HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Automatsko kopiranje dvostranih dokumenata (samo dvosmjerni modeli)

background image

Automatsko kopiranje dvostranih dokumenata (samo dvosmjerni modeli)

Zadane postavke kopiranja su jednostrane na jednostrane. Upotrijebite slijedeće procedure za
mijenjanje postavki za kopiranje sa ili na dvostrane dokumente.

Izrada dvostranih kopija iz jednostranih dokumenata

1.

Ubacite dokumente za kopiranje u ulaznu ladicu ulagača dokumenata sa prvom stranicom
okrenutom prema gore te sa vrhom stranice prema naprijed.

2.

Na upravljačkoj ploči dodirnite

Copy (Kopiranje)

.

3.

Dodirnite

Sides (Strane)

.

4.

Dodirnite 1–strani izvornik, 2–strani ispis.

5.

Dodirnite

OK

.

6.

Dodirnite

Start Copy (Početak kopiranja)

.

Izrada dvostranih kopija iz dvostranih dokumenata

1.

Ubacite dokumente za kopiranje u ulaznu ladicu ulagača dokumenata sa prvom stranicom
okrenutom prema gore te sa vrhom stranice prema naprijed.

Napomena

Dvostrano kopiranje sa ravnog skenera nije podržano.

2.

Na upravljačkoj ploči dodirnite

Copy (Kopiranje)

.

HRWW

Kopiranje dvostranih dokumenata 119

background image

3.

Dodirnite

Sides (Strane)

.

4.

Dodirnite 2–strani izvornik, 2–strani ispis.

5.

Dodirnite

OK

.

6.

Dodirnite

Start Copy (Početak kopiranja)

.

Izrada jednostranih kopija iz dvostranih dokumenata

1.

Ubacite dokumente za kopiranje u ulaznu ladicu ulagača dokumenata sa prvom stranicom
okrenutom prema gore te sa vrhom stranice prema naprijed.

2.

Na upravljačkoj ploči dodirnite

Copy (Kopiranje)

.

3.

Dodirnite

Sides (Strane)

.

4.

Dodirnite 2–strani izvornik, 1–strani ispis.

5.

Dodirnite

OK

.

6.

Dodirnite

Start Copy (Početak kopiranja)

.

120 Poglavlje 7 Kopiranje

HRWW