HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - הדפסה משני צידי הנייר

background image

הייסיטרכה

רומיג

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

Portrait

)

ךרואל

(

וא

לע

Landscape

)

בחורל

(

.

6

.

ץחל

לע

רושיא

.

רצומה

רדגוה

תספדהל

רפסמ

םידומעה

ןויליגל

רחבנש

.

הספדה

ינשמ

ידיצ

ריינה

רשאכ

תורשפאה

הספדהל

וד

-

תידדצ

הנימז

,

ןתינ

עצבל

תיטמוטוא

הספדה

ינשמ

ידצ

ףדה

.

םא

תורשפאה

הספדהל

וד

-

תידדצ

הניא

הנימז

,

לכות

עצבל

הספדה

וד

-

תידדצ

תינדי

לע

-

ידי

הנזה

תרזוח

לש

ריינה

תספדמל

.

הרעה

להנמב

תספדמה

,

תורשפאה

הספדה

וד

-

תידדצ

)

תינדי

(

הנימז

קר

רשאכ

הספדהה

ודה

-

תידדצ

תיטמוטואה

הניא

הנימז

,

וא

רשאכ

איה

הנימז

ךא

הניא

תכמות

גוסב

רמוח

הספדהה

שומישבש

.

ידכ

רידגהל

תא

רצומה

הספדהל

וד

-

תידדצ

)

תספדה

סקלפוד

(

תיטמוטוא

וא

תינדי

,

חתפ

תא

םינייפאמה

לש

להנמ

תספדמה

,

ץחל

לע

הייסיטרכה

תורדגה

ןקתה

רחאלו

ןכמ

רחב

תורדגהב

תומיאתמה

תחת

תויורשפא

הנקתהל

.

הרעה

להונ

החיתפה

לש

ינייפאמ

להנמ

תספדמה

יולת

תכרעמב

הלעפהה

שומישבש

.

תלבקל

עדימ

לע

תחיתפ

ינייפאמ

להנמ

תספדמה

םאתהב

תכרעמל

הלעפהה

ךתושרבש

,

האר

תחיתפ

ילהנמ

ןקתהה

לש

תספדמה

.

שפח

תא

הדומעה

התרתוכש

"

ידכ

תונשל

תא

תורדגה

הרוצתה

"

.

97

קרפ

6

תומישמ

הספדה

HEWW

הרעה

הייסיטרכה

תורדגה

ןקתה

הניא

הנימז

ךותמ

תונכות

.

background image

שומיש

הספדהב

וד

-

תידדצ

)

תספדה

סקלפוד

(

תיטמוטוא

1

.

ןעט

תומכ

תקפסמ

לש

ריינ

דחאב

םישגמהמ

.

םא

התא

ןעוט

ריינ

דחוימ

,

ןוגכ

ריינ

הרבח

,

ןעט

ותוא

תחאב

םיכרדהמ

תואבה

:

שגמב

1

,

ןעט

תא

ריינ

הרבחה

ךכ

דצהש

ימדקה

הנופ

הלעמ

הצקהו

ןותחתה

הנפומ

יפלכ

תספדמה

.

לכב

רתי

םישגמה

,

ןעט

תא

ריינ

הרבחה

ךכ

דצהש

ימדקה

הנופ

הטמ

הצקהו

ןוילעה

חנומ

וקלחב

ירוחאה

לש

שגמה

.

תוריהז

ידכ

עונמל

תומיסח

ריינ

,

לא

ןעטת

ריינ

ולקשמש

לודג

מ

-

105

רג

/'

מ

"

ר

)

Bond

,

28

הרביל

(

.

2

.

חתפ

תא

להנמ

ןקתהה

)

האר

תחיתפ

ילהנמ

ןקתהה

לש

תספדמה

(

.

3

.

הייסיטרכב

רומיג

,

ץחל

לע

הספדה

וד

-

תידדצ

.

תדימב

ךרוצה

,

רחב

תורשפאב

Flip Pages Up

)

ךופה

םיפד

הלעמל

(

ידכ

תונשל

תא

ןפוא

תכיפה

םיפדה

,

וא

רחב

תחאב