HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - שחרור חסימות סיכות

background image

תישומיש

םגד

HP LaserJet M5035XS

,

העירתמ

לע

תמיסח

תוכיס

.

ידכ

ררחשל

תא

המיסחה

,

שי

עצבל

תא

תוארוהה

תביתב

ודה

-

חיש

ךסמבש

וא

תא

תולועפה

ןלהלש

.

1

.

חתפ

תא

תלד

קדהמ

-

תוכיסה

.

2

.

םרה

תא

תידיה

הקוריה

תינסחמב

תוכיסה

ידכ

איצוהל

תא

תינסחמה

המוקממ

רחאלו

ןכמ

ךושמ

התוא

לא

ץוחמ

ןקתהל

.

3

.

ררחש

תא

תוכיסה

תועוקתה

קדהממ

-

תוכיסה

תליבחמו

תוכיסה

.

197

קרפ

11

ןורתפ

תויעב

HEWW

background image

4

.

םרה

תא

ףונמה

ןטקה

ירוחאמש

תינסחמ

תוכיסה

.

5

.

אצוה

תא

תוכיסה

תוטלובה

תינסחממ

תוכיסה

.

6

.

רוגס

תא

ףונמה

ירוחאמש

תינסחמ

תוכיסה

.

אדו

יכ

אוה

סנכנ

ומוקמל

השיקנב

.

7

.

סנכה

תא

תינסחמ

תוכיסה

חתפל

תלדבש

קדהמ

-

תוכיסה

ץחלו

לע

תידיה

הקוריה

יפלכ

הטמ

.

HEWW

רורחש

תומיסח

תוכיס

198

background image

8

.

רוגס

תא

תלד

קדהמ

-

תוכיסה

.

9

.

קודב

תא

תלועפ

קדהמ

-

תוכיסה

תועצמאב

תדובע

הספדה

וא

םוליצ

םיכמסמ

תשרודה

קודיה

.

רוזח

לע

תולועפ

הלא

תדימב

ךרוצה

.

199

קרפ

11

ןורתפ

תויעב

HEWW

background image

ןורתפ

תויעב

לש

תוכיא

הספדה

ףיעס

הז

עייסי

ךל

רידגהל

תויעב

לש

תוכיא

הספדה

החניו

ךתוא

דציכ

לועפל

ידכ

ןרתופל

.

םירקמב

םיבר

,

ןתינ

לפטל

תויעבב

לש

תוכיא

הספדה

לע

ידי

הדפקה

לע

הקוזחת

התואנ

לש

ןקתהה

,

שומיש

ירמוחב

הספדה

םימאותה

תא

יטרפמ

HP

,

וא

הספדה

לש

ףד

יוקינ

.

תויעב

לש

תוכיא

הספדה

תורושקה

ירמוחל

הספדהה

תויעב

תומיוסמ

תוכיאב

הספדהה

תועבונ

שומישמ

ירמוחב

הספדה

אל

םימיאתמ

.

שי

שמתשהל

ךא

קרו

ירמוחב

הספדה

םידמועה

תושירדב

םיטרפמה

לש

HP

.

האר

ירמוח

הספדה

םישגמו

.

ינפ

חטשה

לש

ירמוח

הספדהה

םיקלח

רתי

לע

הדימה

.

שי

שמתשהל

ךא

קרו

ירמוחב

הספדה

םידמועה

תושירדב

םיטרפמה

לש

HP

.

האר

ירמוח

הספדה

םישגמו

.

תלוכת

תוחלה

לש

רמוח

הספדהה

הניא

הדיחא

,

איה

ההובג

ידמ

וא

הכומנ

ידמ

.

שמתשה

ירמוחב

הספדה

רוקממ

רחא

וא

הליבחמ

הרוגס

.

םירוזא

םימיוסמ

רמוחב

הספדהה

םיחוד

תא

רנוטה

.

שמתשה

ירמוחב

הספדה

רוקממ

רחא

וא

הליבחמ

הרוגס

.

ריינ

םיבתכמה

ובש

התא

שמתשמ

ספדומ

לע

ריינ

ספסוחמ

.

שמתשה

ריינב

קלח

רתוי

,

גוסהמ

שמשמה

תונוכמב

םוליצ

.

םא

היעבה

הרתפנ

,

שקב

קפסהמ

לש

ריינ

םיבתכמה

שמתשהל

ריינב

דמועה

תושירדב

טרפמה

רובע

ןקתה

הז

.

האר

ירמוח

הספדה

םישגמו

.

ירמוח

הספדהה

םיספסוחמ

רתי

לע

הדימה

.

שמתשה

ריינב

קלח

רתוי

,

גוסהמ

שמשמה

תונוכמב

םוליצ

.

הרדגהה

להנמב

ןקתהה

היוגש

.

ידכ

תונשל

תא

תרדגה

גוסה

לש

רמוח

הספדהה

,

האר

חוקיפ

לע

תודובע

הספדה

.

ירמוח

הספדהה

שומישבש

םידבכ

ידמ

רובע

תרדגה

גוס

הידמה

הרחבנש

רנוטהו

וניא

רדוח

רמוחל

הספדהה

.

תויעב

תוכיאב

הספדה

תורושקה

תביבסל

הדובעה

םא

ןקתהה

לעופ

יאנתב

תוחל

וא

שבוי

םיגירח

,

אדו

יכ

תביבס

הספדהה

תדמוע

תושירדב

טרפמה

.

האר

תביבס

הלעפה

.

תויעב

תוכיאב

הספדה

תורושקה

תומיסחל

ריינ

אדו

לכש

תוסיפ

ריינה

ועקתנש

ואצוה

לולסממ

ריינה

.

האר

רורחש

תומיסח

ריינ

.

םא

העריא

הנורחאל

תמיסח

ריינ

ןקתהב

,

ספדה

םיינש

-

השולש

םיפד

ידכ

תוקנל

תא

ןקתהה

.

םא