HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - התקנת אבזר פקס

background image

היצפואכ

.

האר

תנמזה

םיקלח

,

םירזיבא

םירמוחו

םילכתמ

ידכ

לבקל

םיטרפ

לע

תנמזה

רזבא

סקפ

יגולנאה

.

תנקתה

רזבא

סקפ

עצב

תא

ךילהה

ןלהלש

ידכ

ןיקתהל

תא

רזבא

סקפ

יגולנאה

,

םא

ןיידע

אל

ןקתומ

.

1

.

הבכ

תא

ןקתהה

קתנו

תא

לכ

םילבכה

.

2

.

רסה

תא

הסכמ

חול

םאה

בגבש

ןקתהה

.

HEWW

סקפ

יגולנא

130

background image

3

.

חתפ

תא

תלד

חול

םאה

.

4

.

אצוה

תא

רזבא

סקפ

הזיראהמ

יטנאה

-

תיטטס

.

תוריהז

רזבא

סקפ

ללוכ

םיקלח

םישיגרה

תקירפל

למשח

יטטס

)

ESD

.(

תאצוהב

רזבא

סקפ

הזיראהמ

יטנאה

-

תיטטס

תעבו

ותנקתה

שי

שמתשהל

הנגהב

יטנא

-

תיטטס

,

ןוגכ

תעוצר

הקראה

ףכל

דיה

תרבוחמה

תדלשל

תכתמה

לש

ןקתהה

,

וא

תריצי

עגמ

םע

תדליש

תכתמה

לש

ןקתהה

תועצמאב

דיה

היינשה

.

5

.

שמתשה

יקדהב

קיטסלפה

ידכ

סינכהל

תא

רזבא

סקפ

ומוקמל

חולב

םאה

.

131

קרפ

9

סקפ

HEWW

background image

6

.

רתא

תא

לבכה

ה

-

16

ידיג

דיל

הניפה

הנותחתה

לש

חול

םאה

רבחו

תא

לבכה

רזבאל

סקפ

.

הרעה

םא

לבכה

הארנ

אל

םיאתמ

,

הסנ

בבוסל

ותוא

ןוויכל

ךופהה

.

אדו

יכ

רבחמה

דמצומ

רזבאל

סקפ

ןפואב

ןוכנ

.

אדו

םג

יכ

רבחמה

והצקב

ינשה

לש

לבכה

דמצומ

חולל

םאה

ןפואב

ןוכנ

.

7

.

רוגס

תא

תלד

חול

םאה

.

8

.

רזחה

תא

הסכמ

חול

םאה

ומוקמל

.

HEWW

סקפ

יגולנא

132

background image

9

.

רבח

שדחמ

תא

םילבכה

רחאלו

ןכמ

לעפה

תא

ןקתהה

.

רוביח

רזיבא

סקפה

וקל

ןופלט

תעב

רוביח

רזיבא

סקפה

וקל

ןופלט

,

אדו

וקש

ןופלטה

שומישבש

רזיבא

סקפה

אוה

וק

ידועיי

אלש

אצמנ

םשומישב

לש

םינקתה

םירחא

.

ףסונב

,

ץלמומ

וקש

הז

היהי

וק

יגולנא

ןוויכמ

סקפהש

אל

לעפי

הכלהכ

םא

אוה

רבוחמ

תוכרעמל

PBX

)

תשר

ןופלט

תיטרפ

(