HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Драйверді Windows Vista жүйесінде орнату

background image

Драйверді Windows Vista жүйесінде орнату

1.

Windows Explorer бағдарламасында драйвер файлдарын шығарып алу үшін, жүктелген

MFP Send Fax драйверінің орындалатын файлын екі рет нұқыңыз.

2.

Пуск (Бастау) түймесін басып, Панель управления (Басқару тақтасы), одан кейін Принтер

тармағын таңдаңыз.

ЕСКЕРІМ:

Принтер мәзірі Оборудование и звук (Аппараттық құрал және дыбыс)

тақырыбы астында орналасқан.

3.

Принтер терезесіндегі жоғарғы мәзір жолағында Add a printer (Принтер қосу) түймесін

басыңыз.

4.

Принтер қосу қош келдіңіз тілқатысу терезесінде Келесі түймесін басыңыз.

20

Бап 1 Реттеу

KKWW

background image

5.

Жергілікті немесе желі принтерін таңдау астында Жергілікті принтерді қосу түймесін

басыңыз.

ЕСКЕРІМ:

MFP Send Fax драйверін желі принтеріне орнату үшін Жергілікті немесе желі

принтерін таңдау параметрін таңдаңыз. Драйвер жергілікті принтерге орнатылғанда

принтер атауы HP MFP Send Fax болады.

Желі, сымсыз немесе Bluetooth принтерін қосу параметрін таңдасаңыз, компьютердің IP

мекенжайы қажет. Факсты алдын ала қарау сияқты кейбір мүмкіндіктер драйвер желі

принтерін орнату (Point-and-Print) көмегімен орнатылса қол жетімді болмайды.

MFP Send Fax драйверін сериялық, параллель немесе USB порты арқылы компьютерге

қосылған принтерге орнатуға болмайды. Ол желіде болуы тиіс.

6.

Компьютер MFP құралына орнатылып қойған болса, Принтер портын таңдау астында Бар

портты пайдалану параметрін таңдаңыз.

ЕСКЕРІМ:

Егер компьютер MFP құралына қосылмаса, 8-қадамға өтіңіз.

KKWW

MFP факс жіберу драйверін орнату

21

background image

7.

Бар портты пайдалану ашылмалы мәзірінен MFP құралының атауын немесе IP

мекенжайын таңдаңыз. Келесі түймесін басып, 12-қадамға өтіңіз.

22

Бап 1 Реттеу

KKWW

background image

8.

Компьютер MFP құралына қосылмаса, Принтер портын таңдау астында Жаңа порт жасау

параметрін таңдаңыз.

9.

Порт түрі ашылмалы мәзірінен Стандартты TCP/IP порты параметрін таңдаңыз. Келесі

түймесін басыңыз.

KKWW

MFP факс жіберу драйверін орнату

23

background image

10.

Принтердің торап атауын немесе IP мекенжайын теру астында MFP принтер атауын

немесе IP мекенжайын Торап атауы немесе IP мекенжайы мәтін ұясына енгізіп, Келесі

түймесін басыңыз.

ЕСКЕРІМ:

Әдепкі порт атауы Торап атауы немесе IP мекенжайы мәтін ұясына енгізілген

атау болып табылады. Порт атауы мәтін ұясына жаңа атау теру арқылы бұл атауды

өзгерте аласыз.

24

Бап 1 Реттеу

KKWW

background image

11.

Принтер драйверін орнату астында Диск бар түймесін басыңыз.

12.

Дискіден орнату тілқатысу терезесінде Шолу түймесін басыңыз.

13.

1-қадамда шығарып алынған MFP Send Fax драйверінің .INF файлына өтіп, оны таңдаңыз.

ЕСКЕРІМ:

.INF файлының екі нұсқасы қол жетімді: Windows 2000, Windows XP, Windows

Vista және Windows 7 жүйесі үшін 32 биттік нұсқа; және Windows XP Professional x64,

Windows Vista x64 және Windows 7 жүйесі үшін 64 биттік нұсқа

Файлдың қате нұсқасын таңдасаңыз, келесі хабар көрсетіледі: Көрсетілген орында

принтер туралы мәліметтер жоқ.

14.

Ашу түймесін басыңыз.

KKWW

MFP факс жіберу драйверін орнату

25

background image

15.

OK түймесін басыңыз.

16.

Принтер драйверін орнату астында Келесі түймесін басыңыз.

26

Бап 1 Реттеу

KKWW

background image

17.

Принтер атауы мәтін ұясында HP MFP Send Fax әдепкі атауы көрсетіледі. Мәтін ұясына

жаңа атау теру арқылы бұл атауды өзгерте аласыз.

18.

Келесі түймесін басыңыз.

KKWW

MFP факс жіберу драйверін орнату

27

background image

19.

Тексеру беті параметрі бар экран көрсетіледі. Тексеру факсын басқа компьютерге жіберу

үшін Тексеру бетін басып шығару түймесін басыңыз.

ЕСКЕРІМ:

Түйме параметрі Тексеру бетін басып шығару деп белгіленсе де, жергілікті

түрде ешқандай бет басып шығарылмайды.

20.

Аяқтау түймесін басыңыз.

28

Бап 1 Реттеу

KKWW