HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Digitalni faks

background image

Digitalni faks

Digitalno faksiranje dostupno je prilikom instaliranja neobaveznog HP Digital Sending Software.
Informacije o narudžbi softvera potražite na adresi

www.hp.com/go/lj5025_software

ili

www.hp.com/go/

lj5035_software

.

Prilikom digitalnog faksiranja uređaj ne treba biti izravno povezan s telefonskom linijom. Umjesto toga,
uređaj može slati faks na sljedeća tri načina:

LAN faks faksovi se šalju preko davatelja usluge faksiranja treće strane.

Microsoft Windows 2000 faks je faks modem i modul digitalnog otpremnika koji računalo koristi
kao ključnu poveznicu faksa.

Internetski faks za slanje faksa koristi se davatelj usluge internetskog faksiranja. Faks se dostavlja
na uobičajeni faks uređaj ili se šalje na korisnikov e-mail.

Potpune informacije o korištenju digitalnog faksiranja potražite u dokumentaciji priloženoj uz HP Digital
Sending Software.

HRWW

Digitalni faks 143

background image

144 Poglavlje 9 Faks

HRWW