HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Fax Setup (Postavljanje faksa)

background image

Fax Setup (Postavljanje faksa)

Tablica 2-11

Izbornik Fax Setup (Postavljanje faksa)

Stavka izbornika

Stavka
podizbornika

Stavka
podizbornika

Vrijednosti

Opis

Required Settings
(Potrebne postavke)

Location (Lokacija)

(Popis država/regija)

Konfigurirajte postavke izlaznih faksova koje
su zakonom obavezne.

Date/Time (Datum/
vrijeme)

Fax Header
Information
(Informacije zaglavlja
faksa)

Phone Number
(Telefonski broj)

Company Name
(Naziv tvrtke)

PC Fax Send (Slanje
faksa s računala)

Disabled
(Onemogućeno)

Enabled
(Omogućeno)

(zadano)

Koristite ovu značajku kako biste omogućili ili
onemogućili PC Fax Send (Slanje faksa s
računala). PC Fax Send (Slanje faksa s
računala) omogućuje korisnicima da sa svog
računala šalju faksove putem uređaja ako
imaju instaliran odgovarajući upravljački
program.

Tablica 2-10

Jetdirect izbornici (Nastavak)

38

Poglavlje 2 Upravljačka ploča

HRWW

background image

Stavka izbornika

Stavka
podizbornika

Stavka
podizbornika

Vrijednosti

Opis

Fax Send Settings
(Postavke slanja
faksa)

Fax Dial Volume
(Jačina zvuka biranja
faksa)

Off (Isključeno)

Medium (Srednje)

(zadano)

High (Visoko)

Koristite ovu značajku za postavljanje jačine
zvuka zvučnih signala koji se čuju kad uređaj
bira broj faksa.

Error Correction
Mode (Automatsko
ispravljanje
pogrešaka)

Enabled
(Omogućeno)

(zadano)

Disabled
(Onemogućeno)

Kad je Error Correction Mode (Automatsko
ispravljanje pogrešaka) omogućeno i dođe
do pogreške tijekom prijenosa faksa, uređaj
ponovno šalje ili prima dio s pogreškom.

JBIG Compression
(JBIG kompresija)

Disabled
(Onemogućeno)

Enabled
(Omogućeno)

(zadano)

Funkcija JBIG Compression (JBIG
kompresija) smanjuje vrijeme prijenosa
faksa, što može rezultirati nižim telefonskim
troškovima. Međutim, korištenje funkcije
JBIG Compression (JBIG kompresija)
ponekad uzrokuje probleme s
kompatibilnošću sa starijim uređajima za
faksiranje. Ako se to dogodi, isključite JBIG
Compression (JBIG kompresija).

Maximum Baud Rate
(Maksimalna brzina
prijenosa)

Odabir vrijednosti s
popisa.

Koristite ovu značajku za postavljanje brzine
prijenosa za primanje faksova. Može se
koristiti i kao dijagnostički alat za rješavanje
problema faksa.

Dialing Mode (Način
biranja)

Tone

(Tonsko

biranje) (zadano)

Pulse (Pulsno)

Odredite hoće li uređaj koristiti tonsko ili
pulsno biranje.

Redial On Busy
(Ponovno biranje kad
je linija zauzeta)

Raspon je između 0 i
9. Tvornički zadana
postavka je 3 puta.

Unesite broj ponovnih biranja u slučaju da je
linija zauzeta.

Redial On No Answer
(Ponovno biranje kad
nema odgovora)

Never (Nikad)

(zadano)

Once (Jednom)

Twice (Dva puta)

Koristite ovu značajku za određivanje broja
ponovnih biranja u slučaju da je primateljev
uređaj za faksiranje ne odgovara.

Napomena Twice (Dva puta)

je

dostupno na lokacijama izvan SAD-
a i Kanade.

Redial Interval
(Interval između
ponovnih biranja)

Raspon je između 1 i
5 minuta. Tvornički
zadana postavka je 5
minuta.

Koristite ovu značajku za određivanje broja
minuta između pokušaja ponovnih biranja u
slučaju da primatelj ne odgovara ili je linija
zauzeta.

Detect Dial Tone
(Prepoznavanje tona
biranja)

Enabled
(Omogućeno)

Disabled
(Onemogućeno)

(zadano)

Koristite ovu značaju kako biste odredili hoće
li uređaj tražiti ton biranja prije slanja faksa.

Tablica 2-11

Izbornik Fax Setup (Postavljanje faksa) (Nastavak)

HRWW

Koristite izbornik Administration (Administracija)

39

background image

Stavka izbornika

Stavka
podizbornika

Stavka
podizbornika

Vrijednosti

Opis

Dialing Prefix
(Prefiks biranja)

Off (Isključeno)

(zadano)

Custom
(Prilagođeno)

Koristite ovu značajku za određivanje
prefiksa koji se mora birati prilikom slanja
faksa s uređaja.

Billing Codes (Šifre
obračuna)

Off (Isključeno)

(zadano)

Custom
(Prilagođeno)

Kad se omoguće šifre obračuna, pojavit će se
upit koji od korisnika traži unos šifre obračuna
za izlazni faks.

Minimum Length
(Minimalna duljina)

Raspon je između 1 i 16 znamenki. Zadana postavka je 1 znamenka.

Fax Receive Settings
(Postavke primanja
faksa)

Rings to Answer
(Broj zvonjenja do
odgovora)

Raspon se mijenja
prema lokaciji.
Tvornički zadana
postavka je 2
zvonjenja.

Koristite ovu značajku za određivanje broja
zvonjenja prije no što modem faksa odgovori.

Ring Interval (Interval
zvonjenja)

Default (Zadano)

(zadano)

Custom
(Prilagođeno)

Koristite ovu značajku za upravljanje
vremenom između zvonjenja kod dolaznih
faksova.

Ringer Volume
(Jačina zvuka zvona)

Off (Isključeno)

Low (Nisko)

(zadano)

High (Visoko)

Postavite jačinu zvuka zvonjave faksa.

Blocked Fax
Numbers (Zabranjeni
brojevi faksa)

Add Blocked
Numbers
(Dodavanje
zabranjenih brojeva)

Unos broja faksa za
dodavanje.

Koristite ovu značajku za dodavanje ili
brisanje brojeva s popisa zabranjenih brojeva
faksa. Popis zabranjenih brojeva faksa može
sadržavati do 30 brojeva. Kad uređaj primi
poziv od nekog od zabranjenih brojeva, on
briše dolazni faks. Također bilježi zabranjeni
broj faksa i računovodstvene informacije o
zadatku u dnevnik aktivnosti.

Remove Blocked
Numbers (Brisanje
zabranjenih brojeva)

Odabir broja faksa za
brisanje.

Clear All Blocked
Numbers (Brisanje
svih zabranjenih
brojeva)

No (Ne)

(zadano)

Yes (Da)