HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Izbornik Device Behavior (Rad uređaja)

background image

Izbornik Device Behavior (Rad uređaja)

Napomena

Vrijednosti označene sa "(zadano)" su tvornički zadane vrijednosti. Neke stavke

izbornika nemaju zadanih postavki.

Tablica 2-14

Izbornik Device Behavior (Rad uređaja)

Stavka izbornika

Stavka
podizbornika

Stavka
podizbornika

Vrijednosti

Opis

Language (Jezik)

Odabir jezika s
popisa.

Koristite ovu značajku za promjenu jezika
poruka na upravljačkoj ploči. Kad odaberete
novi jezik, možda će se promijeniti i izgled
tipkovnice.

HRWW

Koristite izbornik Administration (Administracija)

41

background image

Stavka izbornika

Stavka
podizbornika

Stavka
podizbornika

Vrijednosti

Opis

Key Press Sound
(Zvuk prilikom
pritiskanja tipke)

On (Uključeno)

(zadano)

Off (Isključeno)

Koristite ovu značajku kako biste odredili
želite li čuti zvuk kad dodirnete zaslon ili
pritisnete gumbe na upravljačkoj ploči.

Inactivity Timeout
(Istek vremena
neaktivnosti)

Unos vrijednosti
između 10 i 300
sekundi. Tvornički
zadana postavka je
60 sekundi.

Koristite ovu značajku kako biste odredili
vrijeme između bilo koje aktivnosti
upravljačke ploče i ponovnog postavljanja
uređaja na zadane postavke.

Warning/Error
Behavior (Rad
uređaja u slučaju
upozorenja/
pogreške)

Clearable warnings
(Upozorenja koja se
mogu brisati)

On (Uključeno)

Job (Zadatak)

(zadano)

Koristite ovu značajku za postavljanje
vremena prije pojave upozorenja na
upravljačkoj ploči.

Continuable Events
(Događaji koji se
mogu nastaviti)

Auto continue (10
seconds)
(Automatski
nastavak (10
sekundi))

(zadano)

Touch OK to
continue (Dodirnite
OK za nastavak)

Koristite ovu opciju za konfiguriranje rada
uređaja kad dođe do određenih pogrešaka.

Jam recovery
(Vraćanje kod
zaglavljivanja)

Auto (Automatski)

(zadano)

On (Uključeno)

Off (Isključeno)

Koristite ovu značajku za konfiguriranje
načina na koji će uređaj rukovati stranicama
izgubljenim tijekom zaglavljivanja.

Tablica 2-14

Izbornik Device Behavior (Rad uređaja) (Nastavak)

42

Poglavlje 2 Upravljačka ploča

HRWW

background image

Stavka izbornika

Stavka
podizbornika

Stavka
podizbornika

Vrijednosti

Opis

Tray Behavior
(Ponašanje ladice)

Use Requested Tray
(Korištenje potrebne
ladice)

Exclusively
(Isključivo)

(zadano)

First (Prvo)

Koristite ovu značajku za upravljanje
načinom na koji će uređaj rukovati zadacima
za koje je određena upotreba određene
ulazne ladice.

Manually Feed
Prompt (Upit za
ručno umetanje)

Always (Uvijek)

(zadano)

Unless Loaded (Ako
je prazno)

Koristite ovu značajku kako biste odredili
želite li da se pojavi upit kad vrsta ili veličina
zadatka ne odgovara određenoj ladici, a
uređaj prelazi na uvlačenje medija iz
višenamjenske ladice.

PS Defer Media
(Postavljanje HP
modela rukovanja
papirom)

Enabled
(Omogućeno)

(zadano)

Disabled
(Onemogućeno)

Koristite ovu značajku za odabir PostScript
(PS) ili HP modela rukovanja papirom.

Use Another Tray
(Korištenje druge
ladice)

Enabled
(Omogućeno)

(zadano)

Disabled
(Onemogućeno)

Koristite ovu značajku za uključivanje ili
isključivanje upita na upravljačkoj ploči za
odabir druge ladice u slučaju da je određena
ladica prazna.

Size/Type Prompt
(Upit za odabir
veličine/vrste)

Display (Zaslon)

Do not display (Ne
prikazuj)

(zadano)

Koristite ovu značajku kako biste kontrolirali
pojavljivanje poruke o konfiguraciji ladice
svaki put kada se ladica otvori ili zatvori.

Duplex Blank Pages
(Obostrane prazne
stranice)

Auto (Automatski)

(zadano)

Yes (Da)

Koristite ovu značajku kako biste kontrolirali
način na koji uređaj rukuje zadacima
obostranog ispisa.

Image Rotation
(Okretanje slike)

Standard
(Standardno)

(zadano)

Alternate (Izmijeni)

Ova opcija je dostupna ako uređaj nema
mehanizam za završnu obradu koji zahtjeva
rotaciju. Image Rotation (Zakretanje slike)
omogućuje korisnicima da stave papir u
ulaznu ladicu korištenjem istog položaja, bez
obzira na to postoji li mehanizam za završnu
obradu.

Odaberite postavku

Standard (Standardno)

za usklađivanje položaja umetanja s drugim
uređajima koji imaju mehanizam za završnu
obradu.

Odaberite postavku

Alternate (Izmijeni)

za

korištenje drugog položaja umetanja koji
možda više odgovara prethodno ispisanim
obrascima na ranijim proizvodima.

Tablica 2-14

Izbornik Device Behavior (Rad uređaja) (Nastavak)

HRWW

Koristite izbornik Administration (Administracija)

43

background image

Stavka izbornika

Stavka
podizbornika

Stavka
podizbornika

Vrijednosti

Opis

Stapler/Stacker
(Dodatak za
klamanje/slaganje)

Napomena

Ova

stavka
postoji samo
ako uređaj
ima dodatak
za klamanje
i slaganje.

Staple (Klamanje)

None (Prazno)

One left angled
(Jedna lijevo pod
kutom)

Koristite ovu značajku za postavljanje opcija
klamanja.

Staples Out (Nema
klamerica)

Continue (Nastavak)

(zadano)

Stop

General Copy
Behavior (Opći rad
prilikom kopiranja)

Scan Ahead
(Skeniranje bez
čekanja)

Enabled
(Omogućeno)

(zadano)

Disabled
(Onemogućeno)

Koristite ovu značajku za uključivanje
skeniranja bez čekanja. Uz omogućenu
opciju

Scan Ahead (Skeniranje bez čekanja)

stranice izvornog dokumenta se skeniraju na
disk i zadržavaju dok uređaj ne postane
dostupan.

Auto Print Interrupt
(Prekid automatskog
ispisa)

Enabled
(Omogućeno)

Disabled
(Onemogućeno)

Kad je ova značajka omogućena, zadaci
kopiranja mogu prekinuti zadatke ispisa koji
su postavljeni za ispis većeg broja kopija.

Zadatak kopiranja se umeće u red čekanja za
ispis na kraj jedne kopije zadatka ispisa.
Nakon dovršetka zadatka kopiranja uređaj
nastavlja ispis preostalih kopija zadatka
ispisa.

Copy Interrupt
(Prekid kopiranja)

Enabled
(Omogućeno)

Disabled
(Onemogućeno)

Kad je ova značajka omogućena, zadatak
kopiranja koji se trenutno ispisuje može se
prekinuti po pokretanju novog zadatka
kopiranja. Od vas se traži potvrda za prekid
trenutnog zadatka.

Tablica 2-14

Izbornik Device Behavior (Rad uređaja) (Nastavak)

44

Poglavlje 2 Upravljačka ploča

HRWW

background image

Stavka izbornika

Stavka
podizbornika

Stavka
podizbornika

Vrijednosti

Opis

General Print
Behavior (Opći rad
prilikom ispisa)

Default Paper Size
(Zadana veličina
papira)

Odabir s popisa
veličina papira.

Koristite ovu značajku za konfiguriranje
zadane veličine papira za zadatke ispisa.

Override A4/Letter
(Promjena veličine
A4/Letter)

No (Ne)

Yes (Da)

(zadano)

Koristite ovu značajku za ispis na papir
veličine Letter kad je A4 zadatak poslan, ali u
uređaj nije umetnut papir veličine A4 (ili za
ispis na papir veličine A4 kad je poslan
zadatak za Letter, ali papir veličine Letter nije
umetnut). Ova opcija mijenja zadatke s
papirom veličine A3 u papir veličine ledger i
zadatke s papirom veličine ledger u papir
veličine A3.

Manual Feed (Ručno
umetanje)

Enabled
(Omogućeno)

Disabled
(Onemogućeno)

(zadano)

Kad je ova značajka omogućena, korisnik
može odabrati ručno umetanje s upravljačke
ploče kao izvor papira za zadatak.

Courier Font

Regular (Obični)

(zadano)

Dark (Tamno)

Koristite ovu značajku za odabir verzije fonta
Courier koju želite koristiti.

Wide A4 (A4 široko)

Enabled
(Omogućeno)

Disabled
(Onemogućeno)

(zadano)

Koristite ovu značajku za promjenu područja
ispisa papira veličine A4. Ako omogućite ovu
opciju, u jednoj liniji papira veličine A4 moći
će se ispisati osamdeset znakova od 10 PCI.

Print PS Errors (Ispis
PS pogrešaka)

Enabled
(Omogućeno)

Disabled
(Onemogućeno)

(zadano)

Koristite ovu značajku kako biste odabrali
hoće li se ispisati stranica s PostScript (PS)
pogreškom kada se na uređaju pojavi PS
pogreška.

Print PDF Errors
(Ispis PDF
pogrešaka)

Enabled
(Omogućeno)

Disabled
(Onemogućeno)

(zadano)

Koristite ovu značajku kako biste odabrali
hoće li se ispisati stranica s PDF pogreškom
kada se na uređaju pojavi PDF pogreška.

Personality
(Karakteristika)

Auto (Automatski)

(zadano)

PCL

PDF

PS

Odaberite jezik pisača koji će uređaj koristiti.

Jezik uređaja obično ne biste trebali mijenjati.
Ako ga promijenite u određeni jezik uređaja,
uređaj jezike neće prebacivati automatski,
već za to treba primiti posebne softverske
naredbe.

Tablica 2-14

Izbornik Device Behavior (Rad uređaja) (Nastavak)

HRWW

Koristite izbornik Administration (Administracija)

45

background image

Stavka izbornika

Stavka
podizbornika

Stavka
podizbornika

Vrijednosti

Opis

PCL

Form Length (Duljina
obrasca)

Unos vrijednosti
između 5 i 128 linija.
Tvornički zadana
postavka je 60 linija.

PCL je skup naredbi za pisač koji je tvrtka
Hewlett-Packard razvila kako bi omogućila
pristup značajkama pisača.

Orientation
(Orijentacija)

Portrait (Okomito)

(zadano)

Landscape
(Vodoravni položaj)

Odaberite položaj koji se najčešće koristi za
zadatke ispisa. Odaberite

Portrait (Okomito)

ako je kratki rub na vrhu ili

Landscape

(Vodoravni položaj)

ako je dugi rub na vrhu.

Font Source (Izvor
fonta)

Odabir izvora s
popisa.

Koristite ovu značajku kako biste odabrali
korisnički zadani izvor fonta.

Font Number (Broj
fonta)

Unos broja fonta.
Raspon je između 0 i
999. Tvornički
zadana postavka je
0.

Koristite ovu značajku za određivanje broja
fonta za korisnički zadani font pomoću izvora
određenog u stavci izbornika

Font Source

(Izvor fonta)

. Uređaj dodjeljuje broj svakom

fontu i stavlja ga na PCL popis fontova
(dostupan iz izbornika

Administration

(Administracija)

).

Font Pitch (Širina
fonta)

Unos vrijednosti
između 0,44 i 99,99.
Tvornički zadana
postavka je 10,00.

Ako

Font Source (Izvor fonta)

i

Font Number

(Broj fonta)

pokazuju font s konturama,

koristite ovu značajku za odabir zadane širine
(za font s fiksnim razmakom).

Font Point Size
(Veličina fonta)

Unos vrijednosti
između 4,00 i 999.
Tvornički zadana
postavka je 12,00.

Ako

Font Source (Izvor fonta)

i

Font Number

(Broj fonta)

pokazuju font s konturama,

koristite ovu značajku za odabir zadane
veličine (za font s proporcionalnim
razmakom).

Symbol Set (Skup
simbola)

PC-8

(zadano)

(50 dodatnih
skupova simbola iz
kojih možete birati)

Koristite ovu značajku kako biste odabrali bilo
koji od nekoliko dostupnih skupa simbola na
upravljačkoj ploči. Skup simbola je
jedinstvena grupa svih znakova iz fonta.

Append CR to LF
(Dodjela naredbe
prebacivanja za novi
red)

No (Ne)

(zadano)

Yes (Da)

Koristite ovu značajku kako biste odredili
hoće li se naredba prebacivanja u novi red
(CR) dodijeliti svakom novom redu (LF) kod
PCL zadataka kompatibilnih s ranijim
verzijama (čisti tekst, bez kontrole zadatka).

Suppress Blank
Pages (Isključi
prazne stranice)

No (Ne)

(zadano)

Yes (Da)

Ova opcija je za korisnike koji sami generiraju
PCL, što može uključiti dodatne naredbe za
prebacivanje na sljedeću stranicu koje mogu
uzrokovati ispis praznih stranica. Kad se
odabere

Yes (Da)

, naredbe za prebacivanje

na sljedeću stranicu se zanemaruju ako je
stranica prazna.

Media Source
Mapping (Mapiranje
izvora medija)

Standard
(Standardno)

(zadano)

Classic (Klasično)

Koristite ovu značajku za odabir i održavanje
ulaznih ladica po broju kad ne koristite
upravljački program uređaja ili kad softverski
program nema opciju za odabir ladice.

Tablica 2-14

Izbornik Device Behavior (Rad uređaja) (Nastavak)

46

Poglavlje 2 Upravljačka ploča

HRWW