HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - גורמים המפריעים לביצועים

background image

םיטקייבואה

םייפרגה

תוריהמ

בשחמה

שומישבש

רוביח

ה

-

USB

תרוצת

טלק

/

טלפ

לדוג

ןורכיזה

ןקתומה

תכרעמ

הלעפהה

הרוצתהו

לש

תשרה

)

םא

םישי

(

תוהז

ןקתהה

)

PCL

וא

PS

(

הרעה

לע

ףא

תפסותש

ןורכיז

היושע

רותפל

תויעב

ןורכיזב

,

רפשל

לופיט

הקיפרגב

תבכרומ

ןקתהב

רצקלו

תא

ינמז

הדרוהה

,

איה

הניא

הריבגמ

תא

תוריהמ

הספדהה

תיברמה

)

ppm

.(

HEWW

תמישר

תולועפ

ןורתפל

תויעב

160

background image

םישרת

המירז

ןורתפל

תויעב

העפות

הקידב

םימרוג

םיירשפא

תונורתפ

םיירשפא

גצ

חול

הרקבה

קיר

,

ףא

תירונ

הניא

תקלוד

ןקתההו

וניא

עימשמ

ףא

לילצ

םיעונמהמ

.

םאה

לעפוה

ןקתהה

?

גתמ

הלעפהה

/

יוביכ

בצמב

OFF

)

תבשומ

(

.

לבכ

חתמה

קתונמ

.

עקש

חתמה

וניא

לעופ

הכלהכ

.

לשכ

קפסב

חתמה

ימינפה

.

1

.

אדו

יכ

ןקתהה

רבוחמ

חתמל

יכו

גתמ

הלעפהה

/

יוביכ

בצמב

ON

)

לעופ

(

.

2

.

קודב

תא

עקש

חתמה

לע

-

ידי

רוביח

ןקתהה

ךותל

עקש

עודיש

יכ

אוה

לעופ

הכלהכ

.

3

.

םא

היעבה

תכשמנ

,

הנפ

תורישל

תוחוקלה

לש

HP

.

האר

תוריש

תוחוקלה

לש

HP

.

חול

הרקבה

ןייצמ

האיגש

.

םאה

תועיפומ

תועדוה

האיגש

גצב

חול

הרקבה

?

רפסמ

םיבצמ

םילולע

םורגל

תעפוהל

תעדוה

האיגש

.

1

.

עצב

תא

תוארוהה

חולב

הרקבה

ידכ

רותפל

תא

היעבה

.

2

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

האר

תועדוה

חול

הרקבה

.

3

.

םא

היעבה

תכשמנ

,

הנפ

תורישל

תוחוקלה

לש

HP

.

האר

תוריש

תוחוקלה

לש

HP

.

םאה

תונוכתה

תוירקיעה

ךסמב

עגמה

,

ןוגכ

Copy

)

םוליצ

םיכמסמ

(

)

םוליצ

םיכמסמ

(

ןכו

E-mail

)

ראוד

ינורטקלא

) (

ראוד

ינורטקלא

(

,

ןניא

תוליעפ

?

תליענ

קרוסה

בצמל

הלבוה

תאצמנ

בצמב

לוענ

.

אדו

יכ

הררחוש

תליענ

קרוסה

בצמל

הלבוה

.

תליענ

קרוסה

תאצמנ

דצב

לאמש

לש

ןקתהה

,

תחתמ

קרוסל

.

תויעב

תנזהב

ריינה

םאה

תושחרתמ

תומיסח

ריינ

םיתיעל

תובורק

?

ירמוח

הספדהה

םניא

םידמוע