HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - כתב אחריות מוגבלת של Hewlett‑Packard

background image

תויובייחתהה

תוטרופמה

ליעל

ןה

תוידעלב

,

אלו

ולוחי

ןדבלמ

לכ

תוירחא

וא

יאנת

,

ןיב

בתכב

ןיבו

לעב

-

הפ

,

שרופמב

וא

אללכמ

.

תרבח

HP

תררחושמ

לכמ

תובייחתה

וא

יאנת

אללכמ

יבגל

תוריחס

,

תוכיא

תעיבשמ

ןוצר

המאתהו

הרטמל

תמיוסמ

.

תוצרא

/

םירוזא

,

תונידמ

וא

תויצניבורפ

םימיוסמ

םניא

םיריתמ

תולבגה

לע

ךשמ

תוירחאה

אללכמ

,

ךכ

ןכתייש

הלבגמש

וז

הניא

הלח

ךילע

.

תוירחאה

הקינעמ

ךל

תויוכז

תויטפשמ

תויפיצפס

.

ןכתיי

שיש

ךל

םג

תויוכז

תורחא

תונתשמה

ץראמ

/

רוזא

ץראל

/

רוזא

,

הנידממ

הנידמל

,

וא

היצניבורפמ

היצניבורפל

.

תוירחאה

תלבגומה

לש

HP

הפקת

לכב

הנידמ

/

רוזא

םהבש

תקפוסמ

הכימת

רצומל

הז

םהבשו

רצומ

הז

קווש

לע

-

ידי

HP

.

תמר

תוריש

תוירחאה

לבקתש

היושע

תונתשהל

,

םאתהב

םיטרדנטסל

םיימוקמה

.

תרבח

HP

אל

הנשת

תא

הרוצה

לש

רצומה

,

תא

ותמאתה

וא

תא

ןפוא

ותלועפ

הרטמב

רשפאל

תא

ותלועפ

תונידמב

/

םירוזא

אלש

ןנכות

לועפל

םהב

ללגב

תוביס

תויטפשמ

וא

ימעטמ

הדימע

תונקתב

.

לככ

ריתמש

תאז

ןידה

ימוקמה

,

דעסה

ןיוצמה

בתכב

תוירחא

הז

אוה

דעסה

ידיחיה

ידעלבהו

ןתינה

ךל

.

טעמל

טרופמה

ליעל

,

אל

ויהי

תרבח

HP

ימו

היקפסמ

םייארחא

,

לכב

הרקמ

,

ןדבואל

םינותנ

וא

םיקזנל

םירישי

,

םידחוימ

,

םיפיקע

,

םייתאצות

)

ללכבו

הז

ןדבוא

חוור

וא

םינותנ

,(

וא

םירחא

,

ןיב

חוכמ

הזוח

,

ןיקיזנ

וא

רחא

.

תוצרא

/

םירוזא

,

תונידמ

וא

תויצניבורפ

םימיוסמ

םניא

םיריתמ

האצוה

וא

הלבגה

לש

םיקזנ

םיירקמ

וא

םייתאצות

,

ךכ

ןכתייש

הלבגמש

וא

הגרחה

וז

הניא

הלח

ךילע

.

יאנת

תוירחאה

םילולכה

הרהצהב

וז

,

איצוהל

הדימב

תרתומה

לע

-

יפ

קוח

,

אל

םיאיצומ

ללכהמ

,

םיליבגמ

וא

םינשמ

תא

תויוכזה

תויתקוחה

תוירוטדנמה

תומישיה

לע

ותריכמ

לש

רצומ

הז

ךל

,

יכ

םא

םיווהמ

תפסות

ןהל

.

231

חפסנ

ב

תוריש

הכימתו

HEWW

background image

תוריש

תוירחא

תרגסמב

ןוקית

ימצע

לש

חוקלה

ירצומ

HP

םיננכותמ

ךכ

וליכיש

םיקלח

םיבר

חוקלהש

לוכי

ןקתל

ומצעב

)

יקלח

CSR

,(

תאזו

לע

תנמ

רעזמל

תא

ןמז

ןוקיתה

רשפאלו

תושימג

הבר

רתוי

לופיטב

םיקלחב

םימוגפה

.

םא

HP

ההזמ

,

ךלהמב

ןוחבא

היעבה

,

ןתינש

ןקתל

תאז

תרזעב

קלח

CSR

,

איה

חלשת

קלח

הז

תורישי

ךילא

ידכ

עצבתש

תא

הפלחהה

.

ןנשי

יתש

תוירוגטק

לש

יקלח

CSR: 1

(

םיקלח

םהיבגלש

ןוקית

ימצע

לש

חוקלה

אוה

הבוח

.

םא

שקבת

מ

-

HP

ףילחהל

םיקלח

הלא

,

ביוחת

לע

תויולע

העיסנה

הדובעהו

תוכורכה

תורישב

הז

.

2

(

םיקלח

םהיבגלש

ןוקית

ימצע

לש

חוקלה

אוה

ילנויצפוא

.

םיקלח

הלא

םיננכותמ

םג

םה

ןוקיתל

ימצע

לש

חוקלה

.

םע

תאז

,

םא

שקבת

מ

-

HP

םפילחהל

ךרובע

,

רבדה

עצובי

אלל

בויח

ףסונ

,

ףופכב

גוסל

תוירחאה

ףקתה

רצומל

ךתושרבש

.

ססבתהב

לע

תונימז

לעו

םילוקיש