HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - בחירת מצב ה-fuser המתאים

background image

ךיתועבצאמ

הלולע

םורגל

תויעבל

לש

תוכיא

הספדה

.

ריינ

רזחוממ

ןקתהה

ךמות

ריינב

רזחוממ

.

ריינ

רזחוממ

בייח

םיאתהל

םיטרפמל

לש

ריינ

ליגר

.

ןייע

ךירדמב

HP LaserJet Printer

Family Print Media Guide

)

ךירדמה

ירמוחל

הספדה

רובע

תחפשמ

תוספדמה

HP LaserJet

.(

תרבח

Hewlett-

Packard

הצילממ

יכ

תלוכת

ץעה

ריינב

רזחוממה

אל

הלעת

לע

5%

.

תריחב

בצמ

ה

-

fuser

םיאתמה

ןקתהה

םיאתמ

תא

בצמ

ה

-

fuser

ןפואב

יטמוטוא

ססבתהב

לע

גוס

ירמוח

הספדהה

םירדגומה

שגמב

.

המגודל

,

רובע

ריינ

דבכ

,

ןוגכ

םיסיטרכ

,

ןכתיי

היהיש

ךרוצ

הרדגהב

ההובג

רתוי

לש

בצמ

fuser

ידכ

רנוטהש

דמציי

בוט

רתוי

ףדל

.

תמועל

תאז

,

רובע

םיפקש

שי

ךרוצ

הרדגהב

הכומנ

רתוי

לש

בצמ

fuser

,

ידכ

עונמל

קזנ

ןקתהל

.

ךרדב

ללכ

,

תרדגה

תרירב

לדחמה

תנתונ

תא

בטימ

םיעוציבה

רובע

תיברמ

םיגוסה

לש

ירמוח

הספדה

.

ןתינ

תונשל

תא

בצמ

ה

-

fuser

קר

םא

גוס

ירמוח

הספדהה

רדגוה

רובע

שגמה

שומישבש

.

האר

חוקיפ

לע

תודובע

הספדה

.

רחאל

תרדגה

גוס

ירמוח

הספדהה

שגמב

,

ןתינ

תונשל

תא

בצמ

ה

-

fuser

רובע

גוס

הז

טירפתב

Administration

)

לוהינ

(

)

לוהינ

(

טירפתבש

הנשמה

Print Quality

)

תוכיא

הספדה

(

)

תוכיא

הספדה

(

חולב

הרקבה

לש

ןקתהה

.

האר

טירפתה

Print

Quality

)

תוכיא

הספדה

(

.

הרעה

שומיש

תורדגהב

בצמ

ה

-

fuser

High 1

וא

High 2

רפשמ

תא

תלוכי

רנוטה

דמציהל

ריינל

,

ךא

לולע

םורגל

תויעבל

תורחא

,

ןוגכ

לוסלס

רתי

.

ןקתהה

יושע

סיפדהל

טאל

רתוי

רשאכ

בצמ

ה

-

fuser

רדגומ

High 1

וא

High 2

.

הלבטה

ןלהלש

תראתמ

תא

בצמ

ה

-

fuser

ילאידיאה

רובע

םיגוסה

םיכמתנה

לש

ירמוח

הספדה

.

גוס

רמוח

הספדהה

תרדגה

בצמ

ה

-

fuser

ליגר

Normal

ספדומ

שארמ

Normal

ריינ

םיבתכמ

ספדומ

Normal

ףקש

Low 3

ררוחמ

שארמ

Normal

תוקבדמ

Normal

ריינ

Bond

Normal

ריינ

רזחוממ

Normal

ריינ

ינועבצ

Normal

ריינ

לק

Low 1

הלבט

4

-

1

םילוקיש

עגונב

ירמוחל

הספדה

)

ךשמה

(

HEWW

םילוקיש

עגונב

ירמוחל

הספדה

םידחוימ

60

background image

גוס

רמוח

הספדהה

תרדגה

בצמ

ה

-

fuser

םיסיטרכ

Normal

ריינ

ספסוחמ

High 1

הפטעמ

Envelope

ידכ

ספאל

תא

יבצמ

ה

-

fuser

תורדגהל

תרירב

לדחמה

,

ץחל

לע

טירפתה

Administration

)

לוהינ

(

)

לוהינ

(

חולב

הרקבה

לש

ןקתהה

.

ץחל

לע

Print Quality

)

תוכיא

הספדה

(

)

תוכיא

הספדה

,(

לע

Fuser Modes

)

יבצמ

ה

-

Fuser

(

)

יבצמ

ה

-

Fuser

(

רחאלו

ןכמ

לע

Restore Modes

)

רזחש

םיבצמ

(

)

רוזחש

םיבצמה

(

.

61

קרפ

4

ירמוח

הספדה

םישגמו

HEWW

background image

תריחב

ירמוח

הספדהה

תספדמ

וז

תלגוסמ

סיפדהל

לע

ןווגמ

ירמוח

הספדה

,

ןוגכ

תונויליג

ריינ

ךותח

,

ללוכ

ריינ

םע

תלוכת

םיביס

םירזחוממ

לש

דע

100%

;

תופטעמ

;

תוקבדמ

;

םיפקש

ירמוחו

הספדה

םילדגב

םימאתומ

תישיא

.

םינייפאמ

ןוגכ

לקשמ

,

בכרה

,

תויניערג

תלוכתו

תוחל

םה

םימרוג

םיבושח

םיעיפשמה

לע

יעוציב

ןקתהה

לעו

תוכיא

טלפה

.

ריינ

וניאש

דמוע

תושירדב

םיווקה

םיחנמה

ןלהלש

לולע

םורגל

תעפוהל

תויעבה

תואבה

:

תוכיא

הספדה

העורג

תומיסח

ריינ

תובר

יאלב

םדקומ

ןקתהב

שרודה

ןוקית

תוריהז

שומיש

ירמוחב

הספדה

םניאש

םינוע

לע

יטרפמ

HP

לולע

םורגל

תויעבל

ןקתהב

תושרודה

ןוקית

.

תוירחאה

וא

ימכסה

תורישה

לש

HP

םניא

םיסכמ

ןוקית

הז

.

תשיח

-

לדוג

תיטמוטוא

ןקתהה

ההזמ

ןפואב

יטמוטוא

תא

םילדגה

םיליגרה

לש

ירמוח

הספדהה

ונעטנש

םישגמב

2

ו

-

3

)

םישגמבו