HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - ברירת המחדל לאפשרויות שליחה לתיקייה

background image

תויורשפאל

החילש

הייקיתל

הרעה

טירפת

הז

עיפומ

קר

ימגדב

םגד

HP LaserJet M5035

לש

תספדמה

ברה

-

תישומיש

.

טירפת

הז

שמשמ

תעיבקל

תויורשפא

תרירב

לדחמה

רובע

תודובע

הקירס

תוחלשנה

בשחמל

.

הרעה

םיכרע

םיגצומה

םע

)'

תרירב

לדחמ

'(

םה

יכרע

תרירב

לדחמה

לש

ןרציה

.

יטירפל

טירפת

םימיוסמ

ןיא

תרירב

לדחמ

.

הלבט

2

-

5

טירפתה

Fax Receive

)

תלבק

תועדוה

סקפ

) (

תלבק

סקפ

) (

ךשמה

(

23

קרפ

2

חול

הרקבה

HEWW

background image

טירפ

טירפת

םיכרע

רואית

Color/Black

)

עבצ

/

רוחש

-

ןבל

(

Color scan

)

הקירס

עבצב

(

Black/white scan

)

הקירס

רוחשב

-

ןבל

(

)

תרירב

לדחמ

(

תעיבק

גוס

ץבוקה

:

רוחש

-

ןבל

וא

עבצ

.

Document File Type

)

גוס

ץבוק

ךמסמה

(

PDF

)

תרירב

לדחמ

(

M-TIFF

TIFF

JPEG

תריחב

תינבת

ץבוק

רובע

ץבוקה

.

תסרג

גוסה

TIFF

TIFF 6.0

)

תרירב

לדחמה

(

TIFF (post 6.0

) (

רחאל

הסרג

6.

0

(

הנוכת

וז

תנייצמ

תא

תסרג

גוס

ץבוקה

TIFF

הב

שי

שמתשהל

תעב

תרימש

יצבוק

הקירס

.

Output Quality

)

תוכיא

טלפה

(

High

)

הובג

(

)

ץבוק

לודג

(

Medium

)

ינוניב

) (

תרירב

לדחמ

(

Low

)

ךומנ

) (

ץבוק

ןטק

(

תריחב

תוכיא

ההובג

רתוי

רובע

טלפה

הלידגמ

תא

חפנה

לש

ץבוק

טלפה

.

Resolution

)

היצולוזר

(

75

DPI

150

DPI

)

תרירב

לדחמ

(

200

DPI

300

DPI

הנוכת

וז

תשמשמ

תעיבקל

היצולוזרה

.

שומיש

ךרעב

ךומנ

רתוי

רצוי

םיצבק

םינטק

רתוי

.

Default Print Options

)

תרירב

לדחמה

תויורשפאל

הספדה

(

טירפת

הז

שמשמ

תעיבקל

תויורשפא

תרירב

לדחמה

רובע

תודובע

תוחלשנה

בשחממ

.

הרעה

םיכרע

םיגצומה

םע

)'

תרירב

לדחמ

'(

םה

יכרע

תרירב

לדחמה

לש

ןרציה

.

יטירפל

טירפת

םימיוסמ

ןיא

תרירב

לדחמ

.

הלבט

2

-

6

טירפתה