HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - טעינת חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית במגש 1

background image

םיילנויצפואה

4

,

5

וא

6

(

לע

ריינ

בחורב

ןטק

מ

-

148

מ

"

מ

)

5.

83

ץניא

'

(

וא

ךרואב

ןטק

מ

-

210

מ

"

מ

)

8.27

ץניא

'(

.

שי

רידגהל

ילוש

ףד

לש

4.23

מ

"

מ

)

0.17

ץניא

'

(

תוחפל

,

תוצקמ

ףדה

.

תרדגה

ילדוג

ריינ

םימאתומ

תישיא

רשאכ

םינעוט

ריינ

םאתומ

תישיא

,

שי

רוחבל

תא

תורדגה

לדוגה

תינכותב

)

הטישה

תפדעומה

,(

להנמב

תספדמה

וא

חולב

הרקבה

.

הרעה

לכ

תורדגהה

להנמב

תספדמה

תינכותבו

הספדהה

)

טעמל

תורדגה

הרוצתה

לש

ריינ

םילדגב

םימאתומ

תישיא

(

ולבקי

תופידע

לע

ינפ

תורדגהה

חולבש

הרקבה

) .

תורדגה

הנכותה

תולטבמ

תא

תורדגה

להנמ

תספדמה

(

.

םא

תורדגהה

תויוצרה

ןניא

תונימז

ךרד

הנכותה

,

עבק

תא

לדוג

ריינה

םאתומה

תישיא

ךרד

חול

הרקבה

:

1

.

חולב

הרקבה

,

ץחל

לע

Supplies Status

)

סוטטס

םירמוחה

םילכתמה

(

)

סוטטס

םירמוחה

םילכתמה

,(

לע

םש

שגמה

לעו

Modify

)

הנש

(

)

הנש

(

.

2

.

ץחל

לע

Custom

)

םאתומ

תישיא

(

)

םאתומ

תישיא

(

.

3

.

רדגה

תא

X Dimension

)

דממ

X

(

)

דממ

X

(

תאו

Y Dimension

)

דממ

Y

(

)

דממ

Y

.(

תויוותה

לכב

שגמ

תונייצמ

תא

םינוויכה

X

ו

-

Y

.

4

.

תינכותב

הספדהה

,

רחב

םאתומ

תישיא

תרדגהכ

לדוג

ריינה

.

תניעט

ירמוח

הספדה

לדוגב

םאתומ

תישיא

שגמב

1

ןעט

ירמוח

הספדה

לדוגב

םאתומ

תישיא

שגמב

1

לע

יפ

םילהנה

םיסחייתמה

ירמוחל

הספדה

לדוגב

ליגר

.

האר

תניעט

שגמ

1

)

שגמ

בר

-

יתילכת

(

.

79

קרפ

4

ירמוח

הספדה

םישגמו

HEWW

background image

תניעט

ירמוח

הספדה

לדוגב

םאתומ

תישיא

שגמב

2

ו

-

3

)

םישגמבו