnstillinger ........................................................................................................... 62
Tabell 4-4 Send til faks ..................................................................................................................................... 63
Tabell 4-5 Avanserte faksinnstillinger ............................................................................................................... 65
Tabell 4-6 Innstillinger for Send til mappe ........................................................................................................ 68
Tabell 4-7 Innstillinger for adressering ............................................................................................................. 71
Tabell 4-8 Avanserte adresseringsinnstillinger ................................................................................................ 74
Tabell 4-9 Adresseliste ..................................................................................................................................... 75
Tabell 4-10 Logg .............................................................................................................................................. 77
Tabell 4-11 Preferanseinnstillinger ................................................................................................................... 80
Tabell 5-1 Nettverksinnstillinger ....................................................................................................................... 86

NOWW

v

background image

vi

NOWW

background image

Figurliste

Figur 1-1 Dialogboksen Skriv inn nettverkspassord ........................................................................................... 6
Figur 1-2 Eksempel på HP EWS-side ................................................................................................................ 8
Figur 2-1 Enhetsstatus-side ............................................................................................................................. 12
Figur 2-2 Konfigurasjonsside ............................................................................................................................ 15
Figur 2-3 Rekvisitastatus-side .......................................................................................................................... 17
Figur 2-4 Hendelseslogg-side .......................................................................................................................... 19
Figur 2-5 Forbruksside ..................................................................................................................................... 21
Figur 2-6 Enhetsinformasjon-side .................................................................................................................... 23
Figur 2-7 Kontrollpanel-side ............................................................................................................................. 24
Figur 2-8 Skriv ut-side ...................................................................................................................................... 25
Figur 3-1 Konfigurer enhet-side ........................................................................................................................ 28
Figur 3-2 E-postserver-side .............................................................................................................................. 30
Figur 3-3 Varsler-side ....................................................................................................................................... 32
Figur 3-4 Varsler – oppsett-siden ..................................................................................................................... 34
Figur 3-5 Varsler – test-siden ........................................................................................................................... 36
Figur 3-6 AutoSend-side .................................................................................................................................. 39
Figur 3-7 Sikkerhet-side ................................................................................................................................... 41
Figur 3-8 Godkjenningsadministrator-siden ..................................................................................................... 43
Figur 3-9 Siden LDAP-godkjenning .................................................................................................................. 45
Figur 3-10 Rediger andre koblinger-side .......................................................................................................... 47
Figur 3-11 Enhetsinformasjon-side .................................................................................................................. 49
Figur 3-12 Språk-side ....................................................................................................................................... 50
Figur 3-13 Dato og tid-side ............................................................................................................................... 52
Figur 3-14 Siden Dato/tid-format ...................................................................................................................... 53
Figur 3-15 Siden Dato og tid – stilling av klokke .............................................................................................. 53
Figur 3-16 Oppvåkningstidspunkt-side ............................................................................................................. 55
Figur 4-1 Generelle innstillinger-side ................................................................................................................ 59
Figur 4-2 E-postinnstillinger-side ...................................................................................................................... 60
Figur 4-3 Avanserte e-postinnstillinger-side ..................................................................................................... 62
Figur 4-4 Faksinnstillinger-side ........................................................................................................................ 63
Figur 4-5 Avanserte faksinnstillinger-side ........................................................................................................ 65
Figur 4-6 Opprett PIN-kode-side ...................................................................................................................... 66
Figur 4-7 Modemdiagnostikk-side .................................................................................................................... 67
Figur 4-8 Send til mappe-siden ........................................................................................................................ 68
Figur 4-9 Innstillinger for adressering-side ....................................................................................................... 71
Figur 4-10 Avanserte adresseringsinnstillinger-side ........................................................................................ 74
Figur 4-11 Adresseliste-side ............................................................................................................................. 75
Figur 4-12 Logg-side ........................................................................................................................................ 77
Figur 4-13 Detaljer-siden .................................................................................................................................. 78

NOWW

vii

background image

Figur 4-14 Feilsøking-side ................................................................................................................................ 79
Figur 4-15 Preferanseinnstillinger-side ............................................................................................................. 80
Figur 5-1 Nettverksinnstillinger-side ................................................................................................................. 86
Figur 6-1 Enhetsinformasjon-side .................................................................................................................... 89

viii

NOWW

background image

1