HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - שחרור חסימות נייר ממסלול היציאה

background image

תועידומה

לע

תומיסח

ריינ

לולסמב

האיציה

:

13

.

XX.YY Jam inside left door

)

המיסח

תלדב

תילאמשה

(

תספדמה

ברה

-

תישומיש

םגד

םגד

HP LaserJet

M5025

,

תספדמה

ברה

-

תישומיש

םגד

םגד

HP LaserJet M5035

תספדמהו

ברה

-

תישומיש

םגד

םגד

HP

LaserJet M5035X

(

13

.

XX.YY Jam inside lower-left door

)

המיסח

תלדב

הנותחתה

תילאמשה

) (

תספדמה

ברה

-

תישומיש

םגד

םגד

HP LaserJet M5035XS

(

1

.

םא

תיברמ

םירמוחה

םימוסחה

םיארנ

האיציב

ןקתההמ

ןוויכל

לס

טלפה

,

זוחא

ירמוחב

הספדהה

ינשב

םידדצה

ףולשו

םתוא

תויטיאב

תוריהזבו

ןקתההמ

.

הרעה

םא

ירמוח

הספדה

ומסחנ

לסב

טלפה

,

ךא

םתיברמ

ןיידע

ךותב

ןקתהה

,

ףידע

םאיצוהל

ךרד

תלד

השיגה

תומיסחל

ריינ

.

2

.

חתפ

תא

תלד

השיגה

תומיסחל

ריינ

.

187

קרפ

11

ןורתפ

תויעב

HEWW

background image

3

.

זוחא

ירמוחב

הספדהה

ינשב

םידדצה

ףולשו

םתוא

תויטיאב

תוריהזבו

ןקתההמ

) .

ןכתיי

אצמתש

תקבא

רנוט

לע

ירמוח

הספדהה

.

דפקה

אל

ךופשל

התוא

לע

ךמצע

וא

ךותל

ןקתהה

(

.

הרעה

םא

שי

ישוק

תאצוהב

ירמוח

הספדהה

,

הסנ

חותפל

תא

תלדה

הנוילעה

תינמיה

ריסהלו

תא

תינסחמ

הספדהה

ידכ

ררחשל

תא

ץחלה

ירמוחמ

הספדהה

.

4

.

רוגס

תא

תלד

השיגה

תומיסחל

ריינ

.

םא

תעדוה

המיסחה

תרזוח

,

שוריפ

רבדה

יכ

ןיידע

ורתונ

ירמוח

הספדה

ןקתהב

.

שפח

ירמוח

הספדה

תומוקמב

םיפסונ

.

HEWW

רורחש

תומיסח

ריינ

188

background image

רורחש

תומיסח

רזבאב