HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - הגדרת כתובת IP

background image

םילוקוטורפ

לש

תשרה

)

ילנויצפוא

(

יתרש

הספדה

גוסמ

HP Jetdirect EIO

תרדגה

ירטמרפ

TCP/IPv4

םא

תשרה

הניא

תקפסמ

ןפואב

יטמוטוא

תבותכ

IP

תועצמאב

DHCP, BOOTP, RARP

וא

הטישב

תרחא

,

ןכתיי

היהיש

ךילע

ןיזהל

ןפואב

ינדי

תא

דחא

םירטמרפה

םיאבה

ינפל

לכותש

סיפדהל

תשרב

:

תבותכ

IP

)

4

םיתב

(

תכיסמ

תשר

הנשמ

)

4

םיתב

(

רעש

תרירב

לדחמ

)

4

םיתב

(

תרדגה

תבותכ

IP

ךתורשפאב

תופצל

תבותכב

ה

-

IP

לש

ןקתהה

ךסממ

Home

)

תיב

(

תועצמאב

הציחל

לע

Network Address

)

תבותכ

תשר

(

.

שמתשה

ךילהב

אבה

ידכ

תונשל

תא

תבותכ

ה

-

IP

ןפואב

ינדי

.

1

.

לולג

לא

תורשפאה

לוהינ

עגו

הב

.

2

.

לולג

לא

תורשפאה

הרדגה

תינושאר

עגו

הב

.

3

.

עג

ב

-

Networking and I/O

)

תושיר

טלקו

/

טלפ

(

.

4

.

עג

ב

-

Embedded Jetdirect

)

Jetdirect

הנבומ

(

.

5

.

עג

ב

-

TCP/IP

.

6

.

עג

ב

-

תורדגה

IPV4

.

7

.

עג

ב

-

Config Method

)

תטיש

תרדגה

הרוצת

(

.

51

קרפ

3

תרוצת

טלק

/

טלפ

HEWW

background image

8

.

עג

ב

-

Manual

)

ינדי

(

.

9

.

עג

ב

-

רומש

.

10

.

עג

ב

-

Manual Settings

)

תורדגה

תוינדי

(

.

11

.

עג

ב

-

תבותכ

IP

.

12

.

עג

תביתב

טסקטה

לש

תבותכ

ה

-

IP

.

13

.

שמתשה

חולב

םישקמה

ךסמבש

עגמה

ידכ

דילקהל

תא

תבותכ

ה

-

IP

.

14

.

עג

ב

-

OK

)

רושיא

(

.

15

.

עג

ב

-

רומש

.

תרדגה

תכיסמ

תשר

הנשמ

1

.

לולג

לא

תורשפאה

לוהינ

עגו

הב

.

2

.

לולג

לא

תורשפאה

הרדגה

תינושאר

עגו

הב

.

3

.

עג

ב

-

Networking and I/O

)

תושיר

טלקו

/

טלפ

(

.

4

.

עג

ב

-

Embedded Jetdirect

)

Jetdirect

הנבומ

(

.

5

.

עג

ב

-

TCP/IP

.

6

.

עג

ב

-

תורדגה

IPV4

.

7

.

עג

ב

-

Config Method

)

תטיש

תרדגה

הרוצת

(

.

8

.

עג

ב

-

Manual

)

ינדי

(

.

9

.

עג

ב

-

רומש

.

10

.

עג

ב

-

Manual Settings

)

תורדגה

תוינדי

(

.

11

.

עג

ב

-

Subnet Mask

)

תכיסמ

תשר

הנשמ

(

.

12

.

עג

תביתב

טסקטה

לש

תכיסמ

תשר

הנשמה

.

13

.

שמתשה

חולב

םישקמה

ךסמבש

עגמה

ידכ

דילקהל

תא

תכיסמ

תשר

הנשמה

.

14

.

עג

ב

-

OK

)

רושיא

(

.

15

.

עג

ב

-

רומש

.

תרדגה

רעש

תרירב

לדחמה

1

.

לולג

לא

תורשפאה

לוהינ

עגו

הב

.

2

.

לולג

לא