HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - מקטעי שרת האינטרנט המובנה

background image

תויסיטרכהמ

.

יעטקמ

תרש

טנרטניאה

הנבומה

הייסיטרכ

וא

עטקמ

תויורשפא

הייסיטרכה

Information

)

עדימ

(

תקפסמ

תא

יטרפ

ןקתהה

,

ינותנ

סוטטס

םיטרפו

לע

תורדגה

הרוצתה

Device Status

)

סוטטס

ןקתהה

:(

גיצמ

תא

סוטטס

ןקתהה

תאו

ךשמ

םייחה

רתונה

לש

םירמוחה

םילכתמה

לש

HP

.

יוויחה

0%

ןייצמ

יכ

רמוחה

הלכתמה

לזא

.

ףדה

םג

גיצמ

תא

גוסה

לדוגהו

לש

ריינ

הספדהה

יפכ

רדגוהש

יבגל

לכ

שגמ

.

ידכ

תונשל

תא

תורדגה

תרירב

לדחמה

,

ץחל

לע

Change Settings

)

יוניש

תורדגה

(

.

Configuration page

)

ףד

הרוצת

:(

גיצמ

תא

עדימה

לולכה

ףדב

הרוצתה

.

Supplies Status

)

סוטטס

םירמוחה

םילכתמה

:(

ףד

הז

גיצמ

תא

ךשמ

םייחה

רתונה

לש

םירמוחה

םילכתמה

לש

HP

.

יוויחה

0%

ןייצמ

יכ

רמוחה

קיר

.

ףד

הז

םג

גיצמ

תא

קמה

"

םיט

לש

143

קרפ

10

לוהינ

ןקתהה

ותקוזחתו

HEWW

background image

הייסיטרכ

וא

עטקמ

תויורשפא

םירמוחה

םילכתמה

.

ידכ

ןימזהל

םירמוח

םילכתמ

םישדח

,

ץחל

לע

Order Supplies

)

תנמזה

םירמוח

(

רוזאב

Other Links

)

םירושיק

םירחא

(

ודצב

ילאמשה

לש

ןולחה

.

Event log

)

ןמוי

םיעוריא

:(

גיצמ

המישר

לש

לכ

םיעוריאה

תואיגשהו

םירושקה

ןקתהל

.

Usage page

)

םוכיס

תוספדה

:(

גיצמ

םוכיס

לש

רפסמ

םידומעה

ןקתההש

סיפדה

,

םיניוממ

יפל

לדוג

גוסו

.

Device Information

)

עדימ

תודוא

ןקתהה

:(

גיצמ

תא

םש

תשרה

לש

ןקתהה

,

תא

ותבותכ

םיטרפו

לע

םגד

ןקתהה

.

ידכ

תונשל

םיכרע

הלא

,

ץחל

לע

Device Information

)

עדימ

תודוא

ןקתהה

(

הייסיטרכב

Settings

)

תורדגה

(

.

Control Panel

)

חול

הרקבה

:(

גיצמ

תועדוה

חולמ

הרקבה

לש

ןקתהה

,

ןוגכ

Ready

)

ןכומ

הלועפל

(

וא

Sleep mode on

)

בצמ

הניש

לעפומ

(

.

Print

)

הספדה

:(

רשפאמ

חולשל

תודובע

הספדה

ןקתהל

.

הייסיטרכה

Settings

)

תורדגה

(

תרשפאמ

עובקל

תא

תרוצת

ןקתהה

ןמ

בשחמה

Configure Device

)

תרדגה

הרוצתה

לש

ןקתהה

:(

רשפאמ

עובקל

תא

תורדגה

הרוצתה

לש

ןקתהה

.

ףד

הז

ליכמ

תא

םיטירפתה

םיינייפואה

תוספדמל

תושועה

שומיש

תגוצתב

חול

הרקב

.

תרש

ראוד

ינורטקלא

:

תשר

דבלב

.

ףד

הז

שמשמ

בולישב

םע

ףדה

Alerts

)

תוערתה

(

ךרוצל

תרדגה

ראוד

ינורטקלא

סנכנ

אצויו

,

ןכו

ךרוצל

תרדגה

תוערתה

ראוד

ינורטקלא

.

Alerts

)

תוערתה

:(

תשר

דבלב

.

רשפאמ

הרדגה

לש

תלבק

תוערתה

ראודב

ינורטקלא

יבגל

םיעוריא

םינוש

םירושקה

ןקתהל

םירמוחלו

םילכתמה

.

AutoSend

)

החילש

תיטמוטוא

:(

רשפאמ

עובקל

תא

תרוצת

ןקתהה

ךכ

חלשתש

ןפואב

יטמוטוא

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

תובותכל

ראוד

ינורטקלא

תומיוסמ

,

עגונב

תרוצתל

ןקתהה

םירמוחלו

םילכתמ

.

Security

)

החטבא

:(

רשפאמ

עובקל

המסיס

התנזהש

הצוחנ

ךרוצל

השיג

הייסיטרכל

Settings

ןכו

הייסיטרכל

Networking

.

לעפה

תבשהו

םינייפאמ

םימיוסמ

לש

תרש

טנרטניאה

הנבומה

.

Edit Other Links

)

תכירע

םירושיק

םירחא

:(

רשפאמ

הפסוה

וא

המאתה

תישיא

לש

םירושיק

רתאל

טנרטניא

רחא

.

רושיק

הז

גצומ

רוזאב

Other Links

)

םירושיק

םירחא

(

לכב

יפד

תרש

טנרטניאה

הנבומה

.

Device Information

)

עדימ

תודוא

ןקתהה

:(

רשפאמ

אורקל

ןקתהל

םשב

תוצקהלו

ול

רפסמ

סכנ

.

ןזה

תא

םשה

תאו

תבותכ

ראודה

ינורטקלאה

לש

שיא

רשקה

ירקיעה

לבקיש

עדימ

לע

ןקתהה

.

Language

)

הפש

:(

רשפאמ

רוחבל

הפשב

הבש

גצוי

עדימה

תרשב

טנרטניאה

הנבומה

.

Date & Time

)

ךיראת

העשו

:(

ףד

הז

רשפאמ

ןורכניס

םינמז

םע

תרש

ןמז

לש

תשרה

.

Wake Time

)

ןמז

הציקי

:(

רשפאמ

עובקל

ןקתהל

ןמז

הציקי

וא

תונשל

ותוא

.

הרעה

ןתינ

ןגהל

לע

הייסיטרכה

Settings

)

תורדגה

(

תועצמאב

המסיס

.

םא

ןקתה

הז

רבוחמ

תשרב

,

שי

ץעייתהל

דימת

םע

להנמ

תכרעמה

ינפל

יוניש

תורדגהה

הייסיטרכב

וז

.

HEWW

שומיש

תרשב

טנרטניאה

הנבומה

144

background image

הייסיטרכ

וא

עטקמ

תויורשפא

הייסיטרכה

Networking

)

הדובע

תשרב

(

תרשפאמ

תא

יוניש

תורדגה

תשרה

בשחמהמ

םתורשפאב

לש

ילהנמ

תותשר

שמתשהל

הייסיטרכב

וז

ידכ

טולשל

תורדגהב

תורושקה

תשרל

רשאכ

ןקתהה

רבוחמ

תשרל

תססובמ

לוקוטורפ

IP

.

הייסיטרכ

וז

הניא

העיפומ

םא

ןקתהה

רבוחמ

תורישי

בשחמל

,

וא

םא

ןקתהה

רבוחמ

תשרל

יעצמאב

וניאש

תרש

הספדה

HP Jetdirect

.

הרעה

רשפא

ןגהל

לע

הייסיטרכה

Netowrking

)

הדובע

תשרב

(

תועצמאב

המסיס

.

Other links

)

םירושיק

םירחא

(

ליכמ

םירושיק

טנרטניאל

HP Instant Support™

:

רשקמ

ךתוא

רתאל

טנרטניאה

לש

HP

ךרוצל

הרזע

ןורתפב

תויעב

.

תוריש

הז

חתנמ

תא

ןמוי

תואיגשה

לש

ןקתהה

תאו

יטרפ

הרוצתה

ידכ

קפסל

יטרפ

ןוחבא

הכימתו

םימיאתמה

ןקתהל

ךתושרבש

.

Order Supplies

)

תנמזה

םירמוח

םילכתמ

:(

רשקמ

רתאל

טנרטניאה

HP SureSupply

,

וב

ןתינ

עדימ

לע

תויורשפא

השיכרה

לש

םירמוח

םילכתמ

םיירוקמ

לש

HP

,

ןוגכ

תוינסחמ

הספדה

ריינו

.

Product Support

)

הכימת

שומישל

רצומב

:(

רשקמ

ךתוא

רתאל

הכימתה

ןקתהב

,

וב

ןתינ

שפחל

הרזע

םיאשונב

םייללכ

.

הרעה

שומישה

םירושיקב

הלא

בייחמ

השיג

טנרטניאל

.

םא

התא

שמתשמ

רוביחב

גויחב

אלו

תרבחתה

רשאכ

תחתפ

תא

תרש

טנרטניאה

הנבומה

,

ךילע

רבחתהל

ידכ

לכותש

רקבל

ירתאב

טנרטניא

הלא

.

ידכ

רבחתהל

,

ןכתיי

ךרטצתש

רוגסל

תא

תרש

טנרטניאה

הנבומה

חותפלו

ותוא

שדחמ

.

145

קרפ

10

לוהינ

ןקתהה

ותקוזחתו

HEWW

background image

שומיש

הנכותב

HP Web Jetadmin